DE LA INTER­NE NU SE MAI VĂD GRĂTARE EXTER­NE

Romania Libera - - Prima Pagina - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Mar­cel Ve­la, a fost de­cla­rat, de că­tre ro­mânii con­dam­na­ţi la grătare ex­clu­siv pe bal­con, ina­mi­cul nu­mă­rul 1 al mi­ci­lor. Mar­cel Ve­la este ho­tă­rât să fa­că in­struc­ţie cu pa­si­o­na­ţii de gră­tar și cher­me­ze.

Mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Mar­cel Ve­la, a fost de­cla­rat, de că­tre ro­mânii con­dam­nați la grătare ex­clu­siv pe bal­con, ina­mi­cul nu­mă­rul 1 al mi­ci­lor. Pen­tru car­man­ge­ri­i­le ce înre­gis­tre­a­ză scă­deri dra­ma­ti­ce la cel mai cău­tat pro­du­sul al lor, de obi­cei, mi­ti­teii, Mar­cel Ve­la este con­si­de­rat un pe­ri­col mai ma­re de­cât COVID-19.

Mar­cel Ve­la este ho­tă­rât să fa­că in­stru­cție cu pa­si­o­nații de gră­tar și cher­me­ze, prin or­do­na­nțe mi­li­ta­re.

De când Gu­ver­nul a im­pus in­ter­di­cția de a ieși din ca­să în in­ter­va­lul orar 22:00 – 06:00, cu ex­ce­pția ce­lor ca­re merg la mun­că, într-ade­văr, cum era de aștep­tat de mul­tă vre­me, doar cei aflați la con­du­ce­rea ad­mi­nis­trați­i­lor pu­bli­ce cen­tra­le și lo­ca­le mai pot acți­o­na “noap­tea, ca hoții”. Inter­preții de ma­ne­le și cei de mu­zi­că po­pu­la­ră se simt de ase­me­nea dis­cri­mi­nați de Mar­cel Ve­la, de­oa­re­ce aces­ta poa­te su­sți­ne re­ci­ta­luri de la pu­pi­trul mi­nis­te­rial, în timp ce ei sunt ne­voiți să cânte pe la bal­coa­ne și doar din di­fu­zoa­re. Vre­mea ți­ne însă cu mi­ni­trul Mar­cel Ve­la și stă­vi­lește fu­ria nă­ro­du­lui înfu­riat, de­oa­re­ce nu mai sunt con­diții pro­pi­ce de gră­tar.

To­tuși, cât timp ai un bal­con închis cu ter­mo­pa­ne de ca­li­ta­te in­fe­ri­oa­ră, plă­ti­te cu su­me fru­moa­se de bani pu­blici, de pri­ma­rul tău ca­re ți-a re­a­bi­li­tat ter­mic blo­cul pen­tru un vot, este pă­cat să nu pro­fiți, având în ve­de­re că nici Dani Mo­ca­nu și nici Flo­rin Sa­lam nu înghe­ață din di­fu­zor. Ro­mânii nu înțe­leg însă de ce Mar­cel Ve­la este atât de egoist, doar pen­tru că el se află la Inter­ne, nu tre­bu­ie să la­se pe ni­meni să mai va­dă ex­te­ri­o­rul.

To­tuși, Mar­cel Ve­la a reușit o per­for­ma­nță greu de ega­lat, re­vo­luți­o­nând piața lo­cu­ri­lor de mun­că.

Mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne a reușit ce­ea ce pri­ma­rul ge­ne­ral al Ca­pi­ta­lei, Ga­bri­e­la Fi­rea, sau alți edi­li ai ma­ri­lor orașe din Ro­mânia nu și-au per­mis nici mă­car să vi­se­ze.

Mar­cel Ve­la a reușit să tran­sfor­me pen­si­o­na­rii și asis­tații so­cia­li ai ad­mi­nis­trați­ei lo­ca­le, cu­nos­cuți și ca po­lițiști co­mu­ni­tari, în po­lițiști.

Po­lițiștii lo­ca­li sunt, în ur­ma unei Or­do­na­nțe de Ur­ge­nță a Gu­ver­nu­lui, pe timp de pan­de­mie, pre­luați de Po­liția Ro­mână. Ve­la ar pu­tea însă co­mi­te o gra­vă eroa­re,de­oa­re­ce ex­pu­ne la in­fec­ta­rea cu no­ul co­ro­na­vi­rus o ca­te­go­rie de risc a po­pu­lați­ei, vârst­ni­cii an­ga­jați ca po­lițiști co­mu­ni­tari.■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.