De ce re­zis­tă ne­mții la COVID-19

Ger­ma­nia a înre­gis­trat aproa­pe 15 000 de per­soa­ne in­fec­ta­te pe te­ri­to­ri­ul său, dar nu a de­pășit câte­va zeci de de­ce­se din cau­za COVID-19.

Romania Libera - - Prima Pagina - fi­lip.bo­doc @ro­ma­nia­li­be­ra.ro co­ro­na­vi­rus pe săp­tă­mână, mult mai mul­te de­cât au efec­tuat în to­tal une­le ţări eu­ro­pe­ne de la iz­buc­ni­rea cri­zei.

Ra­ta ma­re a ana­li­ze­lor me­di­ca­le și vârste­le pa­ci­en­ţi­lor ar pu­tea ex­pli­ca o ano­ma­lie re­fe­ri­toa­re la epi­de­mia de co­ro­na­vi­rus ob­ser­va­tă în Ger­ma­nia - nu­mă­rul re­la­tiv mic al de­ce­se­lor în po­fi­da nu­me­roa­se­lor ca­zuri de in­fec­ta­re, in­for­me­a­ză co­ti­dia­nul Fi­nan­cial Ti­mes. Cri­za co­ro­na­vi­ru­su­lui a lo­vit Ger­ma­nia cu for­ţă to­ta­lă. „Însă, într-un mod esen­ţial, ţa­ra se do­ve­dește a fi ex­trem de re­zis­ten­tă: în ra­port cu nu­mă­rul cu­nos­cut de in­fec­ţii, ra­ta de­ce­se­lor a fost până acum mi­nus­cu­lă”, no­te­a­ză co­ti­dia­nul Fi­nan­cial Ti­mes, po­tri­vit Me­dia­fax.

În ci­u­da înre­gis­tră­rii a aproa­pe 15 000 de per­soa­ne in­fec­ta­te pe te­ri­to­ri­ul său, Ger­ma­nia nu a de­pășit câte­va zeci de de­ce­se din cau­za COVID-19, iar di­fe­ren­ţa ma­re este ne­o­bișnu­i­tă fa­ţă de ce­le­lal­te sta­te.

Ra­ta ma­re a ana­li­ze­lor me­di­ca­le și vârste­le pa­ci­en­ţi­lor ar pu­tea ex­pli­ca o ano­ma­lie re­fe­ri­toa­re la epi­de­mia de co­ro­na­vi­rus ob­ser­va­tă în Ger­ma­nia - nu­mă­rul re­la­tiv mic al de­ce­se­lor în po­fi­da nu­me­roa­se­lor ca­zuri de in­fec­ta­re, in­for­me­a­ză co­ti­dia­nul Fi­nan­cial Ti­mes. Cri­za co­ro­na­vi­ru­su­lui a lo­vit Ger­ma­nia cu for­ţă to­ta­lă.Infec­ţi­i­le au cres­cut ra­pid,șco­li­le, fa­bri­ci­le și ba­ru­ri­le au fost închi­se, iar Gu­ver­nul a adop­tat mă­suri epi­de­mi­ce din ce în ce mai dras­ti­ce.

„Însă, într-un mod esen­ţial, ţa­ra se do­ve­dește a fi ex­trem de re­zis­ten­tă: în ra­port cu nu­mă­rul cu­nos­cut de in­fec­ţii, ra­ta de­ce­se­lor a fost până acum mi­nus­cu­lă”, no­te­a­ză co­ti­dia­nul Fi­nan­cial Ti­mes, po­tri­vit Me­dia­fax.

Fran­ţa, mai pu­ţi­ne in­fec­tări, mai mul­ţi mor­ţi

Po­tri­vit da­te­lor fu­ni­za­te de Uni­ver­si­ta­tea Joh­ns Hop­kins, până joi du­pă-amia­ză, în Ger­ma­nia erau 13.979 de ca­zuri de in­fec­ta­re cu no­ul co­ro­na­vi­rus, mai mul­te de­cât ori­ce altă na­ţi­u­ne în afa­ră de Chi­na, Ita­lia, Iran și Spa­nia. Până în acel mo­ment, Ger­ma­nia înre­gis­tra­se doar 42 de de­ce­se. În schimb, Fran­ţa, un stat ve­cin, ra­por­ta­se până în ace­lași mo­ment 9.058 de in­fec­ţii și 243 de de­ce­se. Spa­nia avea atunci 17.395 de ca­zuri și 803 de­ce­se. Sta­te­le Uni­te, Ma­rea Bri­ta­nie, Ita­lia și chiar Co­re­ea de Sud ave­au ra­te ale de­ce­se­lor sem­ni­fi­ca­tiv mai mari de­cât ale Ger­ma­ni­ei.

