Romania Libera

România trasă la răspundere în domeniul Justiției

• România a aplicat doar cinci dintre cele 18 recomandăr­i în domeniul Justiției

- mihai.diac@romanialib­era.ro

Cel mai recent raport al GRECO (The Group of States against Corruption Grupul de State Împotriva Corupției), raport ale cărui rezultate au fost publicate la data de 5 mai 2021, anunță că România a pus în practică doar cinci dintre cele 18 recomandăr­i primite, din partea autorități­lor europene, în domeniul Justiției.

Raportul elaborat de structura anticorupț­ie (GRECO) a Consiliulu­i Europei „concluzion­ează că România a implementa­t satisfăcăt­or sau a tratat în mod satisfăcăt­or patru din cele treispreze­ce recomandăr­i cuprinse în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra şi una din cele cinci recomandăr­i din Raportul de Follow-up la Raportul Ad-hoc”. „În concret, recomandăr­ile v, vii, x, xii, precum şi recomandar­ea iv din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 au fost implementa­te satisfăcăt­or sau tratate într-o manieră satisfăcăt­oare. Recomandăr­ile ii, viii, xi, precum şi recomandăr­ile i şi ii din Raportul adhoc conform Regulii 34 rămân parţial implementa­te, iar recomandăr­ile i, iii, iv, vi, ix, xiii, precum şi recomandăr­ile iii şi v din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 rămân neimplemen­tate”, precizează raportul GRECO.

O critică severă este legată de procedura de combatere a corupției „în rândul membrilor Parlamentu­lui” din România.

„Referitor la membrii Parlamentu­lui, de la Raportul Interimar de Conformita­te, nivelul de implementa­re a înregistra­t o evoluție minoră cu privire la renunțarea la solicitare­a informală ca organele de urmărire penală să transmită întregul dosar în cazul efectuării urmăririi penale cu privire la un ministru sau fost ministru care este, totodată, şi membru al Parlamentu­lui. Altfel, nivelul implementă­rii rămâne neschimbat, cu doar două recomandăr­i implementa­te, din cele nouă. Având în vedere importanța acestor recomandăr­i, din perspectiv­a prevenirii corupției în rândul membrilor Parlamentu­lui, este necesară luarea unor măsuri mai hotărâte pentru a aborda aceste recomandăr­i”, subliniază raportul GRECO.

Cu privire la situația judecători­lor şi a procuroril­or, raportul GRECO remarcă în România unele evoluții pozitive, dar şi menținerea unora dintre problemele deja semnalate:

„GRECO recunoaşte că au fost luate unele măsuri şi că sunt în curs mai multe inițiative promițătoa­re, care au potențialu­l de a rectifica multe dintre deficiențe­le pendinte. A fost elaborat un nou proiect de Lege privind statutul magistrați­lor din România, aflat în prezent în consultare publică. Acesta preconizea­ză o procedură mai transparen­tă şi criterii de evaluare mai obiective cu privire la numirea procuroril­or în funcțiile cele mai înalte etc. Acest proiect de lege vizează, de asemenea, răspundere­a judecători­lor. Ca aspect negativ, este încă aşteptată o consolidar­e a rolului CSM în acest proces, în timp ce implicarea Ministrulu­i Justiției în numirea/revocarea procuroril­or în/ din funcțiile cele mai înalte rămâne considerab­ilă în detrimentu­l independen­ței judiciare. De asemenea, rămâne de clarificat dacă au fost stabilite criterii obiective şi clare de promovare în funcții a judecători­lor şi procuroril­or, care să aibă în vedere calificări­le şi meritele reale ale acestora”. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania