SĂNĂTATEA RO­MÂNI­LOR, LA CHEREMUL NEMŢILOR

Romania Libera - - Prima Pagina -

Gu­ver­nul Orban des­chi­de por­ţi­le larg mul­ti­na­ţi­o­na­le­lor doar în lo­cu­ri­le în ca­re exis­tă bani pu­blici de chel­tu­it. Mul­te com­pa­nii de uti­li­tă­ţi pu­bli­ce au fost pri­va­ti­za­te în ul­ti­mii 20 de ani.

Gu­ver­nul Orban des­chi­de po­rți­le larg mul­ti­nați­o­na­le­lor doar în lo­cu­ri­le în ca­re exis­tă bani pu­blici de chel­tu­it. Mul­te com­pa­nii de uti­li­tă­ţi pu­bli­ce au fost pri­va­ti­za­te în ul­ti­mii 20 de ani. Ni­ci­un gu­vern nu a fă­cut vreun ra­port pri­vind res­pec­ta­rea con­trac­te­lor și a an­ga­ja­men­te­lor de in­ves­tiție. E.On, Enel, Gas de Fran­ce, Généra­le des Eaux, Re­we zbur­dă de ani buni pe câmpii, ofe­rind ser­vi­cii ro­mânești la pre­ţuri oc­ci­den­ta­le. Deși sta­tul ro­mân are în aces­te com­pa­nii ac­ţi­uni, re­pre­zen­tan­ţii săi sunt se­lec­ta­ţi din ma­rea tag­mă a Pă­pă­to­ri­lor de lap­te. N-au opi­nii, nici ști­in­ţă, dar­mi­te res­pon­sa­bi­li­tă­ţi. Cât des­pre tră­da­rea de ţa­ră nu se poa­te vor­bi, atât timp cât la pu­pi­trul de co­man­dă se află cei ca­re ar fi tre­bu­it să ape­re ţa­ra.

“Prin noi înși­ne”, arun­ca­ţi la coșul de gu­noi al is­to­ri­ei

De trei luni nu s-a luat ni­cio de­ci­zie pri­vind vreun par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat în sen­sul dez­vol­tă­rii vreu­nor bu­si­ness-uri lo­ca­le, în ca­re și sta­tul ro­mân să ai­bă re­pre­zen­ta­ti­vi­ta­te. Ni­cio mă­su­ră de pro­te­ja­re a ca­pi­ta­lu­lui au­toh­ton, în sen­sul res­pec­tă­rii prin­ci­pi­i­lor bră­ti­e­nis­te: “prin noi înși­ne”. Doar cam­pa­nii de dis­cre­di­ta­re a ce a mai ră­mas ro­mânesc în sis­te­mul pu­blic ca­re se tu­re­a­ză și mai mult.

Sis­te­mul pu­blic de să­nă­ta­te fa­ce cu ochii in­ves­ti­to­ri­lor ger­mani

Să le luăm pe rând. Pe sis­te­mul me­di­cal s-au pus tu­nu­ri­le, nu de acum, de vreo ze­ce ani. Cea mai in­des­truc­ti­bi­lă le­gă­tu­ră între pa­ci­ent și doc­tor a fost fă­cu­tă praf. Re­cent, unul din­tre co­le­gii de bre­as­lă l-a prins pe un tânăr jur­na­list că a luat mi­tă pen­tru un ar­ti­col de de­făi­ma­re a unor me­dici. Ofer­tan­tul de bani e un cu­nos­cut al struc­tu­ri­lor ser­vi­ci­i­lor. Exis­tă pos­turi de te­le­vi­zi­u­ne și me­dia aron­da­tă sis­te­mu­lui ca­re dis­cu­tă zil­nic des­pre ce mo­puri mur­da­re mai sunt prin spi­ta­le, des­pre se­rin­gi­le cu cap tur­tit, des­pre mal­pra­xix-uri, des­pre nea­jun­su­ri­le din blo­cu­ri­le ope­ra­to­rii, par­te din­tr-o stra­te­gie de dis­tru­ge­re a sis­te­mu­lui de stat.

Ca­re e in­te­re­sul?

