ȘANSELE LUI TRUMP VERSUS BIDEN, S#AR PUTEA ANULA ALEGERILE?

Romania Libera - - Prima Pagina - adria­na.con­stan­ti­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

3 Noi­em­brie 2020 es­te da­ta ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le din Ame­ri­ca. Cum ara­tă son­da­je­le dar și des­pre cer­ti­tu­di­nea aces­tor ale­geri pe fon­dul pan­de­mi­ei Covid-19. Ediția de ieri a Was­hin­gton Post ti­tre­a­ză: ,,Joe Biden l-a acu­zat pe Trump că a încer­cat să amâne alegerile. Ar tre­bui să știe mai bi­ne.” Cu alte cu­vi­ne,pres­ti­gi­oa­sa pu­bli­cație - Was­hin­gton Post, a con­fir­mat ferm că es­te ex­clus ca Trump să ai­be mă­car po­si­bi­li­ta­tea ca Trump să amâne alegerile, mai mult au nu­mit acu­zați­i­le lui Biden drept ne­fon­da­te: ,,Biden a spus într-o strânge­re de fon­duri on­li­ne: „Vă dau în scris, cred că va încer­ca (n.r. Do­nald Trump) într-un fel să amâne alegerile”. În ca­li­ta­te de fost preșe­din­te al Co­mi­te­tu­lui ju­di­ciar din Se­nat, Biden știe cu si­gu­ra­nță că Trump nu poa­te și nu va amâna alegerile. Da­ta ale­ge­ri­lor es­te sta­bi­li­tă de drept; Trump nu o poa­te schim­ba fă­ră acor­dul Con­gre­su­lui. Alegerile în si­ne sunt con­du­se de sta­te, nu de gu­ver­nul fe­de­ral, așa că nu exis­tă ni­cio bi­ro­crație pe ca­re Trump ar putea să o apli­ce pen­tru a im­ple­men­ta vreun or­din ca­re să întârzie vo­tul. Un ast­fel de or­din ar fi cu si­gu­ra­nță con­tes­tat în in­sta­nță și es­te de ne­con­ce­put ca Cur­tea Su­pre­mă să su­sți­nă un ast­fel de act fla­grant ne­con­sti­tuți­o­nal.” Au scris jur­na­liștii WP.

CNN, a pu­bli­cat tot ieri o ana­li­ză am­plă a șan­se­lor Trump versus Biden. Con­form ana­lis­tu­lui po­li­tic CNN, fos­tul vi­ce­preșe­din­te Joe Biden îl con­du­ce pe preșe­din­te­le Do­nald Trump în aproa­pe fi­e­ca­re son­daj nați­o­nal. To­tuși, ace­le­ași son­da­je con­si­de­ră că su­sți­nă­to­rii lui Trump sunt mult mai en­tu­ziaști să vo­te­ze can­di­da­tul lor de­cât su­sți­nă­to­rii lui Biden pen­tru can­di­da­tul lor.

Tot CNN scrie că ace­as­tă împă­rți­re es­te un semn bun pen­tru Trump, de­oa­re­ce can­di­da­tul ca­re a con­dus prin en­tu­ziasm a câști­gat fi­e­ca­re ale­geri pre­zi­de­nția­le din 1988, deși exis­tă mo­ti­ve pen­tru a cre­de că Biden ar putea ru­pe acest trend.

Foar­te im­por­tant pen­tru Trump, li­de­rul pe en­tu­ziasm a con­ti­nuat să câști­ge la alegerile umăr la umăr, pre­cum și în ce­le cu mar­gini mai lar­gi.

Una din­tre alegerile umăr la umăr a fost acum pa­tru ani. Trump a avut o mar­gi­ne con­sis­ten­tă față de Hil­la­ry Clin­ton în en­tu­ziasm. Ale­gă­to­rii săi au avut mai mul­te șan­se să spu­nă că au fost foar­te en­tu­ziaști să vo­te­ze pen­tru el de­cât ale­gă­to­rii lui Hi­la­ry Clin­ton au fost pen­tru ea în son­da­jul fi­nal ABC News / Was­hin­gton Post, chiar în con­diți­i­le în ca­re Clin­ton a con­dus în ge­ne­ral. Acest avan­taj al en­tu­zias­mu­lui ar fi tre­bu­it să fie unul din­tre sem­na­le­le de aver­ti­za­re pen­tru cam­pa­nia Clin­ton.Mar­gi­nea ac­tua­lă a lui Trump în en­tu­ziasm față de Biden es­te și mai ma­re. Într-un son­daj de la sfârși­tul lu­nii mar­tie ABC News / Was­hin­gton Post, 53% din­tre su­sți­nă­to­rii lui Trump au de­cla­rat că sunt foar­te en­tu­ziaști să vo­te­ze pen­tru el. Doar 24% din­tre spon­so­rii Biden au spus ace­lași lu­cru des­pre can­di­da­tul lor.Ace­as­tă di­fe­re­nță de 29 de punc­te ar fi cea mai ma­re din pal­ma­res, da­că s-ar me­nți­ne până la ale­geri.

