Cal­me­a­ză sen­si­bi­li­ta­tea den­ta­ră!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNII -

Sen­si­bi­li­ta­tea den­ta­ră ne poa­te împi­e­di­ca să ne bu­cu­răm de mi­ci­le plă­ceri ale vi­e­ţii: o ce­așcă de ca­fea, fruc­te­le acrișoa­re sau chiar o gu­ră de aer mai re­ce ne pot pro­vo­ca fi­ori și chiar du­re­re înţe­pă­toa­re la ni­ve­lul din­ţi­lor. Da­că avem ace­as­tă pro­ble­mă sunt de pre­fe­rat pas­te­le de din­ţi spe­cia­le pen­tru din­ţii sen­si­bi­li și de evi­tat ce­le cu efect de al­bi­re. În plus, e bi­ne să nu fo­lo­sim o pe­ri­u­ţă du­ră și să evi­tăm bău­tu­ri­le aci­du­la­te, ne sfă­tu­i­ește doc­tor Mi­ha­e­la Dan, spe­cia­list or­to­dont în ca­drul Cli­ni­cii Orto-Implant Expert.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.