Do­uă con­sor­ţii ger­ma­ne și aus­tri­e­ce șiau tre­cut în pla­nu­ri­le de dez­vol­ta­re și

Ro­mânia, aco­lo un­de exis­tă un De­par­ta­ment al Si­tua­ţi­i­lor de Urgen­ţă bi­ne ar­ti­cu­lat și, cum s-ar spu­ne, pus pe roa­te. Bu­cu­rești­ul are la pu­te­re o gu­ver­na­re cu vo­ca­ţie eu­ro­pe­nis­tă. Li­de­rii noii gu­ver­nări au asi­gu­rat can­ce­la­ri­i­le oc­ci­den­ta­le că sunt dis­puși să ce­de­ze din su­ve­ra­ni­ta­te. Pen­tru ce? Cum pen­tru ce? Pen­tru o bas­că și ce­va ma­ra­fe­ţi prin of­fsho­re-ru­ri­le din in­su­le, dar nu pen­tru po­li­ti­ci­eni, ci pen­tru or­ga­ni­za­to­rii din spa­te.

Poa­te mul­ţi ro­mâni iși mai amin­tesc de pro­tes­te­le din 2012, când băi­e­ţii din ju­rul lui Bă­ses­cu do­re­au mo­di­fi­ca­rea le­gii să­nă­tă­ţii, în sen­sul des­chi­de­rii pi­e­ţei me­di­ci­nei de urgen­ţă pen­tru ope­ra­to­rii pri­va­ţi. Atunci Raed ARAFAT, “eta­tis­tul,” a învins. De da­ta asta nu se mai știe.

Cum s-a gândit Mar­cel Ve­la să sca­pe de Arafat?

No­ul mi­nis­tru de inter­ne, pe mo­tiv de osul din gât nu­mit Arafat, a de­cla­nșat așa nu­mi­ta re­for­mă a sis­te­mu­lui ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce. În fond in­te­re­sul e de­ca­pi­ta­rea lui Arafat, fă­ră mult zgo­mot. Și ce urme­a­ză? De­ja pri­e­te­nii lui vor­besc des­pre cum și-au des­chis li­nii de fi­nan­ţa­re în Aus­tria pen­tru achi­zi­ţia de eli­cop­te­re. Câte­va fir­me pri­va­te sunt ga­te să in­tre pe lo­cul ci­men­tat de SMURD. Cu aju­to­rul “de­zin­te­re­sat” al lui Ve­la, vor avea veni­turi si­gu­re de la stat. Cât des­pre pro­fit? Știu ele in­su­le­le, un­de nu ajung pi­ci­oa­re de pro­cu­rori.

Sunt 8 mi­liar­de de eu­ro în joc

Aproa­pe 8 mi­liar­de de eu­ro, sis­te­mul pu­blic de să­nă­ta­te din Ro­mânia, fac cu ochi­ul unor in­ves­ti­tori apro­pia­ţi ai Can­ce­la­rei Mer­kel, spon­sori fi­de­li ai CDU. Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de Să­nă­ta­te ar ur­ma să fie scoa­să la me­zat. Pla­nul de înstrăi­na­re a să­nă­tă­ţii ro­mâni­lor da­te­a­ză din gu­ver­na­rea Bă­ses­cu.

Con­form unor proi­ec­te ră­ma­se în ser­ta­re, sis­te­mul ro­mânesc de să­nă­ta­te ar ur­ma să fie fi­nan­ţat prin ca­se de să­nă­ta­te pri­va­te, spi­ta­le­le de stat să se tran­sfor­me în fun­da­ţii sau în so­ci­e­tă­ţi pri­va­te, iar mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii să ai­bă doar rol de re­gle­men­ta­tor de pia­ţă și de ad­mi­nis­tra­tor doar al pro­gra­me­lor na­ţi­o­na­le de să­nă­ta­te, po­tri­vit unui proi­ect de Le­ge a Să­nă­tă­ţii la ca­re a lu­crat o echi­pă de la Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă. Doar pro­tes­te­le de stra­dă au întârziat ac­ţi­u­nea cu ze­ce ani.

