Astă­zi în ziar

- interviu cu prof. dr. Lo­rand Sa­vu, ca­re a des­chis pri­mul la­bo­ra­tor pri­vat de diag­nos­tic ge­ne­tic din Ro­mânia –

Romania Libera - - Prima Pagina - ma­ri­us.ghi­le­zan @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

“Da­că am fa­ce tes­te în ma­să, pro­cen­tul mor­ta­li­tă­ţii ar fi sub 1%”

Interviu cu prof. dr. Lo­rand Sa­vu, ca­re a des­chis pri­mul la­bo­ra­tor pri­vat de diag­nos­tic ge­ne­tic din Ro­mânia

- Prin­tre mi­i­le de tes­te COVID-19 pe ca­re le-aţi efec­tuat, ce aţi re­mar­cat?

În pri­mul rând nu­mă­rul ma­re de tul­pini/ va­ri­e­tă­ţi de vi­rus.

- Ce pu­tem înţe­le­ge din ace­as­tă des­co­pe­ri­re?

Co­ro­na­vi­ru­sul, fa­ţă de alţi vi­ru­şi, îşi schim­bă mai ra­pid com­po­nen­ţa, cea ce va du­ce la întârzi­e­rea apa­ri­ţi­ei unui vac­cin spe­ci­fic.

- Ce ur­mă­ri­ţi în la­bo­ra­tor?

Cău­tăm o sec­ven­ţi­e­re a ge­no­mu­lui vi­ru­su­lui şi-i ana­li­zăm com­po­nen­te­le ge­ne­ti­ce.

- Am tre­cut de pla­to­ul epi­de­mi­o­lo­gic, noi ca ţa­ră?

Atât timp cât nu se fac su­fi­ci­en­te tes­te nu pu­tem şti.Nu avem o po­li­ti­că prea cla­ră de tes­ta­re a po­pu­la­ţi­ei. Ger­ma­nia, SUA, Ru­sia, ma­ri­le pu­teri ale lu­mii, fac tes­tări ma­si­ve, zil­ni­ce.

- Apro­pos te tes­tări.Am au­zit că ave­ţi o opi­nie se­pa­ra­tă fa­ţă de ofi­cia­li.

Da­că am tes­ta în ma­să am des­co­peri că mor­ta­li­ta­tea no­u­lui vi­rus e sub 1%, mai mică de­cât a ce­lor­lal­te vi­ru­suri gri­pa­le, pe ca­re le cu­noaş­tem şi coa­bi­tăm cu ele.

- Şi de ce sunt au­to­ri­tă­ţi­le spe­ria­te?

- ca­re Prin­tre le-aţi mi­i­le efec­tuat, de tes­te ce aţi COVID-19 re­mar­cat? pe - În pri­mul rând nu­mă­rul ma­re de tul­pini/va­ri­e­tă­ţi de vi­rus.

- Ce pu­tem înţe­le­ge din ace­as­tă des­co­pe­ri­re?

- Co­ro­na­vi­ru­sul, fa­ţă de alţi vi­ruși, își schim­bă mai ra­pid com­po­nen­ţa, cea ce va du­ce la întârzi­e­rea apa­ri­ţi­ei unui vac­cin spe­ci­fic.

- Ce ur­mă­ri­ţi în la­bo­ra­tor?

- Cău­tăm o sec­ven­ţi­e­re a ge­no­mu­lui vi­ru­su­lui și-i ana­li­zăm com­po­nen­te­le ge­ne­ti­ce. - Am tre­cut de pla­to­ul epi­de­mi­o­lo­gic, noi ca ţa­ră?

- Atât timp cât nu se fac su­fi­ci­en­te tes­te nu pu­tem ști. Nu avem o po­li­ti­că prea cla­ră de tes­ta­re a po­pu­la­ţi­ei. Ger­ma­nia, SUA, Ru­sia, ma­ri­le pu­teri ale lu­mii, fac tes­tări ma­si­ve, zil­ni­ce. - Apro­pos te tes­tări.Am au­zit că ave­ţi o opi­nie se­pa­ra­tă fa­ţă de ofi­cia­li.

- Da­că am tes­ta în ma­să am des­co­peri că mor­ta­li­ta­tea no­u­lui vi­rus e sub 1%, mai mică de­cât a ce­lor­lal­te vi­ru­suri gri­pa­le, pe ca­re le cu­noaștem și coa­bi­tăm cu ele.

- Și de ce sunt au­to­ri­tă­ţi­le spe­ria­te?

- E ex­trem de con­ta­gi­os. Vă dau, doar, un

sin­gur exem­plu. Un pa­tron și-a tes­tat 12 lu­cră­tori. 10 erau po­zi­ti­vi. - Epi­de­mi­o­lo­gii sus­ţin ace­lași lu­cru. Nu e atât de le­tal, pre­cum se spu­ne?

