RO­MÂN ÎN PATRIA CO­RO­NA­VI­RU­SU­LUI

REPORTAJ ÎN CHI­NA: Cum mi-am pe­tre­cut sfârși­tul neîntâmpla­t al lu­mii…

Romania Libera - - Prima Pagina - eu­gen.cis­ma­su @ro­ma­nia­li­be­ra.ro Ci­tește con­ti­nua­rea pe ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Închei­em astă­zi po­ves­tea lui Mu­gu­rel F., ro­mânul ca­re au luat con­tact cu no­ua cri­ză mon­dia­lă pro­vo­ca­tă de co­ro­na­vi­rus în chiar ța­ra de ori­gi­ne a pan­de­mi­ei, și ca­re a încer­cat să ne po­ves­te­as­că, de la mai bi­ne de 8000 de ki­lo­me­tri dis­ta­nță, cum s-a vă­zut și s-a si­mțit, de­par­te de ca­să, de­zas­trul ca­re a răs­co­lit între­a­ga uma­ni­ta­te.

Închei­em astă­zi po­ves­tea lui Mu­gu­rel F., ro­mânul ca­re au luat con­tact cu no­ua cri­ză mon­dia­lă pro­vo­ca­tă de co­ro­na­vi­rus în chiar ţa­ra de ori­gi­ne a pan­de­mi­ei, și ca­re a încer­cat să ne po­ves­te­as­că, de la mai bi­ne de 8000 de ki­lo­me­tri dis­tan­ţă, cum s-a vă­zut și s-a sim­ţit, de­par­te de ca­să, de­zas­trul ca­re a răs­co­lit între­a­ga uma­ni­ta­te.

”Înce­pând cu 10 fe­brua­rie, fa­bri­ci­le și fir­me­le mari au înce­put să de­pu­nă ce­reri de re­des­chi­de­re a ac­ti­vi­tății însă, fi­resc, nu toa­te au înce­put să lu­cre­ze, pen­tru că nu pu­te­au be­ne­fi­cia de­cât de apor­tul mun­ci­to­ri­lor lo­ca­li, cei din afa­ră ne­pu­tând încă să că­lă­to­re­as­că. Pen­tru apro­ba­re, au avut con­troa­le în tim­pul că­ro­ra au tre­bu­it să do­ve­de­as­că fap­tul că res­pect anu­mi­te con­di­ţii - măști pen­tru an­ga­ja­ţi, de­zin­fec­ta­re, per­so­nal ca­re ia tem­pe­ra­tu­ra sa­la­riați­lor. Au fost ru­ga­ţi să gă­se­as­că o op­ţi­u­ne de a li­mi­ta nu­mă­rul de an­ga­ja­ţi pre­zen­ţi în ace­lași timp la ser­vi­ciu, să re­gle­men­te­ze lu­crul on­li­ne, pe tu­re etc. Pri­mii age­nți eco­no­mici ca­re au pri­mit acor­dul de re­lua­re a ac­ti­vi­tății au fost cei ca­re fa­bri­cau pro­du­se și ma­te­rial de pro­te­cție sa­ni­ta­ră și cei ca­re asi­gu­rau apor­tul și fur­ni­za­rea de hra­nă pen­tru piața co­mer­cia­lă: se­re, aba­toa­re, tran­spor­ta­tori, cu­ri­eri etc.

Exis­tă încă lo­curi închi­se - șco­li, gră­di­nițe, ci­ne­ma­to­gra­fe, obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce, res­tau­ran­te și ba­ruri. Spați­i­le de so­cia­li­za­re des­chi­se tre­bu­ie și ele să res­pec­te con­di­ţii stric­te – o ca­pa­ci­ta­te li­mi­ta­tă și nea­pă­rat dis­ta­nța­re so­cia­lă. Eveni­men­te­le ar­tis­ti­ce sau spor­ti­ve sunt încă sus­pen­da­te.

Pe 7 martie s-a re­luat lu­crul în zo­na în ca­re lo­cu­iam iar pe 8 am pu­tut ple­ca din oraș în ba­za unor cer­ti­fi­ca­te eli­be­ra­te de po­liție, spi­tal și co­mi­te­tul ce­tățe­nesc. Am zbu­rat spre Gu­iyang, oraș în ca­re lo­cu­i­esc în mod obișnu­it cu băia­tul meu și cu ma­ma aces­tu­ia, iar când am ajuns la des­ti­nație am fost din nou luat în pri­mi­re și înre­gis­trat în ba­ze­le de da­te ale au­to­ri­tăți­lor, chiar da­că am fost mo­ni­to­ri­zat pe întreg par­cur­sul dru­mu­lui că­tre ca­să: în ga­ră lua­tă tem­pe­ra­tu­ra, în tren fil­tru la in­tra­re, apoi tem­pe­ra­tu­ra lua­tă de că­tre con­tro­lo­rul de bi­le­te, în au­to­bu­zul ce m-a tran­spor­tat de la ga­ră la ae­ro­port, la fel, lua­tă tem­pe­ra­tu­ra, no­tat to­tul pe un ta­bel cu nu­me și des­ti­nație, în ae­ro­port sca­na­re și ve­ri­fi­ca­re ac­te me­di­ca­le din orașul de pro­veni­nță.