Mo­de­lul en­glez, nești­ut de be­ne­diștii din să­nă­ta­te

Mai e ci­ne­va din gu­ver­nul Orban in­te­re­sat să știe de ce pla­nul de să­nă­ta­te Be­ve­rid­ge din Ma­rea Bri­ta­nie? Poa­te doar ci­ti­to­rii noștri bol­na­vi de ade­văr ar pu­tea să le amin­te­as­că cum lor­dul en­glez, aflat în ta­bă­ra ad­ver­să a lui Chur­chill, l-a sfă­tu­it pe vene­ra­bi­lul prim mi­nis­tru să eta­ti­ze­ze ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le. Prin pla­nul Be­ve­rid­ge sta­tul a na­ţi­o­na­li­zat în anii ’47-’50 cli­ni­ci­le pri­va­te. Câţi bani să le dau la doc­tori? Între­ba pre­mi­e­rul. “Îmbra­că-i în aur,” spu­ne po­ves­tea des­pre re­ac­ţia lui Be­ve­rid­ge. Oa­re de ce Re­ga­tul Unit al Ma­rii Bri­ta­nii nu a re­nun­ţat la sis­te­mul de să­nă­ta­te or­ga­ni­zat de stat? Răs­pun­sul es­te sim­plu: aco­lo MI6, MI5 ţin cu ţa­ra și im­pli­cit cu sănătatea. Plus au un mo­narh con­sti­tu­ţi­o­nal ca­re dom­nește, nu gu­ver­nea­ză de 73 de ani.

Bo­li­le gra­ve vor fi ne­ren­ta­bi­le. Mo­de­lul mor­ţii lui Băl­ces­cu

În ca­zul pri­va­ti­ză­rii Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Să­nă­ta­te, cei ca­re vor pi­er­de vor fi ro­mânii sim­pli cu bo­li gra­ve. Li se va spu­ne să se mu­te în Del­tă, un­de con­di­ţi­i­le mor­ţii sunt mai ușoa­re.

A ce­rut ci­ne­va din cu­ri­o­zi­ta­te un con­tract de asi­gu­rări me­di­ca­le pri­va­te? Eu am so­li­ci­tat la vreo pa­tru fir­me pri­va­te. Pe lângă su­me­le anua­le de pes­te 2000 de Eu­ro, ex­cep­ţi­i­le te la­să fă­ră aer. De la fu­mat, la bo­li car­di­o­vas­cu­la­re și can­ce­re im­pre­dic­ti­bi­le sunt fel de fel de res­tric­ţii, ne­fi­nan­ţa­bi­le. Da­că dis­pa­re sis­te­mul de stat, un­de îţi mai tra­te­zi boa­la gra­vă? Mor ca Băl­ces­cu în su­dul Ita­li­ei un­de cli­ma e mai su­por­ta­bi­lă.

Re­cent în Par­la­ment, un fost bran­gar­di­er a in­tro­dus un proi­ect de mo­di­fi­ca­re a Le­gii tran­splan­tu­lui de or­ga­ne. Cu un doc­to­rat în is­to­ria bi­se­ri­cii pen­ti­cos­ta­le el re­de­fi­nește ca­drul de re­gle­men­ta­re a mor­ţii ce­re­bra­le. Si­gur că în spa­te­le lui sunt alţii. Alte struc­turi, um­bro-use­ris­te, ca­re vor să schim­be pa­ra­dig­ma, ast­fel încât nu ma­rii me­dici să de­ci­dă cum se fa­ce pre­le­va­rea și cum se ges­ti­o­nea­ză com­pa­ti­bi­li­tă­ţie, ci un sis­tem se­cu­ris­tic de me­dici sub aco­pe­ri­re, ast­fel încât ro­mânii să fie do­na­tori de or­ga­ne pen­tru oc­ci­den­ta­li și nu în fo­lo­sul se­me­ni­lor.

Un mic ma­re amă­nunt, Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te de­con­te­a­ză unui spi­tal spe­cia­li­zat pe tran­splant 60.000 de eu­ro pen­tru un fi­cat. La Vi­e­na, cos­tă 200.000 de eu­ro. Prin pri­va­ti­za­rea CNAS vor crește pre­ţu­ri­le or­ga­ne­lor, nu și ca­li­ta­tea vi­e­ţii ro­mâni­lor ca­re vor plă­ti mai mult și vor avea aju­toa­re mai pu­ţi­ne.

