A SCAZUT INCREDEREA ROMANILOR IN POLITISTI

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai .diac ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Mar­cel Ve­la a de­cla­rat că do­rește o re­or­ga­ni­za­re a Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI), ast­fel încât încre­de­rea ro­mâni­lor în ace­as­tă in­sti­tuție “să cre­as­că de la 30 la su­tă la cât mai mult”. Din­tre struc­tu­ri­le Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, cea a că­rei or­ga­ni­gra­mă me­ri­tă a fi me­nți­nu­tă es­te cea a Po­liți­ei de Fron­ti­e­ră.. Drept ur­ma­re, alte struc­turi din MAI ar ur­ma să fie re­or­ga­ni­za­te du­pă ace­lași mo­del.

Fos­tul șef al DIPI, Ge­lu Olte­an, și iu­bi­ta aces­tu­ia, Va­nes­sa Yo­u­ness, ră­mân în arest pre­ven­tiv încă 30 de zi­le.

Cur­tea de Apel Brașov a res­pins con­tes­tați­i­le for­mu­la­te de aceștia pri­vind de­ci­zia Tri­bu­na­lu­lui Brașov.

De­ci­zia, lua­tă luni de insta­nța de apel, es­te de­fi­ni­ti­vă. „Res­pin­ge con­tes­tați­i­le de­cla­ra­te de in­cul­pații Olte­an Ge­lu Ma­rin, Yo­u­ness Amal-Va­nes­sa și Lis­hman Tho­mas Ivor Mow­bray împo­tri­va închei­e­rii de șe­di­nță (...) din da­ta de 7 ia­nua­rie 2020 pro­nu­nța­tă de Ju­de­că­to­rul de Drep­turi și Li­ber­tăți de la Tri­bu­na­lul Brașov, (...) pe ca­re o me­nți­ne. Obli­gă in­cul­pații să plă­te­as­că sta­tu­lui su­me­le de câte 100 lei cu ti­tlu de chel­tu­i­e­li ju­di­cia­re. Ono­ra­ri­ul in­ter­pre­tu­lui de lim­ba en­gle­ză în su­mă de 46,30 lei se su­por­tă din fon­du­ri­le MJ”, se ara­tă în so­lu­ţia pos­ta­tă pe por­ta­lul in­sta­nțe­lor de ju­de­ca­tă. Ge­lu Olte­an, fost șef al DIPI, a fost reți­nut de că­tre pro­cu­ro­rii DIICOT Brașov, ală­turi de iu­bi­ta lui și un ce­tățe­an bri­ta­nic, într-un do­sar de tra­fic de dro­guri de ma­re risc. Con­form an­che­ta­to­ri­lor, Ge­lu Olte­a­nu ar fi or­ga­ni­zat, într-o ca­să din ju­dețul Dâmbo­vița, reu­ni­uni de con­sum de dro­guri, in­clu­siv DMT, un drog pu­ter­nic ha­lu­ci­no­gen și con­si­de­rat de ma­re risc, fi­e­ca­re per­soa­nă par­ti­ci­pan­tă plă­tind în jur de 550 de eu­ro. Ul­te­ri­or, cei trei au fost ares­tați pre­ven­tiv de Tri­bu­na­lul Brașov, pen­tru 30 de zi­le, la so­li­ci­ta­rea pro­cu­ro­ri­lor DIICOT, mă­su­ra pre­ven­ti­vă fi­ind pre­lun­gi­tă în 7 ia­nua­rie. Fos­tul po­lițist cu rang de ge­ne­ral în Mi­nis­te­rul de Inter­ne mai su­sți­ne că du­pă ex­pe­ri­e­nța din Pe­ru, i s-a tri­mis în Ro­mânia, prin Olan­da, o cu­tie cu frun­ze­le cu ca­re s-a vin­de­cat mi­ra­cu­los de rup­tu­ră de me­nisc, ace­as­tă cu­tie fi­ind gă­si­tă la per­che­ziție de pro­cu­ro­rii DIICOT.

Ge­lu Olte­an a fă­cut și o de­cla­rație șo­can­tă, și anu­me că la mo­men­tul în ca­re s-a pen­si­o­nat din Mi­nis­te­rul de Inter­ne era bol­nav.

„Am ieșit din sis­tem pen­si­o­nat me­di­cal, bol­nav fi­zic și psi­hic și ni­mic din me­di­ci­na alo­pa­tă nu îmi gă­sea me­di­ca­ment. Am au­zit des­pre ace­as­tă me­to­dă alter­na­ti­vă de tra­ta­ment, am fost de pa­tru ori în jun­glă, în Pe­ru, și am ur­mat ace­as­tă te­ra­pie de mai mul­te ori. Când am ajuns aco­lo mi-am gă­sit pa­cea și echi­li­brul. Te­ra­pia pre­su­pu­ne in­ge­ra­rea unui ce­ai fă­cut din do­uă plan­te. În jun­glă, una din­tre plan­te co­nți­ne DMT (di­me­til­trip­ta­mi­nă), dar ace­as­ta se fo­lo­sește nu­mai în jun­glă. Exis­tă o rețe­tă alter­na­ti­vă ca­re nu co­nți­ne ace­as­tă sub­sta­nță (DMT), rețe­tă ca­re es­te com­pu­să din alte plan­te, una din­tre aces­te rețe­te con­su­mând-o ex­clu­siv în Ro­mânia”, su­sți­ne ches­to­rul Olte­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.