UE ce­re Isra­e­lu­lui să nu ia în se­a­mă SUA

Bor­rell a ce­rut Isra­e­lu­lui să nu ane­xe­ze Va­lea Ior­da­nu­lui

Romania Libera - - Prima Pagina - fi­lip.bo­doc @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Șe­ful di­plo­mați­ei eu­ro­pe­ne a aver­ti­zat că, în caz con­trar, vor avea loc pro­tes­te vi­o­le­nțe ale pa­les­ti­ni­e­ni­lor, re­la­te­a­ză Reu­ters, con­form Ager­pres. „Asta s-ar pu­tea întâmpla”, a spus el, re­fe­rin­du-se la ane­xa­rea Văii Ior­da­nu­lui şi a co­lo­ni­i­lor din Ci­si­or­da­nia de că­tre Isra­el, pre­vă­zu­te în Pla­nul de pa­ce pen­tru con­flic­tul is­ra­e­lia­no-pa­les­ti­nian pro­pus de Do­nald Trump. „Pu­te­ţi fi si­guri că nu va fi paş­nic”, a spus el în ca­drul unei dez­ba­teri din ple­nul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an reu­nit la Stras­bo­urg. Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu şi-a anun­ţat mar­ţi in­ten­ţia de a ane­xa Va­lea Ior­da­nu­lui da­că va fi re­a­les.

Am res­pins acest plan, pen­tru că Ie­ru­sa­li­mul de Est nu va fa­ce par­te din Palestina, iar acest lu­cru es­te su­fi­ci­ent ca să-l re­fu­zăm” MAHMOUDD ABBAS, PREȘE­DIN­TE­LE PA­LES­TI­NI­E­NI­LOR

Bor­rell a aver­ti­zat că, în caz con­trar, vor avea loc pro­tes­te vi­o­le­nțe ale pa­les­ti­ni­e­ni­lor, re­la­te­a­ză Reu­ters, con­form Ager­pres. ”Asta s-ar pu­tea întâmpla”, a spus el, re­fe­rin­du-se la ane­xa­rea Văii Ior­da­nu­lui și a co­lo­ni­i­lor din Ci­si­or­da­nia de că­tre Isra­el, pre­vă­zu­te în Pla­nul de pa­ce pen­tru con­flic­tul is­ra­e­lia­no-pa­les­ti­nian pro­pus de Do­nald Trump.

”Pu­te­ţi fi si­guri că nu va fi pașnic”, a spus el în ca­drul unei dez­ba­teri din ple­nul Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an reu­nit la Stras­bo­urg.

Pre­mi­e­rul Isra­e­lu­lui a pro­mis de­ja ane­xa­rea

Prim-mi­nis­trul is­ra­e­lian Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu și-a anun­ţat mar­ţi in­ten­ţia de a ane­xa Va­lea Ior­da­nu­lui da­că va fi re­a­les.

Pa­les­ti­ni­e­nii con­dam­nă la ONU pla­nul lui Trump

Tot ma­rți, preșe­din­te­le Au­to­ri­tății Pa­les­ti­ni­e­ne Mah­mo­ud Abbas a anun­ţat, în mod so­lemn, în fa­ţa mem­bri­lor Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te al ONU, că res­pin­ge Pla­nul de pa­ce is­ra­e­lia­no-ame­ri­can,ca­re ar fa­ce din­tr-un stat pa­les­ti­nian un ”șvai­ţer”, du­pă ce a re­nun­ţat cu o zi înain­te la su­pu­ne­rea la vot a unei re­zo­lu­ţii, din cau­za lip­sei unei sus­ţi­neri in­ter­na­ţi­o­na­le su­fi­ci­en­te, a mai scris AFP con­form News.ro.

”Res­pin­gem pla­nul is­ra­e­lia­no-ame­ri­can” ca­re ”pu­ne în dis­cu­ţie drep­tu­ri­le le­gi­ti­me ale pa­les­ti­ni­e­ni­lor”,a tu­nat el,agi­tând o har­tă a Pa­les­ti­nei vru­te de Sta­te­le Uni­te,într-un dis­curs ca­re a pă­rut pe alo­curi dez­lânat.

”Am res­pins acest plan, pen­tru că Ie­ru­sa­li­mul de Est nu va fa­ce par­te din Palestina,iar acest lu­cru es­te su­fi­ci­ent ca să-l re­fu­zăm”, a pre­ci­zat Mah­mo­ud Abbas. El ar tran­sfor­ma Palestina într-”un stat frag­men­tat”, fă­ră un con­trol ae­rian, fă­ră un con­trol ma­ri­tim. ”Ci­ne din­tre voi ar ac­cep­ta un ase­me­nea stat?”, i-a între­bat pe mem­brii Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te al ONU preșe­din­te­le pa­les­ti­nian, in­vo­când o si­tua­ţie ”de apar­theid” (se­gre­ga­re ra­sia­lă) și lip­sa su­ve­ra­ni­tă­ţii po­po­ru­lui său.