„Să nu ne gră­bim” cu vești­le bu­ne

„Apa­ren­ta ano­ma­lie a ge­ne­rat dez­ba­teri în Ger­ma­nia și în alte ţări, deși ex­per­ţii aver­ti­ze­a­ză să nu fie tra­se con­clu­zii ge­ne­ra­le. Ei ar­gu­men­te­a­ză că ra­ta scă­zu­tă a de­ce­se­lor re­flec­tă cel mai pro­ba­bil fap­tul că epi­de­mia încă este într-o eta­pă re­la­tiv pre­li­mi­na­ră și că per­soa­ne­le afec­ta­te sunt mai ti­ne­re de­cât în alte ţări. Pa­ci­en­ţii ti­neri fă­ră alte bo­li ca­re au Covid-19 au șan­se mai mari de su­pra­vi­e­ţu­i­re de­cât cei vârst­nici”, ex­pli­că FT.

Un alt fac­tor ar pu­tea fi nu­mă­rul ma­re de tes­te me­di­ca­le efec­tua­te de Ger­ma­nia pen­tru de­pis­ta­rea co­ro­na­vi­ru­su­lui. Po­tri­vit lui Lot­har Wi­e­ler, preșe­din­te­le Insti­tu­tu­lui Ro­bert Ko­ch, la­bo­ra­toa­re­le ger­ma­ne efec­tue­a­ză apro­xi­ma­tiv 160.000 de ana­li­ze de

Ber­li­nul dis­pu­ne de lo­gis­ti­că

„Este vor­ba de ca­pa­ci­tă­ţi. Ca­pa­ci­tă­ţi­le Ger­ma­ni­ei sunt foar­te, foar­te sem­ni­fi­ca­ti­ve. Pu­tem efec­tua pes­te 160.000 de tes­te pe săp­tă­mână, iar ca­pa­ci­ta­tea poa­te fi su­pli­men­ta­tă”, a ex­pli­cat pro­fe­so­rul Lot­har Wi­e­ler. Cel pu­ţin pe ter­men scurt, tes­ta­rea ma­si­vă con­tri­bu­ie la men­ţi­ne­rea unei ra­te scă­zu­te a mor­ta­li­tă­ţii, de­oa­re­ce le per­mi­te au­to­ri­tă­ţi­lor să de­pis­te­ze ca­zuri de Covid-19 chiar și la pa­ci­en­ţi ca­re au pu­ţi­ne simp­to­me, sunt asimp­to­ma­tici și au șan­se mai mari de su­pra­vi­e­ţu­i­re.

„În ce­le mai mul­te ca­zuri, boa­la are for­me ușoa­re, cu pu­ţi­ne simp­to­me, pre­su­pu­nem că de­pis­ta­rea ca­zu­ri­lor ușoa­re de­pin­de de la ţa­ră la ţa­ră. În ter­meni sta­tis­tici, acest lu­cru ge­ne­re­a­ză di­fe­ren­ţe pri­vind ra­te­le mor­ta­li­tă­ţii”, ex­pli­că Hans-Ge­org Kräus­sli­ch, pro­fe­sor de Me­di­ci­nă și șe­ful Sec­ţi­ei de Vi­ro­lo­gie a Spi­ta­lu­lui Uni­ver­si­tar din Hei­del­berg.

Nu știm cât va ţi­ne

Cu toa­te aces­tea, pro­fe­so­rul aver­ti­ze­a­ză că si­tua­ţia din Ger­ma­nia s-ar pu­tea schim­ba în ur­mă­toa­re­le săp­tă­mâni ori luni: „În Ger­ma­nia, încă sun­tem într-o eta­pă re­la­tiv pre­li­mi­na­ră a epi­de­mi­ei. Cei mai mul­ţi pa­ci­en­ţi s-au îmbol­nă­vit în ul­ti­me­le do­uă săp­tă­mâni, ast­fel că vom ve­dea ca­zuri mai se­ve­re în vi­i­tor și o mo­di­fi­ca­re a ra­tei mor­ta­li­tă­ţii”. ■

Ange­la Mer­kel a in­trat de ieri în ca­ran­ti­nă, du­pă con­tac­tul cu un me­dic in­fec­tat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.