- Nu avem încă su­fi­ci­en­te stu­dii și da­te, dar pa­re mai pu­ţin agre­siv de­cât AH1N1.

- Ne-am re­la­xat prea de­vre­me?

- Nu știu. Atât timp cât nu tes­te­zi pen­tru a izo­la pe cei po­zi­ti­vi sau a-i pu­ne în ca­ran­ti­nă e greu ca stat să con­tro­le­zi oa­me­nii ca­re sus­ţin că lor nu li se întâmplă ni­mic. - Așa cum aţi spus ma­ri­le pu­teri ale lu­mii tes­te­a­ză în ma­să. Până și ini­ţia­ti­va pro­fe­so­ru­lui Adrian Strei­nu-Cer­cel s-a pi­er­dut pe drum. Nu co­mu­ni­ca­ţi cu ofi­cia­lii? - Ade­se­ori ne-am pro­nun­ţat pen­tru so­lu­ţia tes­tă­rii în ma­să și la mi­nis­ter. Ve­de­ţi Co­re­ea de sud? Aco­lo, po­pu­la­ţia e in­stru­i­tă. A tre­cut prin SARS, MERS. E mai pre­gă­ti­tă. Știe ce înse­am­nă dis­tan­ţa­rea so­cia­lă. - Câte fe­luri de tes­te exis­tă pen­tru SARS-CoV-2?

- Cel pu­ţin do­uă ca­te­go­rii: une­le sunt de de­pis­ta­re a vi­ru­su­lui și alte­le uti­le epi­de­mi­o­lo­gic, ca­re ve­ri­fi­că ti­trul de an­ti­cor­pi.

- Ca­re sunt ce­le mai bu­ne?

- Re­al Ti­me PCR, cu o acu­ra­te­ţe ma­re.

- Bri­ta­ni­cii ur­mă­resc să fa­că ana­li­ze ca­re să cer­ti­fi­ce imu­ni­za­rea po­pu­la­ţi­ei. - Ei vor ob­ţi­ne mai repede de­cât alţii o ima­gi­ne asu­pra epi­de­mi­ei și a mo­du­lui în ca­re ac­ţi­o­nea­ză co­ro­na­vi­ru­sul. - Engle­zii vor să re­des­chi­dă in­sti­tu­ţi­i­le doar du­pă ce au o ra­di­o­gra­fie a spec­tru­lui so­cial și a ni­ve­lu­lui de imu­ni­za­re a po­pu­la­ţi­ei. Ce se întâmplă în alte sta­te? - În Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, de exem­plu, sunt in­ter­zi­se.

- Da­că apli­căm și noi teh­ni­ca de lup­tă a ma­ri­lor pu­teri con­tra co­ro­na­vi­ru­su­lui, ce ne lip­sesc?

- Ne tre­bu­ie ca­pa­ci­tă­ţi mari de tes­ta­re.

Sunt pe săp­tă­mână, une­le sta­te alte­le, ca­re fac cum 500.000 e SUA, de 1 tes­te mi­li­on. - Unii cer­ce­tă­tori sus­ţin că no­ul vi­rus toam­nă? nu e încă înfrânt. Ce fa­cem la - din Toam­na Mi­nis­te­rul e prea să­nă­tă­ţii. înde­păr­ta­tă pen­tru cei

- Pro­ba­bil că in­tuesc că nu-i mai prin­de toam­na pe post, aici mă re­fer la dem­ni­tari. - Nu exis­tă un plan stra­te­gic de lup­tă. Du­pă pă­re­rea mea, aces­ta tre­bu­ia dis­cu­tat și apoi adop­tat în CSAT. - Păi ge­ne­ra­lii se ocu­pă de li­ci­ta­ţi­i­le pu­bli­ce nu de lup­ta cu SARS-CoV-2.

- Ana­li­zând tre­cu­tul, doar așa pu­tem lua mă­suri pen­tru vi­i­tor.

- Bri­ta­ni­cii sunt cel mai bun exem­plu. Oa­me­nii de ști­in­ţă i-au răs­tur­nat lui Bo­ris Joh­nson între­a­ga stra­te­gie de imu­ni­za­re a po­pu­la­ţi­ei. - La noi ni­meni nu e in­te­re­sat de per­spec­ti­vă. Inte­re­se­le po­li­ti­ce au fost mai me­reu pri­mor­dia­le. Bri­ta­ni­cii, însă, văd în vi­i­tor, noi nu. - În fi­nal, ca o li­nie de ac­ţi­u­ne, dom­nu­le pro­fe­sor?

- Tre­bu­ie să avem o tes­ta­re în ma­să. Ana­li­ze­le de bi­o­lo­gie mo­le­cu­la­ră, ca­re să cer­ti­fi­ce exis­ten­ţa sau nu a in­fec­ţi­ei, așa cum fac toa­te sta­te­le nor­ma­le la cap. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.