BNR a scă­zut do­bânda de re­fe­rin­ţă din nou

Creş­te im­pre­vi­zi­bi­li­ta­tea fi­nan­cia­ră

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro ro­ma­nia­li­be­ra.ro Intra­ţi pe si­te pen­tru a ci­ti ar­ti­co­le­le și in­ves­ti­ga­ţi­i­le re­a­li­za­te de re­por­te­rii RL.

Ban­ca Cen­tra­lă a de­cis să fa­că no­uă re­du­ce­re a do­bânzii de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră, cu încă 0,50 punc­te pro­cen­tua­le. Este vor­ba des­pre o scă­de­re de la 2,5% la 2%, de pe 23 martie, în con­tex­tul adop­tă­rii unui pa­chet de mă­suri me­nit să ate­nue­ze im­pac­tul si­tua­ţi­ei ge­ne­ra­te de epi­de­mia de co­ro­na­vi­rus asu­pra po­pu­la­ţi­ei și com­pa­ni­i­lor ro­mânești.

Ban­ca Cen­tra­lă a de­cis să fa­că no­uă re­du­ce­re a do­bânzii de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră, cu încă 0,50 punc­te pro­cen­tua­le.

Este vor­ba des­pre o scă­de­re de la 2,5% la 2%, de pe 23 martie, în con­tex­tul adop­tă­rii unui pa­chet de mă­suri me­nit să ate­nue­ze im­pac­tul si­tua­ţi­ei ge­ne­ra­te de epi­de­mia de co­ro­na­vi­rus asu­pra po­pu­la­ţi­ei și com­pa­ni­i­lor ro­mânești. S-a re­dus cu­loa­rul de la 2% la 1%, între fa­ci­li­ta­tea de de­po­zit (ca­re a ră­mas 1,5%) și fa­ci­li­ta­tea de cre­di­ta­re (lom­bar­dul, co­bo­rât la 2,5%, an­te­ri­or la 3,5%). Ra­ta do­bânzii de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră a mai fost aici,dar cu ve­chi­ul co­ri­dor si­me­tric din­tre fa­ci­li­tă­ţi, din 9 ia­nua­rie până pe 8 fe­brua­rie 2018 și de la 1 apri­lie la 7 mai 2015.

Este o îngus­ta­re a co­ri­do­ru­lui si­me­tric din­tre ra­te­le do­bânzi­lor fa­ci­li­tă­ţi­lor per­ma­nen­te, în ju­rul ra­tei do­bânzii de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră, la ±0,5 punc­te pro­cen­tua­le, de la ±1 punct pro­cen­tual. Pe acest fond, este de aștep­tat ca prin­ci­pa­le­le co­ta­ţii ale in­di­ce­lui Ro­bor al pi­e­ţei in­ter­ban­ca­re să cu­noas­că o ajus­ta­re des­cen­den­tă sem­ni­fi­ca­ti­vă.

Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al BNR a de­cis fur­ni­za­rea de li­chi­di­ta­te in­sti­tu­ţi­i­lor de cre­dit, prin in­ter­me­di­ul ope­ra­ţi­u­ni­lor re­po (ope­ra­ţi­uni re­ver­si­bi­le cu ti­tluri de stat), în ve­de­rea asi­gu­ră­rii func­ţi­o­nă­rii fluen­te a pi­e­ţei monetare și a altor seg­men­te ale pi­e­ţei fi­nan­cia­re.

De ase­me­nea, Ban­ca Cen­tra­lă a mai de­cis cum­pă­ra­rea de ti­tluri de stat în lei, de pe pia­ţa se­cun­da­ră, în ve­de­rea con­so­li­dă­rii li­chi­di­tă­ţii struc­tu­ra­le din sis­te­mul ban­car, ca­re să con­tri­bu­ie la fi­nan­ţa­rea în bu­ne con­di­ţii a eco­no­mi­ei re­a­le și a sec­to­ru­lui pu­blic. Asu­pra aces­tei de­ci­zii am de­ta­liat ieri.

Ar pu­tea ur­ma alte de­ci­zii

În func­ţie de evo­lu­ţia si­tua­ţi­ei, CA BNR se de­cla­ră pre­gă­tit să de­ci­dă și re­du­ce­rea ra­tei re­zer­ve­lor mi­ni­me obli­ga­to­rii pen­tru pa­si­ve­le în lei, și a ce­lei apli­ca­bi­le pa­si­ve­lor în va­lu­tă ale in­sti­tu­ţi­i­lor de cre­dit.

E foar­te in­te­re­sant că BNR a de­cis, ”având în ve­de­re gra­dul ri­di­cat de in­cer­ti­tu­di­ne al evo­lu­ţi­i­lor eco­no­mi­ce și fi­nan­cia­re”,sus­pen­da­rea ca­len­da­ru­lui șe­din­ţe­lor de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră anun­ţat,ur­mând ca aces­tea să ai­bă loc de câte ori e ne­ce­sar. CA BNR ur­mă­rește cu aten­ţie evo­lu­ţia si­tua­ţi­ei.

BNR a de­cis, având în ve­de­re gra­dul ri­di­cat de in­cer­ti­tu­di­ne al evo­lu­ţi­i­lor eco­no­mi­ce şi fi­nan­cia­re, sus­pen­da­rea ca­len­da­ru­lui şe­din­ţe­lor de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră anun­ţat.”

CA BNR

FOTO: PEAKPX.COM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.