O MINUNE MEDICALĂ PEN­TRU SORINA PINTEA

Romania Libera - - Prima Pagina - MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Pe vre­mea când Sorina Pintea se lup­ta pen­tru drep­tul ce­lor pes­te 8.000 de pa­ci­en­ţi de a avea ac­ces la tra­ta­ment cu imu­no­glo­bu­li­nă, nu știa că du­pă schim­ba­rea sa din func­ţie se va bu­cu­ra de efec­te­le spec­ta­cu­loa­sei so­lu­ţii.

Pe vre­mea când Sorina Pintea,fos­tul mi­nis­tru al să­nă­tă­ţii,se lup­ta pen­tru drep­tul ce­lor pes­te 8.000 de pa­ci­en­ţi de a avea ac­ces la tra­ta­ment cu imu­no­glo­bu­li­nă,nu știa că du­pă schim­ba­rea sa din func­ţie se va bu­cu­ra de efec­te­le spec­ta­cu­loa­sei so­lu­ţii far­ma­ceu­ti­ce,fa­bri­ca­tă din plas­mă. La sfârși­tul man­da­tu­lui ei de mi­nis­tru s-a sem­nat un par­te­ne­riat pu­blic pri­vat,prin ca­re Ro­mânia ar fi pu­tut pro­du­ce din plas­mă,mai mult de­ri­va­te,in­clu­siv imu­no­glo­bu­li­nă.

No­ul mi­nis­tru al să­nă­tă­ţii,cel cu pro­ble­me de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te,du­pă ce a ju­rat de do­uă ori cre­din­ţă,oda­tă com­pa­ni­ei pri­va­te Po­li­sa­no și a do­ua oa­ră po­po­ru­lui ro­mân,s-a de­cis să la­se sânge­le ro­mâni­lor pe mâna vam­pi­rașu­lui cu bi­ci­clă de la USR,ca­re do­rește im­port, nu pro­duc­ţie au­toh­to­nă.Ast­fel,prin mă­su­ra de sus­pen­da­re a PPP,80.000 de li­tri de sânge,co­lec­ta­ţi de la ro­mâni,ajung pe ca­nal.O ches­ti­u­ne ti­pi­că de ma­nual: tră­da­rea la ro­mâni.

Fos­tul mi­nis­tru al să­nă­tă­ţii,Sorina Pintea,a aflat, ime­diat du­pă ce i-a pre­dat ște­fe­ta lui Vic­tor Cos­ta­che,că obo­se­a­la sa per­sis­ten­tă nu se da­to­ra epu­i­ză­rii,du­pă ani de mun­că în stres și ten­si­u­ne,în fo­lo­sul co­mu­ni­u­nii din­tre pa­ci­en­ţi și me­dici.

La un post de te­le­vi­zi­u­ne a po­ves­tit des­pre boa­la ei cum­pli­tă.Cel mai im­pre­si­o­nant mo­ment a fost cel în ca­re măr­tu­ri­sea că pur­ta un ban­daj la mână du­pă o bi­op­sie.Co­pi­lul său de trei anișori și ju­mă­ta­te a între­bat-o: „du­pă ce-ţi tre­ce ne ju­căm ca înain­te?”Cum să-i spui unui co­pil că poa­te ma­ma lui nu se va mai pu­tea ju­ca ni­ci­o­da­tă? Că o boa­lă gra­vă o va pu­tea afec­ta toa­tă via­ţa? Când eram mic,ţin min­te,pro­ba­bil la ace­e­ași vârstă,am între­bat-o pe ma­ma de ce se tot vai­tă bu­ni­ca? De ce tot spu­ne că o dor oa­se­le? Pe noi de ce nu ne doa­re ni­mic? Chiar așa pe unii nu ne doa­re.Nici mă­car în cot.

Cre­dem că ti­ne­re­ţea va fi fă­ră bă­trâne­ţe.Însuși ro­ma­nii vor­be­au cu le­je­ri­ta­te des­pre car­pe di­em.Con­su­mi cli­pa. Nu ai stre­sul zi­lei de mâi­ne.Poa­te că e mai to­nic așa. Ni­meni nu-ţi re­proșe­a­ză ne­pă­sa­rea.Oa­me­ni­lor cu gri­ji le ci­tești pe fa­ţă îngri­jo­ra­rea.

Când era mi­nis­tru,Sorina Pintea n-a avut timp de pro­pria să­nă­ta­te.S-a ocu­pat mult de să­nă­ta­tea alto­ra. Ci­u­dat es­te că ni­meni din lu­mea medicală nu i-a se­si­zat pa­ta nea­gră de pe frun­te.Încă o pro­bă a ne­pă­să­rii.Și a de­zin­te­re­su­lui cli­nic.Pro­be de ci­nism,la tot pa­sul. Sorina Pintea are de cres­cut trei co­pii. Unul din­tre aceștia e adop­tat. Dis­pe­ra­rea ei e că nu-l poa­te aban­do­na a do­ua oa­ră.

De abia du­pă mai mul­te run­de de întâlniri cu me­di­cii, i s-a sta­bi­lit diag­nos­ti­cul co­rect. Der­ma­to­mi­o­zi­tă. O boa­lă au­toi­mu­nă. Dă, de­o­bi­cei, com­pli­cații foar­te gra­ve la plă­mâni, ini­mă și eso­fag. Fos­tul mi­nis­tru s-a de­cis să lup­te.

Sorina Pintea,în ca­li­ta­te de pa­ci­ent,nu de fost mi­nis­tru, a fă­cut o cor­ti­co­te­ra­pie șoc la Baia Ma­re. Într-un spi­tal la 400 de km de Vi­e­na.Nu s-a dus la AKH.A avut încre­de­re în me­di­cii ro­mâni.Tra­ta­men­tul nu-i îmbu­nă­tă­ţea sta­rea. Și atunci echi­pa medicală a schim­bat stra­te­gia. I-a ad­mi­nis­trat imu­no­glo­bu­li­nă, so­lu­ţie far­ma­ceu­ti­că din plas­ma uma­nă,pen­tru ca­re s-a lup­tat ani de zi­le. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.