Ce mă­suri am luat pen­tru a mă pro­te­ja

Tre­bu­ie spus că nu am ieșit din in­cin­te mai mult de­cât când a fost ne­voie, iar când am făcut-o am stat la o dis­ta­nță de 4-5 me­tri de ori­ce per­soa­nă și am evi­tat ori­ce con­tact. Am pur­tat mas­că me­reu, înce­pând cu 26 ia­nua­rie. De ce­le mai mul­te ori chi­ru­gi­ca­lă (mai ușor de res­pi­rat pen­tru mi­ne). Pur­ta­tul măștii este încă obli­ga­to­riu azi și toți res­pec­tă aces­tă re­gu­lă. Am fost avi­zat în le­gă­tu­ră cu cât de ușor se poa­te tran­sfe­ra vi­ru­sul pe hai­ne,ba­lus­tra­de uși și su­pra­fețe cu ca­re in­tri în con­tact, mai ales bani (ban­ca Chi­nei a re­co­man­dat ca ban­cno­te­le sa fie pu­se 5/8 zi­le la ul­tra­vi­o­le­te pen­tru a eli­mi­na bac­te­ri­i­le, apoi să fie re­pu­se în cir­cu­lație), ban­co­ma­te etc, chiar și în con­diți­i­le în ca­re, în Chi­na, mai toa­tă lu­mea plă­tește cu te­le­fo­nul. Hai­ne­le de ieșit afa­ră au fost spă­la­te mai des, și au fost ți­nu­te me­reu la soa­re, pe bal­con. Alt­fel, să­pun bac­te­rian, de cel puțin 4 ori pe zi, și evi­ta­rea atin­ge­rii feței.

So spe­cial pen­tru su­pra­ve­ghe­re și con­trol

Pen­tru a ges­ti­o­na cât mai bi­ne si­tuația și a te aju­ta să te fe­rești de pe­ri­co­lul con­ta­mi­nă­rii, Chi­na a in­tro­dus un soft in ba­za că­ru­ia, du­pă ce in­tro­du­ce­ai da­te­le per­so­na­le, și era sca­nat pe o apli­cație tip what­sapp (în Chi­na toți fo­lo­sesc We­chat, un pro­gram dez­vol­tat de gu­ver­nul chi­nez cu ca­re poți fa­ce și plăți), pu­te­ai ve­dea prin in­ter­me­di­ul ter­mi­na­lu­lui și gps-ului, un­de te afli, un­de ai că­lă­to­rit, ci­ne este sau a fost in pre­aj­ma ta, cât de de­par­te te afli de per­soa­ne­le in­fes­ta­te sau afla­te în ca­ran­ti­nă, câți bol­na­vi sun­te în re­gi­u­ne etc. În Chi­na, pro­te­ja­rea da­te­lor per­so­na­le ți­ne de po­ves­te, rețe­le­le de so­cia­li­za­re, te­le­fo­nul, car­dul ban­car, ca­me­re­le vi­deo cu sca­na­re fa­cia­la și bi­o­me­tri­că, toa­te sunt sub con­trol gu­ver­na­men­tal.

Ce m-a de­za­mă­git într-o oa­re­ca­re mă­su­ră

Pe de o par­te ati­tu­di­nea an­ga­ja­to­ri­lor mei, pen­tru ca­re cri­za de co­ro­na­vi­rus a fost un pre­text opor­tun pen­tru a înce­ta ra­por­tu­ri­le con­trac­tua­le.Străin fi­ind,pot spu­ne că m-am înca­drat, to­tuși, într-un ti­par, mu­lți pă­ră­sind Chi­na și întor­cându-se în ță­ri­le de ori­gi­ne du­pă de­bu­tul cri­zei și închi­de­rea ac­ti­vi­tății. Pe de altă par­te ati­tu­di­nea mul­to­ra din­tre cei ca­re nu știu ni­mic des­pre Chi­na, dar și-au dat cu pă­re­rea într-un mod cât mai jig­ni­tor și inu­man po­si­bil. De la ”urări” gen ”me­ri­tă să moa­ră chi­ne­zii ăia ca­re mă­nâncă li­li­eci și câini”, până la ges­tu­ri­le vi­o­len­te con­tra chi­ne­zi­lor și asia­ti­ci­lor din lu­mea ci­vi­li­za­tă. Chiar da­că, si­gur, ni­meni nu do­rește moar­tea a pes­te 3.000 - 4000 de oa­meni, și chi­nu­i­rea altor su­te de mii, m-a su­prins cât de puți­ne ma­ni­fes­tări de so­li­da­ri­ta­te #pray­for­chi­na ori #pray­for­wu­han s-au înre­gis­trat.

