Mo­bi­li­za­re pen­tru pri­mul spi­tal de on­co­lo­gie pe­dia­tri­că

Sanatatea de Azi - - STIRI SĂNĂTATE -

Pes­te 100.000 de do­na­tori, per­soa­ne fi­zi­ce și ju­ri­di­ce, au răs­puns cam­pa­ni­ei lan­sa­te de Aso­cia­ţia Dă­ru­i­ește Viaţă în decembrie 2017, do­nând pes­te 4 mi­li­oa­ne de eu­ro în nu­mai 3 săp­tă­mâni pen­tru proi­ec­tul orga­ni­za­ţi­ei de a con­strui PRI­MUL SPI­TAL de On­co­lo­gie și Ra­di­o­te­ra­pie Pe­dia­tri­că din Ro­mânia. Su­ma es­te un re­cord, fi­ind cea mai ma­re ob­ţi­nu­tă până acum în ur­ma unei cam­pa­nii de strânge­re de fon­duri lan­sa­te de un ONG în Ro­mânia, în doar trei săp­tă­mâni. La ora ac­tua­lă, în Ro­mânia nu exis­tă un cen­tru de tra­ta­re a co­pi­lu­lui bol­nav de cancer, în ca­re să be­ne­fi­ci­e­ze de toa­te ser­vi­ci­i­le ne­ce­sa­re pe par­cur­sul tra­ta­men­tu­lui aces­tu­ia: ser­vi­cii de te­ra­pie in­ten­si­vă, chi­rur­gie, ra­di­o­te­ra­pie și chi­mi­o­te­ra­pie. Es­te im­por­tant ca toa­te ser­vi­ci­i­le să fie în ace­lași loc, pen­tru a sim­pli­fi­ca ac­tul te­ra­peu­tic și pen­tru a asi­gu­ra tra­ta­ment mul­ti­dis­ci­pli­nar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.