Împi­e­di­că for­ma­rea ver­ge­tu­ri­lor în sar­ci­nă!

Sanatatea de Azi - - STIRI SĂNĂTATE -

Ne­do­ri­te­le ver­ge­turi înso­ţesc cel pu­tin 50% din­tre sar­cini, fi­ind ob­ser­va­te mai ales pe bur­tă în al trei­lea tri­mes­tru sau în pri­me­le săp­tă­mâni du­pă naște­re, dar și pe șol­duri, fe­se și sâni. Pen­tru a le pre­ve­ni, doc­tor Ali­na Su­ru, spe­cia­list der­ma­to­log în ca­drul Cli­ni­cii He­bra Der­ma­to­lo­gie, ne înva­ţă că lo­ţi­u­ni­le sau cre­me­le pu­ter­nic hi­dra­tan­te apli­ca­te încă de la înce­pu­tul sar­ci­nii men­ţin elas­ti­ci­ta­tea pi­e­lii, iar con­su­mul su­fi­ci­ent de apă și exer­ci­ţi­i­le fi­zi­ce îmbu­nă­tă­ţesc cir­cu­la­ţia și con­tri­bu­ie la păs­tra­rea unei greu­tă­ţi op­ti­me, deci di­mi­nue­a­ză ris­cul apa­ri­ţi­ei ver­ge­tu­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.