De ase­me­nea, de­za­mă­gi­tor a fost du­blul stan­dard cu ca­rea me­dia in­ter­nați­o­na­lă a tra­tat si­tua­ţia din Chi­na. Ma­ma, de pil­dă, afla­tă în Ro­mânia, sau pri­e­te­nii mei din ța­ră, toți erau asal­tați cu ima­gini si­nis­tre, cu per­so­nal me­di­cal sau mi­li­tar pur­tând uni­for­me bi­o­chi­mi­ce ce ilus­trau un sce­na­riu si­nis­tru de apo­ca­lip­să sau de fil­me cu zom­bi­es,într-o Chi­nă în ca­re drep­tu­ri­le omu­lui sunt încăl­ca­te prin im­pu­ne­rea ca­ran­ti­nei sau a izo­lă­rii la do­mi­ci­liu. Ime­diat du­pă apa­riția fo­ca­re­lor în Eu­ro­pa, ima­gi­ni­le si­mi­lar, dar cu ac­tori eu­ro­peni, au fost tra­ta­te, fi­rește, di­fe­rit.

M-au mai de­za­mă­git cei ca­re iau în râs și astă­zi si­tua­ţia și pun în pe­ri­col via­ţa alto­ra pen­tru că e cool să fii ”Gi­că Con­tra” și să spui că nu ți se poa­te întâmpla ni­mic, apoi uto­ri­tă­ţi­le eu­ro­pe­ne (ves­ti­ce în ge­ne­ral) ca­re au re­co­man­dat ires­pon­sa­bil ne­pur­ta­rea măști­lor ca să as­cun­dă fap­tul că nu au sto­curi.

Ce m-a făcut la fi­nal să zâmbesc?

Mul­te sunt as­pec­te­le de-a drep­tul hi­la­re afir­ma­te des­pre Chi­na, cu oca­zia aces­tei pan­de­mii, de că­tre oa­meni ca­re nu au avut de­loc de-a fa­ce cu re­a­li­ta­tea, în sco­pul de a pa­ni­ca și de a ca­pi­ta­li­za in­te­res și ate­nție din par­tea ce­lor ig­no­ra­nți.

Ști­ri­le au avut to­nuri,în ge­ne­re apo­ca­lip­ti­ce, ma­te­ria­le­le vi­deo, în par­te, re­le­vau si­tuații dra­ma­ti­ce din alte sta­te asia­ti­ce dar le pla­sau în Chi­na,în con­diți­i­le în ca­re cri­za a fost ges­ti­o­na­tă aici cu calm și res­pon­sa­bi­li­ta­te atât de au­to­ri­tăți cât de po­pu­lația afec­ta­tă. Au fost lu­cruri ca­re, pe mi­ne, unul, la înce­put m-au șo­cat, dar cu ca­re, înțe­le­gîndu-le re­sor­tu­ri­le, trep­tat m-am obișnu­it mai apoi. Poa­te și ăsta e unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re Chi­na li­mi­te­a­ză atât de dras­tic rețe­le­le de so­cia­li­za­re, si­teu­ri­le cu co­nți­nut si­mi­lar sau ac­ce­sul la une­le por­ta­luri de in­for­mații străi­ne.

Abu­zul de in­for­mație dis­tor­si­o­na­tă ex­pe­dia­tă din­co­lo de ho­ta­re­le Chi­nei a lă­sat în um­bra so­li­da­ri­ta­tea și mo­bi­li­za­rea fan­tas­ti­că de ca­re au dat do­va­dă chi­ne­zii în ges­ti­o­na­rea între­gii pan­de­mii, aju­toa­re­le lo­gis­ti­ce și uma­ne tri­mi­se în Wu­han, co­pi­ii, bă­trînii, oa­me­nii sim­pli ca­re do­nau bani și ali­men­te pen­tru cei din zo­ne­le pu­ter­nic afec­ta­te de co­ro­na­vi­rus, me­di­cii, asis­ten­te­le, po­li­tiștii, mi­li­ta­rii, vo­lun­ta­rii ca­re au de­pus efor­turi im­men­se, ve­de­te­le din lu­mea fil­mu­lui, a spor­tu­lui, a mo­dei, ce­le­bri­tăți­le din toa­te do­me­ni­i­le și cor­po­rați­i­le ca­re au do­nat su­me imen­se pen­tru vin­de­ca­rea bol­na­vi­lor si sto­pa­rea pan­de­mi­ei ge­ne­ra­tă de vi­rus. ■

Mu­gu­rel, ro­mânul ca­re a tra­ver­sat o lu­me și o pan­de­mie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.