Sem­nal sis­te­mic im­por­tant tran­smis de Mu­gur Isă­res­cu

Un im­por­tant sem­nal sis­te­mic a fost tran­smis de gu­ver­na­to­rul Băn­cii Cen­tra­le, asu­pra mă­ri­ri­lor de pen­sii şi im­pac­tu­lui lor bu­ge­tar.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Între­bă­ri­le da­că exis­tă sau nu bani pen­tru ma­jo­ra­rea pen­si­i­lor sunt ci­u­da­te, în con­tex­tul în ca­re Ro­mânia are de­fi­ci­te atât de mari, însă o so­lu­ţie ar fi împru­mu­tu­ri­le, a spus gu­ver­na­to­rul BNR. Exper­tul a fost între­bat da­că Ro­mânia îşi per­mi­te ma­jo­ra­rea cu 40% a pen­si­i­lor şi du­bla­rea alo­ca­ţi­i­lor.

Când ai de­fi­ci­te, deci chel­tu­i­eş­ti mai mult de­cât înca­se­zi, nu ai bani. Şi ce fa­ce­ţi dum­nea­voas­tră sau ci­ne­va ca­re chel­tu­i­eş­te mai mult de­cât înca­se­a­ză?” MU­GUR ISĂ­RES­CU, gu­ver­na­tor BNR

Între­bă­ri­le da­că exis­tă sau nu bani pen­tru ma­jo­ra­rea pen­si­i­lor sunt ci­u­da­te, în con­tex­tul în ca­re Ro­mânia are de­fi­ci­te atât de mari, însă o so­lu­ţie ar fi împru­mu­tu­ri­le, a spus gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu. Ro­mânia își per­mi­te ma­jo­ra­rea cu 40% a pen­si­i­lor și du­bla­rea alo­ca­ţi­i­lor, în con­di­ţi­i­le în ca­re Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă va de­cla­nșa în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re pro­ce­du­ra de de­fi­cit ex­ce­siv? - a fost între­bat exper­tul.

Răs­pun­sul lui Isă­res­cu: “Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor și pre­mi­e­rul au spus foar­te clar că au in­clus crește­rea în bu­ge­tul cu un de­fi­cit de 3,6%. Deci mai mult cred că tre­bu­ie să dis­cu­ta­ţi cu dânșii”. Es­te un răs­puns ca­re evi­tă răs­pun­sul. A ur­mat o pa­să la altă en­ti­ta­te: “Avem și o opi­nie se­ri­oa­să, so­li­dă, pro­fe­si­o­nis­tă, a Con­si­li­u­lui Fis­cal, deci noi ne pu­tem așe­za la ma­să, să dis­cu­tăm por­nind de la un ma­te­rial se­ri­os”.

În fi­ne, Mu­gur Isă­res­cu a re­fu­zat fă­ţiș să se ex­pri­me, scu­zându-se: „Da­că sin­gu­ra între­ba­re ca­re se pu­ne es­te da­că sunt sau nu bani pen­tru (crește­rea pen­si­i­lor cu - n.r.) 40%, chiar nu vre­au să mai co­men­tez, că am vă­zut că sunt co­men­tat su­fi­ci­ent. Eu, unul, nu mă pot așe­za la o ase­me­nea ma­să și nici nu pot să răs­pund și îmi cer scu­ze”. BNR re­co­man­dă ma­jo­ra­rea im­po­zi­te­lor? Răs­puns: nu, ar fa­ce mai mult rău. “Abor­da­rea noas­tră a fost mai întâi să oprim de­te­ri­o­ra­rea și apoi, trep­tat – trep­tat, să ajus­tăm, be­ne­fi­ci­ind de fap­tul că nu avem, ca în 2007 – 2008, de­fi­ci­te externe de 14%, ci doar 5%, re­la­tiv re­zo­na­bil. Și nici de­fi­ci­tul bu­ge­tar nu es­te atât de ma­re. Deci, nu am gă­sit până acum acea com­bi­na­ţie de po­li­tici ca­re să du­că la co­rec­ţia ne­ce­sa­ră”, a spus Isă­res­cu.

Fruc­tul di­co­ti­le­do­nat

Fă­ră să vor­be­as­că di­rect des­pre mă­ri­rea pen­si­i­lor, Isă­res­cu tot la ace­as­ta s-a re­fe­rit. În opi­nia sa, si­tua­ţia es­te cu atât mai di­fi­ci­lă, cu cât me­di­ul po­li­tic tin­de să fa­că pro­mi­si­uni elec­to­ra­tu­lui. “Una e să te așe­zi la ma­să și alta e să gă­sești o so­lu­ţie. Lo­gi­ca politică es­te alta - am fost și eu în politică și știu - lo­gi­ca în politică es­te să dai. Vrei, nu vrei, asta es­te. Am fost și eu în fa­ţa mul­ţi­mii. Da­că nu dai e rău, da­că iei e ca­tas­tro­fă”, a ex­pli­cat Mu­gur Isă­res­cu.

