Pre­pa­ra­te și le­a­curi

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Ca mai toa­te plan­te­le, și leușteanul poa­te fi pre­pa­rat sub di­fe­ri­te for­me, fi­e­ca­re re­co­man­da­tă în di­fe­ri­te si­tua­ţii. Ma­re aten­ţie, însă, leușteanul are și con­train­di­ca­ţii! Dar să ve­dem mai întâi pre­pa­ra­te­le, nu înain­te de a re­a­min­ti că pen­tru un efect con­stant asu­pra imu­ni­tă­ţii și bu­năs­tă­rii ge­ne­ra­le, ar tre­bui să mâncăm con­stant leuște­an: în ci­or­bă, în sa­la­te, ba chiar și în to­că­ni­ţe.

In­fu­zia sti­mu­le­a­ză se­cre­ţi­i­le gas­tri­ce

Torni 250 ml de apă clo­co­ti­tă pes­te o lin­gu­ră cu frun­ze us­ca­te de leuște­an și lași aco­pe­rit 10-15 mi­nu­te. Bei căl­duţ, în func­ţie de afec­ţi­u­ne.

✹ Tra­te­a­ză tu­sea con­vul­si­vă, ede­me car­dia­ce și re­na­le, in­di­ges­tii, e foar­te efi­ci­ent ca ad­ju­vant în lup­ta împo­tri­va de­pen­den­ţei de al­cool sau tu­tun, câte 1-2 căni pe zi, băut căl­duţ.

✹ Tra­te­a­ză in­di­ges­tia, cu con­di­ţia să-l bei înain­te de ma­să.

✹ Sti­mu­le­a­ză se­cre­ţi­i­le gas­tri­ce, fa­vo­ri­zând di­ges­tia, băut du­pă-ma­să.

✹ Aju­tă imu­ni­ta­tea și com­ba­te obe­zi­ta­tea, fi­ind an­ti­o­xi­dant și di­u­re­tic: in­fu­zie din­tr-o lin­gu­ri­ţă de frun­ze us­ca­te la o ca­nă cu apă clo­co­ti­tă, câte 1-2 căni pe zi.

✹ Sca­de ten­si­u­nea ar­te­ria­lă, da­to­ri­tă efec­tu­lui se­da­tiv re­mar­ca­bil. 1-2 căni pe zi.

De­coc­tul e bun pen­tru fe­mei

Ma­cini sau dai pe ră­ză­toa­re 3-4 ră­dă­cini de leuște­an foar­te bi­ne spă­la­te. Pui la fi­ert în 2 căni cu apă re­ce și lași pe foc 20 de mi­nu­te.

Frun­ze­le de leuş­te­an pu­se în apa de baie aju­tă la alun­ga­rea gându­ri­lor re­le.

În Apu­seni, fe­te­lor li se dă să mă­nânce, di­mi­nea­ţa, tur­te de grâu cu leuş­te­an verde, ca să le fe­re­as­că de… Zbu­ră­tori (în po­por, expli­ca­ţia fur­tu­ni­lor hor­mo­na­le din pre­a­do­les­cen­ţă).

✹ Tra­te­a­ză cis­ti­te­le, pre­vi­ne me­te­o­ris­mul (ga­ze) și alun­gă simp­to­me­le ne­plă­cu­te cau­za­te de in­sta­la­rea me­no­pau­zei. Se be­au 2-3 căni pe zi.

Su­cul pre­vi­ne cal­cu­lii re­na­li

Spe­li bi­ne 3-4 le­gă­turi de leuște­an și le pui cu tot cu co­di­ţe în blen­de­rul elec­tric împreu­nă cu 2-3 căni cu apă. Faci o cu­ră de 10 zi­le cu acest pre­pa­rat; e bi­ne să bei câte un pa­har sau do­uă pe zi. Pe lângă clo­ro­fi­lă, mi­ne­ra­le și vi­ta­mi­ne, su­cul de leuște­an aju­tă la di­zol­va­rea cal­cu­li­lor re­na­li. Con­su­mat pre­ven­tiv, te pro­te­je­a­ză de apa­ri­ţia lor.

Pul­be­rea re­gle­a­ză ten­si­u­nea

Ma­ci­nă 2 lin­guri de se­min­ţe în râșni­ţa elec­tri­că. Pul­be­rea ob­ţi­nu­tă se ia în 2-3 re­pri­ze de-a lun­gul unei zi­le, di­zol­va­tă într-un pa­har cu apă. Es­te un re­me­diu foar­te bun pen­tru co­li­ci­le ab­do­mi­na­le, dar și pen­tru re­gla­rea ten­si­u­nii ar­te­ria­le.

Vi­nul tra­te­a­ză ano­re­xia

Toci mă­runt 100 g de frun­ze proas­pe­te și le pui la ma­ce­rat în 750 ml de vin alb, într-un re­ci­pi­ent ca­re se închi­de er­me­tic. Lași do­uă săp­tă­mâni la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei, fil­tre­zi și păs­tre­zi la re­ce. Le­a­cul es­te cu­nos­cut de foar­te mul­tă vre­me și e fo­lo­sit împo­tri­va re­ten­ţi­ei de apă, a in­di­ges­ti­i­lor și ano­re­xi­ei. Bei câte un pă­hă­rel pe zi, înain­te de ma­sa prin­ci­pa­lă.

CON­TRAIN­DI­CA­ŢII! Nu fo­lo­si leuş­te­an da­că eş­ti însăr­ci­na­tă! Pro­voa­că con­trac­ţii și poți pi­er­de sar­ci­na!

Ră­dă­ci­na de leuște­an cu­le­a­să în Vi­ne­rea Ma­re, spun bă­trânii, aju­tă la alun­ga­rea spi­ri­te­lor re­le. Da­că vrei să-l cu­ce­rești pe „făt-fru­mos“, tre­bu­ie să faci baie cu frun­ze de leuște­an și flori de tran­da­fir. Tot leușteanul es­te cel ca­re te fe­rește de...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.