Pa­les­ti­ni­e­nii nu vor să le for­ţe­ze mâna sus­ţi­nă­to­ri­lor lor

Re­nun­ţa­rea la su­pu­ne­rea la vot a unei re­zo­lu­ţii ,mar­ţi,în pre­zen­ţa aces­tui li­der,re­pre­zin­tă un „re­vers grav” pen­tru pa­les­ti­ni­eni, con­chi­de AFP, în po­fi­da fap­tu­lui că ei dau asi­gu­rări că ne­go­ci­e­ri­le cu pri­vi­re la text, înce­pu­te săp­tă­mâna tre­cu­tă, con­ti­nuă. Po­tri­vit unor di­plo­ma­ţi, su­pu­ne­rea la vot a unei re­zo­lu­ţii pa­les­ti­ni­e­ne ca­re cri­ti­că proi­ec­tul ame­ri­can nu ar fi ob­ţi­nut ce­le 14 vo­turi din 15 ca­re au de­nun­ţat, în de­cem­brie 2017, de­ci­zia ame­ri­ca­nă uni­la­te­ra­lă a re­cu­noaște­rii Ie­ru­sa­li­mu­lui drept ca­pi­ta­lă a Isra­e­lu­lui. Pa­les­ti­ni­e­nii ex­pli­că ast­fel că au vrut să-și me­na­je­ze sus­ţi­nă­to­rii din Con­si­li­ul de Se­cu­ri­ta­te, ca­re au fost su­puși unor pre­si­uni pu­ter­ni­ce de că­tre Sta­te­le Uni­te, pen­tru a nu adop­ta re­zo­lu­ţia.

Ame­nin­ţă­ri­le ame­ri­ca­ne

Po­tri­vit unui di­plo­mat oc­ci­den­tal, Was­hin­gto­nul a ame­nin­ţat cu ”mă­suri de re­tor­si­u­ne” – bi­ne­cu­nos­cu­te­le san­cți­uni eco­no­mi­ce - ţă­ri­le ca­re se po­zi­ţi­o­nea­ză împo­tri­va Sta­te­lor Uni­te. Sta­te­le Uni­te și Re­ga­tul Unit le-au pre­zen­tat du­mi­ni­că par­te­ne­ri­lor lor din ca­drul Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te o se­rie de amen­da­men­te la text, vi­zând să ri­di­ce ori­ce cri­ti­că a pla­nu­lui de pa­ce ame­ri­can, dez­vă­lu­it de că­tre Do­nald Trump la 28 ia­nua­rie.

So­lu­ţia cu do­uă sta­te

Acest proi­ect re­ţi­ne o ”so­lu­ţie cu do­uă sta­te” și pro­pu­ne cre­a­rea unei ca­pi­ta­le a sta­tu­lui pa­les­ti­nian la Abu Dis, un car­ti­er măr­gi­naș al Ie­ru­sa­li­mu­lui - în timp ce pa­les­ti­ni­e­nii vor ca între­gul Ie­rua­lim de Est să fie ca­pi­ta­la sta­tu­lui lor.

El in­te­gre­a­ză to­to­da­tă ane­xa­rea co­lo­ni­i­lor is­ra­e­li­e­ne și a Văii Ior­da­nu­lui din Ci­si­or­da­nia, un te­ri­to­riu pa­les­ti­nian ocu­pat din 1967, cu alte fron­ti­e­re de­cât li­ni­i­le tra­sa­te la acea vre­me. El pre­ve­de to­to­da­tă un stat de­mi­li­ta­ri­zat Palestina, ce­ea ce îi alte­re­a­ză su­ve­ra­ni­ta­tea. Între amen­da­men­te­le la proi­ec­tul re­zo­lu­ţi­ei, Was­hin­gto­nul a ce­rut până și su­pri­ma­rea men­ţi­u­nii ”do­uă sta­te su­ve­ra­ne și de­mo­cra­ti­ce”, pen­tru a păs­tra doar ca­li­fi­ca­ti­vul de ”sta­te de­mo­cra­ti­ce”.■

Preșe­din­te­le pa­les­ti­ni­e­ni­lor su­sți­nându-și po­ziția în Con­si­li­ul de Se­cu­ri­ta­te

Jo­seph Bor­rell, Înal­tul Re­pre­zen­tant pen­tru Afa­ceri Externe al UE Preșeid­nte­le SUA, Do­nald Trump, și pre­mi­e­rul Isra­e­lu­lui, Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.