Un me­dic la 800 de ele­vi

Romania Libera - - Prima Pagina - lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, mai mult ca ori­când, ro­mânii încep să co­nști­en­ti­ze­ze im­por­ta­nța ca­dre­lor me­di­ca­le și a mi­si­u­nii aces­to­ra.

Am dis­cu­tat în Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei cu spe­cia­liş­tii şi vom avea un plan de in­ter­ven­ţie atât la ni­ve­lul ele­vi­lor prin asi­gu­ra­rea cu dis­po­zi­ti­ve în aşa fel încât să ai­bă ac­ces la învă­ţa­rea on­li­ne, dar şi la ni­ve­lul pro­fe­so­ri­lor. Mo­ni­ca Ani­sie mi­nis­trul Edu­ca­ţi­ei

Mi­nis­trul Edu­ca­ţi­ei, Mo­ni­ca Ani­sie, a de­cla­rat că în fi­e­ca­re uni­ta­te de învă­ţă­mânt va exis­ta un ca­dru me­di­cal ca­re va su­pra­ve­ghea par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor din cla­se­le a VIII-a și a XII-a la cur­su­ri­le de pre­gă­ti­re, dar și pro­ce­sul de exa­me­ne na­ţi­o­na­le.

Afost emis un or­din ca­re pre­ve­de mo­dul de asi­gu­ra­re al ca­dre­lor me­di­ca­le în fi­e­ca­re uni­ta­te de învăță­mânt, po­tri­vit mi­nis­tru­lui

Edu­cați­ei.

„De­ja am emis un or­din de ministru co­mun cu Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii ca­re va fi pu­bli­cat astă­zi în Mo­ni­to­rul Ofi­cial - pen­tru că s-a schim­bat sta­rea de ur­gen­ţă în sta­re de aler­tă, avem o le­ge no­uă - și aco­lo sunt pre­vă­zu­te toa­te mă­su­ri­le de pre­veni­re și de com­ba­te­re a îmbol­nă­vi­ri­lor.Avem aco­lo pre­vă­zut în mod clar ca­re sunt res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re, uni­tă­ţi­lor de învă­ţă­mânt și di­rec­ţi­i­lor de să­nă­ta­te pu­bli­că. Am dis­cu­tat cu dom­nul ministru al Să­nă­tă­ţii și în fi­e­ca­re uni­ta­te de învă­ţă­mânt va exis­ta un ca­dru me­di­cal ca­re va su­pra­ve­ghea tot acest pro­ces de re­veni­re la cur­su­ri­le de pre­gă­ti­re, dar și pro­ce­sul de exa­me­ne na­ţi­o­na­le”, a spus Ani­sie, la TVR 1.

Opţi­o­nal la pre­gă­ti­re

Mi­nis­trul a pre­ci­zat că par­ti­ci­pa­rea ele­vi­lor din cla­se­le ter­mi­na­le la cur­su­ri­le de pre­gă­ti­re es­te op­ţi­o­na­lă.

„Vom re­des­chi­de șco­li­le prin aces­te cur­suri de pre­gă­ti­re pen­tru ele­vii din cla­se­le de a VIII-a și a XII-a toc­mai pen­tru că aceștia au ne­voie în ace­as­tă pe­ri­oa­dă de o re­veni­re și o reîntâlni­re cu pro­fe­so­rii. (...) Re­veni­rea la aces­te cur­suri es­te una op­ţi­o­na­lă. Cred că tre­bu­ie ele­vul să se re­o­bișnu­ias­că cu spa­ţi­ul șco­lii, dar să fie și sus­ţi­nut emo­ţi­o­nal de pro­fe­sori. (...) Oda­tă cu re­veni­rea la școa­lă vom lua și mă­su­ri­le de si­gu­ran­ţă pen­tru că de aici am por­nit de fapt, de la te­me­ri­le pe ca­re le au ele­vii sau pă­rin­ţii. Ace­as­tă re­veni­re es­te una op­ţi­o­na­lă și pă­rin­te­le es­te cel ca­re eva­lue­a­ză sta­rea de să­nă­ta­te a co­pi­lu­lui, dar și ce­ea ce se află în fa­mi­lie, mem­brii fa­mi­li­ei ca­re ar putea fi în gru­pa de risc”, a ară­tat Mo­ni­ca Ani­sie. Ace­as­ta s-a de­cla­rat con­vin­să că pro­fe­so­rii vor fi aten­ţi și la sus­ţi­ne­rea emo­ţi­o­na­lă a ele­vi­lor.

Mi­nis­trul Edu­ca­ţi­ei a pre­ci­zat că în cu­rând va apă­rea me­to­do­lo­gia pen­tru ad­mi­te­rea la li­ceu, in­clu­siv pen­tru li­ce­e­le vo­ca­ţi­o­na­le. „Pro­pu­ne­ri­le sunt mul­ti­ple. Spre fi­nal s-a de­cis să exis­te în ma­re par­te pro­be pe ba­ză de por­to­fo­liu, de­pin­de însă de fi­e­ca­re tip vo­ca­ţi­o­nal”, a spus Ani­sie.

Mi­nis­trul a mai men­ţi­o­nat că pen­tru la toam­nă va exis­ta un „plan de in­ter­ven­ţie”, în con­tex­tul în ca­re epi­de­mi­o­lo­gii sus­ţin că ar putea exis­ta un al doi­lea val al pan­de­mi­ei.

Mi­nis­trul Edu­cați­ei a pro­mis ca­dre me­di­ca­le la toa­te pre­gă­ti­ri­le și exa­me­ne­le din uni­tăți­le de învăță­mânt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.