AVIZ NEGATIV DE LA CSM

Crin Bo­lo­ga es­te sin­gu­rul ca­re a fost avi­zat po­zi­tiv

Romania Libera - - Prima Pagina - ca­tin­ca.gi­o­sa­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a CSM a dat aviz negativ pen­tru Ga­bri­e­la Scu­tea și Gi­or­gia­na Ho­su, pro­pu­se la con­du­ce­rea Par­che­tu­lui Ge­ne­ral și a DIICOT. „Doam­na GA­BRI­E­LA SCU­TEA pen­tru func­ţia de pro­cu­ror ge­ne­ral - aviz negativ; dom­nul CRIN NICU BO­LO­GA pen­tru func­ţia de pro­cu­ror șef al DNA – aviz po­zi­tiv; doam­na GI­OR­GIA­NA ELENA HO­SU pen­tru func­ţia de pro­cu­ror șef al DIICOT – aviz negativ”, a tran­smis CSM.

Crin Bo­lo­ga, can­di­dat la șe­fia DNA, es­te sin­gu­rul ca­re a fost avi­zat po­zi­tiv.

„În da­ta de 11 fe­brua­rie 2020, Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii, în ur­ma de­ru­lă­rii in­ter­vi­u­ri­lor pro­gra­ma­te, a avi­zat pro­pu­ne­ri­le mi­nis­tru­lui jus­ti­ţi­ei de nu­mi­re în func­ţi­i­le de pro­cu­ror ge­ne­ral al Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Justiţie, pro­cu­ror șef al Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie și pro­cu­ror șef al Di­rec­ţi­ei de Inves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te Or­ga­ni­za­tă și Te­ro­rism, ast­fel: doam­na GA­BRI­E­LA SCU­TEA pen­tru func­ţia de pro­cu­ror ge­ne­ral al Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Justiţie – aviz negativ; dom­nul CRIN NICU BO­LO­GA pen­tru func­ţia de pro­cu­ror șef al Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie – aviz po­zi­tiv; doam­na GI­OR­GIA­NA ELENA HO­SU pen­tru func­ţia de pro­cu­ror șef al Di­rec­ţi­ei de Inves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te Or­ga­ni­za­tă și Te­ro­rism – aviz negativ”, a tran­smis CSM.

Ga­bri­e­la Scu­tea, Crin Bo­lo­ga și Gi­or­gi­na Elena Ho­su au fost au­diați într-o șe­di­nță a Se­cți­ei pen­tru pro­cu­rori a CSM. Avi­ze­le Con­si­li­ul sunt con­sul­ta­ti­ve.

CSM va tran­smi­te preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis avi­zul în ca­zul ce­lor trei can­di­da­ţi, iar șe­ful sta­tu­lui va de­ci­de da­că îi va nu­mi la con­du­ce­rea Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, a DNA și, res­pec­tiv, DIICOT.

Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei poa­te să-i nu­me­as­că în func­ţie pe cei trei du­pă ce pri­mește avi­ze­le con­sul­ta­ti­ve de la CSM, chiar da­că aces­tea sunt ne­ga­ti­ve, mai scriu Ști­ri­pe­sur­se.ro.

„Am ales can­di­da­ţii ca­re au pre­zen­tat si­mul­tan com­pe­ten­ţă și ex­pe­ri­en­ţă. M-am fe­rit de ex­pe­ri­men­te, pen­tru că si­tu­ţia în ca­re se află Mi­nis­te­rul Pu­blic nu per­mi­te ex­pe­ri­men­te”, a de­cla­rat mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei Că­tă­lin Pre­doiu, la mo­men­tul anun­ţă­rii can­di­da­tu­ri­lor.

Ga­bri­e­la Scu­tea, dând de­cla­rații SURSA: INQUAM PHOTO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.