Săp­tă­mâna ba­hi­că

Romania Libera - - Prima Pagina - EUGEN ȘERBĂNESCU

Du­pă ce,de la tri­bu­na Par­la­men­tu­lui,dl Orban l-a acu­zat pe dl Pon­ta că o fa­ce pe avo­ca­tul fa­ri­seic al sis­te­mu­lui pu­blic de să­nă­ta­te când,de fapt,fos­tul prim-mi­nis­tru s-a in­ter­nat într-un spi­tal pri­vat din Tur­cia,mi­cul Ti­tu­les­cu s-a ur­cat și el pe tri­bu­nă și a pre­ci­zat că s-a ope­rat doar la un onor pi­ci­or, ni­ci­de­cum n-a fost la o cli­ni­că de de­za­coo­li­za­re.La ca­re,pes­te ovați­i­le și hu­i­du­i­e­li­le din sa­lă, dl Orban i-a răs­puns că nu răs­pun­de la pro­vo­cări. Însă ade­vă­ra­te­le pro­vo­cări sunt mult mai se­ri­oa­se. Mă­rul dis­cor­di­ei,or­do­na­nța pe să­nă­ta­te,una din­tre ce­le 25 tre­cu­te pe ne­mes­te­ca­te de gu­vern în noap­tea di­nain­tea că­de­rii,ar des­chi­de ca­lea spi­ta­le­lor pri­va­te de a abu­za de bani pu­blici.Unii spun că ast­fel să­nă­ta­tea pu­bli­că se va pu­ne pe bu­tuci,deși nu e si­gur că se va întâmpla chiar așa. Dar nu pen­tru că or­do­na­nța ar fi pre­vă­zut toa­te efec­te­le pu­ne­rii ei în „ope­ră”, ci pen­tru că a fost emi­să fă­ră un aviz obli­ga­to­riu.

Du­pă ce, de la tri­bu­na Par­la­men­tu­lui, dl Orban l-a acu­zat pe dl Pon­ta că o fa­ce pe avo­ca­tul fa­ri­seic al sis­te­mu­lui pu­blic de să­nă­ta­te când, de fapt, fos­tul prim-mi­nis­tru s-a in­ter­nat într-un spi­tal pri­vat din Tur­cia, mi­cul Ti­tu­les­cu s-a ur­cat și el pe tri­bu­nă și a pre­ci­zat că s-a ope­rat doar la un onor pi­ci­or, ni­ci­de­cum n-a fost la o cli­ni­că de de­za­coo­li­za­re. La ca­re, pes­te ovați­i­le și hu­i­du­i­e­li­le din sa­lă, dl Orban i-a răs­puns că nu răs­pun­de la pro­vo­cări. Însă ade­vă­ra­te­le pro­vo­cări sunt mult mai se­ri­oa­se.

Mă­rul dis­cor­di­ei, or­do­na­nța pe să­nă­ta­te, una din­tre ce­le 25 tre­cu­te pe ne­mes­te­ca­te de gu­vern în noap­tea di­nain­tea că­de­rii, ar des­chi­de ca­lea spi­ta­le­lor pri­va­te de a abu­za de bani pu­blici. Unii spun că ast­fel să­nă­ta­tea pu­bli­că se va pu­ne pe bu­tuci, deși nu e si­gur că se va întâmpla chiar așa. Dar nu pen­tru că or­do­na­nța ar fi pre­vă­zut toa­te efec­te­le pu­ne­rii ei în „ope­ră”, ci pen­tru că a fost emi­să fă­ră un aviz obli­ga­to­riu, cel al Co­mi­si­ei in­ter­mi­nis­te­ria­le pen­tru su­port tehnic, ce­ea ce - du­pă pu­bli­ca­rea în Mo­ni­to­rul ofi­cial – o va fa­ce pur și sim­plu ne­con­sti­tuți­o­na­lă. Ata­ca­tă în con­ten­ci­os, va de­ve­ni nu­lă. Pro­ble­ma es­te că vi­ci­ul de pro­ce­du­ră nu se poa­te re­pa­ra, întru­cât guvernul es­te acum in­te­ri­mar și nu mai are voie să emi­tă or­do­na­nțe de ur­ge­nță. Pă­ca­lă,Tăn­da­lă? Alte or­do­na­nțe oua­te în noap­tea Val­pur­gi­ei su­fe­ră de ace­lași be­teșug, al lip­sei de avi­ze obli­ga­to­rii, fie de la Con­si­li­ul Eco­no­mic și So­cial, fie de la Con­si­li­ul Le­gis­la­tiv, fi­ind, de ase­me­nea, pa­si­bi­le de nu­li­ta­te. Urmuz, Ca­ra­gia­le? Și nu e vor­ba doar de vi­cii teh­ni­ce. Nici co­nți­nu­tul nu se sim­te prea bi­ne. De exem­plu, or­do­na­nța pe ale­geri an­ti­ci­pa­te pre­ve­de, nici mai mult, nici mai puțin, ca - la par­la­men­ta­re - ori­ci­ne să poa­tă vo­ta ori­un­de, nu cum a fost până acum, când vo­ta fi­e­ca­re în cir­cum­scri­pția unde are bu­le­ti­nul. Po­si­bi­li­ta­tea ca anu­mi­te gru­puri,veni­te sau adu­se din ju­dețul X, să de­ba­lan­se­ze vo­tul în ju­dețul Y sa­re în ochi. Pri­mul ca­re a re­a­cți­o­nat a fost dl Ke­le­men. Da­că, să spu­nem, câte­va mii de tu­riști po­po­sesc, în zi­ua ale­ge­ri­lor, în Har­ghi­ta sau Co­vas­na, și vo­te­a­ză alt par­tid de­cât UDMR, atunci vene­ra­bi­la for­mați­u­ne e în pe­ri­col să nu fa­că pra­gul, pățind ruși­nea de a ră­mâne pe di­na­fa­ră. La fel, se poa­te scă­dea sco­rul - sau chiar in­ver­sa - în ju­dețe cu­nos­cu­te cu o anu­me ori­en­ta­re ma­jo­ri­ta­ră, dar vi­zi­ta­te, ca din întâmpla­re, ta­man în zi­ua scru­ti­nu­lui, de “tu­riști” de altă ori­en­ta­re.Avo­ca­tul Po­po­ru­lui va se­si­za pro­ba­bil Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă, dar mai e timp de răs­puns și de o anu­la­re în con­ten­ci­os? Cum va re­a­cți­o­na Par­la­men­tul ne­bu­los? Ci­ne poa­te ști? Ka˜a cum­va? ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.