Andre­ea Co­huţ

Re­dac­tor-șef

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

NNoi, oa­me­nii, ca ori­ce altă fi­in­ţă vie, avem ne­voie de hra­nă ca să trăim. Nu­mai că sun­tem gur­man­zi, ne lă­săm stă­pâni­ţi de pof­te și abu­zăm de pri­vi­le­gi­ul de a mânca tot ce ne pla­ce. Când înce­pe pos­tul, așa cum, ia­tă, toc­mai s-a întâmplat, încer­căm să ne amin­tim ce înse­am­nă cum­pă­ta­rea. E drept că nu exis­tă so­lu­ţii-mi­nu­ne ca­re să re­pa­re în 40 de zi­le ce ai stri­cat în luni sau ani de stil de viaţă și ali­men­tar de­zor­do­nat. Chiar și așa, ori­ce zi de di­e­tă, de ab­sti­nen­ţă, chiar de post ne­gru ne înva­ţă că sun­tem în sta­re să ne con­tro­lăm, să mâncăm echi­li­brat și ne aju­tă în lup­ta cu sur­plu­sul de greu­ta­te și cu bo­li­le ca­re de­curg de aici. În do­sa­rul spe­cial din acest nu­măr, „Plan de lup­tă cu to­xi­ne­le și ki­lo­gra­me­le“, gă­sești di­e­te și cu­re, ali­men­te și plan­te ca­re vi­ta­mi­ni­ze­a­ză or­ga­nis­mul, eli­mi­nă re­zi­duu­ri­le, to­pesc gră­si­mi­le. Să înce­pem cu un mic efort și să ne pro­pu­nem ca acest mod de viaţă cum­pă­tat să de­vi­nă con­stant!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.