Ro­mânul și mort poa­te fa­ce bani unui GmbH

Pen­tru că tot e vor­ba de bu­si­ness în in­te­res ger­man, m-am gândit să pro­pun și eu un proi­ect. Se fa­ce că gu­ver­nul va da un OUG pri­vind aju­to­rul de înmor­mânta­re în va­loa­re de 1.500 de eu­ro. În Ro­mânia mor anual în me­die 150.000 de con­tri­bua­bi­li. S-ar crea o pia­ţă de 225 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Da­că gu­ver­nul în mă­ri­ni­mia sa, mai pu­ne și un 10.000 pen­tru re­pa­tri­e­rea de­func­ţi­lor din dias­po­ră, ar fi pri­mit ca un bo­nus.

Un GmbH „Wur­de zum tod” poa­te asi­gu­ra ori­când par­ti­du­lui neam­ţu­lui din dre­gă­to­ria ro­mâneas­că fi­nan­ţări pen­tru 10 lo­curi par­la­men­ta­re. Cu­nosc și eu una dis­pu­să să fa­că un ab­ma­chung. Ta­ke a deal, cum ar spu­ne en­gle­zul ne­che­mat la so­ro­cul să­nă­tă­ţii.

Ia­tă că și prin moar­te ro­mânii pot fa­ce bani fir­me­lor de pom­pe fu­ne­bre. Re­co­mand to­tuși pro­pa­gan­dei să pre­gă­te­as­că înain­te te­re­nul. Să con­vin­gă ro­mânii că mor­ţii ger­mani mi­ros a par­fum! Ca nu ca­re cum­va să se ri­si­pe­as­că bu­nă­ta­te de fon­duri pe o pia­ţă con­cu­ren­ţia­lă. Si­gur că în or­do­nan­ţă, or­do­nan­ţe­le ri­tu­lui ger­man ve­chi și ac­cep­tat pot tre­ce mi­ni­mum 30 de ani de ex­pe­ri­en­ţă în lu­crul cu ca­da­vre­le. Așa zboa­ră au­toh­to­ne­le ca­se de pom­pe fu­ne­bre, ce si­nis­tru de­nu­mi­te. Ele pot fi schim­ba­te în mo­zar­ti­e­ne, su­nă mai a ci­o­co­la­tă.

Aproa­pe 8 mi­liar­de de eu­ro, sis­te­mul pu­blic de să­nă­ta­te din Ro­mânia, fac cu ochi­ul unor in­ves­ti­tori apro­pia­ţi ai Can­ce­la­rei Mer­kel, spon­sori fi­de­li ai CDU.”

Mo­de­lul ger­man vs mo­de­lul en­glez

Si­gur că îmi ve­ţi spu­ne că sis­te­mul ger­man e mai per­for­mant. Doar că nem­ţii plă­tesc de ze­ce ori mai mult ca ro­mânii pen­tru ser­vi­ci­i­le pu­bli­ce și pri­va­te. Un me­dic ger­man câști­gă 10.000-30.000 de eu­ro. Nu po­ţi să asi­guri ca stat sau ca pri­vat com­pe­ten­ţa cu le­a­fă de ze­ce ori mai mi­că.

Toa­tă ac­ţi­u­nea nu e de­cât o co­mi­si­o­na­re fă­cu­tă de băi­e­ţii deștep­ţi ca­re au chel­tu­it bani buni cu sub­ver­si­u­nea, acea ac­ţi­u­ne de ha­lu­ci­na­re a pro­pri­ei po­pu­la­ţii că ori­ce e ro­mânesc e câh, pro­dus de ci­u­ma roșie.

Ce nu v-aţi gândit atunci când au fost duși ele­fan­ţii în gu­vern că vi­ne ea și vre­mea cal­du­lui nem­ţesc? Toa­te se fac cu pro­gra­ma­re. In­clu­siv be­li­rea sis­te­mu­lui me­di­cal, pen­tru a fi adu­se pi­ei ger­ma­ne, la preţ tri­plu. Mo­de­lul en­glez nu se stu­dia­ză în Can­ce­la­ria lui Mer­kel și în sub­di­vi­zi­u­nea sa de la Co­tro­ceni. ■

MARIUS GHILEZAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.