„Sunt vac­ci­nat și la între­bă­ri­le dum­nea­voas­tră, și la ti­pul aces­ta de ne­go­ci­e­re. Înţe­leg. Da­că mă duc la ma­să, nu încep să bat cu pum­nul în ma­să, înţe­leg lo­gi­ca politică”, a spus Isă­res­cu, de­ta­li­ind cu sub­strat: „Dânșii, cla­sa politică, stau în fa­ţa elec­to­ra­tu­lui și tre­bu­ie să pro­mi­tă ce­va. De-asta vă spun că nu știu cum ieșim din si­tua­ţia asta”. Ca­re? Es­te clar: cri­za bu­ge­ta­ră ge­ne­ra­tă de crește­rea ne­sus­te­na­bi­lă a pen­si­i­lor.

Ca­re ar fi to­tuși so­lu­ţi­i­le de luat în cal­cul? Sunt bani de pen­sii? “Eu nu am spus că nu sunt bani pen­tru pen­sii, am spus că es­te ci­u­dat să dis­cu­ţi des­pre între­bări, pre­cum sunt sau nu bani, când ai un ase­me­nea de­fi­cit”, a spus gu­ver­na­to­rul BNR, de­ta­li­ind apoi, re­to­ric, că, „ra­ţi­o­nal, din punc­tul meu de ve­de­re, cum po­ţi să pui o ase­me­nea între­ba­re, când ai de­fi­ci­te, deci chel­tu­i­ești mai mult de­cât înca­se­zi, nu ai bani. Și ce fa­ce­ţi dum­nea­voas­tră sau ci­ne­va ca­re chel­tu­i­ește mai mult de­cât înca­se­a­ză? Sau se zba­te să mun­ce­as­că mai mult, să fa­că mai mult, sau se întin­de cât e pla­pu­ma, taie din chel­tu­i­e­li, sau se du­ce să se împru­mu­te”.

Ne­voia de o dis­cu­ţie se­ri­oa­să

Dar pe te­ma împru­mu­tu­ri­lor es­te ne­voie de o dis­cu­ţie se­ri­oa­să. “Nu avem alte de­fi­ni­ţii pen­tru a nu avea bani. A nu avea bani înse­am­nă a nu avea bani. A nu avea bani înse­am­nă că, da­că vrei să chel­tu­i­ești mai mult de­cât înca­se­zi, te duci și te împru­mu­ţi”, a ex­pli­cat Mu­gur Isă­res­cu. Ace­as­ta pen­tru că, da­că e să dis­cu­ţi se­ri­os, „cum cred eu că se poa­te dis­cu­ta se­ri­os, tre­bu­ie să înce­pi să dis­cu­ţi așa: ca­re sunt su­me­le ca­re tre­bu­ie împru­mu­ta­te?; da­că sunt enor­me, să ve­dem ci­ne ţi le dă, în ce con­di­ţii, da­că po­ţi să dai ba­nii îna­poi. Asta es­te o dis­cu­ţie se­ri­oa­să!”.

Dar es­te greu să ai o dis­cu­ţie se­ri­oa­să în con­di­ţi­i­le ac­tua­le, în ca­re la te­le­vi­zor e un tă­ră­boi din ca­re nu se mai înţe­le­ge ni­mic. “Să ve­dem ce spun pro­ce­du­ra, ra­por­tul de ţa­ră și Guvernul. Noi am fă­cut su­fi­ci­en­te co­men­ta­rii, și des­pre pen­sii, și des­pre de­fi­ci­tul bu­ge­tar. Am spus că es­te o ches­ti­u­ne se­ri­oa­să, pe ca­re nu tre­bu­ie să o dis­cu­tăm în con­di­ţii de zgo­mot me­dia­tic”, a mai spus Isă­res­cu, ci­tat de Ager­pres.

El se de­cla­ră de­zes­pe­rat de mass-me­dia vi­zua­lă: „Am vrut și eu să ur­mă­resc ase­a­ră un pro­gram la te­le­vi­zor și n-am mai pri­ce­put ni­mic. Nu vre­au jig­nesc pe ni­meni. Tre­bu­ie să dis­cu­tăm se­ri­os și pro­fe­si­o­nist. Deci ne oprim aici cu co­men­ta­ri­i­le. (...) E un tă­ră­boi, de-ţi vi­ne să închi­zi te­le­vi­zo­rul. Nu jig­nesc pe ni­meni”.

FOTO INQUAM PHOTOS, Octav Ga­nea

Mu­gur Isă­res­cu, gu­ver­na­to­rul Băn­cii Cen­tra­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.