``Cel mai ma­re de­ca­laj an­te­ri­or la sfârși­tul ale­ge­ri­lor pe ca­re l-am pu­tut gă­si a fost în 2008. În acel mo­ment, 67% din­tre ale­gă­to­rii Ba­rack Oba­ma au de­cla­rat că sunt foar­te en­tu­ziaști să vo­te­ze pen­tru el. Nu­mai 41% din­tre cei ai lui John McCain au de­cla­rat că sunt foar­te en­tu­zias­mați de vo­ta­rea can­di­da­tu­lui lor. McCain, la fel ca Biden, a fost ci­ne­va ca­re a can­di­dat an­te­ri­or la preșe­di­nție și a fost vă­zut ca fi­ind mai aproa­pe de cen­tru de­cât ma­jo­ri­ta­tea ri­va­li­lor săi pri­mari.Înain­te de Biden, cel mai re­cent can­di­dat ca­re a can­di­dat la fun­cția de preșe­din­te de do­uă ori înain­te de a câști­ga no­mi­na­li­za­rea par­ti­du­lui său a fost Bob Do­le. Do­le a pi­er­dut. O mi­no­ri­ta­te (40%) din­tre ale­gă­to­rii Do­le au de­cla­rat că l-au fa­vo­ri­zat pu­ter­nic într-un son­daj CBS News / New York Ti­mes din oc­tom­brie 1996. Ma­jo­ri­ta­tea au spus că au fă­cut acest lu­cru cu re­zer­ve sau pen­tru că nu le-au plă­cut ri­va­lii săi. Ale­gă­to­rii lui Bill Clin­ton erau cu 10 punc­te mai mari de­cât cei ai lui Do­le să spu­nă că l-au su­sți­nut pu­ter­nic. Deci, en­tu­zias­mul se poa­te ma­ni­fes­ta prin di­fe­re­nța din­tre ale­gă­to­rii înre­gis­trați și cei pro­ba­bi­li. Cu toa­te aces­tea, exis­tă câte­va mo­ti­ve pen­tru a cre­de că 2020 se va încheia di­fe­rit de­cât în anii tre­cuți din punct de ve­de­re al en­tu­zias­mu­lui. Într-ade­văr, a între­ba oa­me­nii cu ci­ne vor vo­ta es­te mult mai pre­dic­tiv de­cât par­tea cu en­tu­ziasm. Înce­pând cu 1988, di­fe­re­nța me­die din­tre mar­ja din son­da­je­le nați­o­na­le fi­na­le ale ale­gă­to­ri­lor pro­ba­bi­li și vo­tul po­pu­lar a fost de 2 punc­te. În ace­e­ași pe­ri­oa­dă, di­fe­re­nța me­die între mar­ja de mar­gi­ne a en­tu­zias­mu­lui și vo­tul po­pu­lar a fost de 7 punc­te. ,,Adi­că, pre­fe­rați să fiți în fața nu­mă­ru­lui de top de­cât de en­tu­ziasm.(Amin­tiți-vă, chiar și în 2000 și 2016, can­di­da­tul ca­re a câști­gat cu en­tu­ziasm a pi­er­dut vo­tul po­pu­lar.)” scrie ana­lis­tul po­li­tic, Har­ry-Enten, pen­tru CNN. Mai mult, se pa­re că exis­tă o mică co­re­lație între cât de mult de­pășește un can­di­dat la vo­ta­re și en­tu­ziasm. Cu alte cu­vin­te, un can­di­dat ca­re con­du­ce pe ba­za en­tu­zias­mu­lui poa­te obți­ne un scor mai bun de­cât în son­da­je, dar es­te de­par­te de a fi ga­ran­tat acest lu­cur. Oba­ma, ca­re a înre­gis­trat cel mai ma­re en­tu­ziasm la ni­vel re­cord în 2008, s-a des­cur­cat la fel de bi­ne cum au ară­tat son­da­je­le fi­na­le.Ulti­mul lu­cru pe ca­re îl voi re­mar­ca es­te fap­tul că exis­tă o is­to­rie a câști­gă­rii unei pă­rți, chiar da­că ale­gă­to­rii lor se simt mai puțin en­tu­ziaști - și asta s-a întâmplat la alegerile de la ju­mă­ta­tea pe­ri­oa­dei, con­form son­da­je­lor ABC News / Was­hin­gton Post. În oc­tom­brie 2006, vo­ta­nții re­pu­bli­cani au avut cu 2 punc­te mai mul­te șan­se în rândul vo­ta­nți­lor foar­te en­tu­zias­mați de vo­ta­rea can­di­da­tu­lui lor. Re­pu­bli­ca­nii au pi­er­dut atunci. În sep­tem­brie 2014, ale­gă­to­rii de­mo­crați au avut șan­se de 10 punc­te mai mari în rândul ce­lor ca­re ar putea vo­ta, spu­nând că sunt foar­te en­tu­ziaști să vo­te­ze can­di­da­tul lor. Cu toa­te aces­tea, re­pu­bli­ca­nii au me­nți­nut un avans to­tal de 3 punc­te în rândul ce­lor ca­re au vo­tat, iar acest avan­taj a fost me­nți­nut până la ale­geri.

În altă or­di­ne de idei, Biden a obți­nut o ade­vă­ra­tă lo­vi­tu­ră da­că mo­de­le­le de vot se po­tri­vesc cu ce­le ale unei ale­geri de re­fe­ren­dum, așa cum se întâmplă la ju­mă­ta­tea pe­ri­oa­dei ( n.r. de preșe­de­nție), chiar da­că are mai puțin en­tu­ziasm. Du­pă cum am me­nți­o­nat, 2020 ara­tă ca un re­fe­ren­dum. Da­că Trump poa­te tran­sfor­ma 2020 într-o ale­ge­re, es­te po­si­bil ca ra­ta sa cres­cu­tă de en­tu­ziasm asu­pra lui Biden să con­te­ze mai mult. Se ara­tă într-o ana­li­ză a CNN. ■

3 Noi­em­brie 2020 es­te da­ta ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le din Ame­ri­ca. Cum ara­tă son­da­je­le dar și des­pre cer­ti­tu­di­nea aces­tor ale­geri pe fon­dul pan­de­mi­ei Covid-19.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.