Prea mul­tă cu­ră­ţe­nie stri­că

Da­că ne­gli­je­zi re­gu­li­le ele­men­ta­re de igi­e­nă, riști să te îmbol­nă­vești pe ti­ne și pe cei din jur. Dar nici să exa­ge­re­zi în pri­vin­ţa cu­ră­ţe­ni­ei nu-ţi adu­ce vreun be­ne­fi­ciu, dim­po­tri­vă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Da­că me­di­cul îţi re­co­man­dă o sche­mă de tra­ta­ment, iar tu iei do­uă pas­ti­le o da­tă, în loc de una, cum scrie pe re­ţe­tă, boa­la nu tre­ce mai re­pe­de, ba chiar pot să apa­ră și ne­plă­ceri su­pli­men­ta­re, din cau­za su­pra­do­za­ju­lui. La fel se întâmplă în pri­vin­ţa cu­ră­ţe­ni­ei. În ex­ces, poa­te fa­ce mai mult rău de­cât bi­ne. În con­ti­nua­re, câte­va greșe­li pe ca­re po­ţi să le evi­ţi!

Ca­sa lu­nă

Es­te mi­nu­nat să fie to­tul în jur im­pe­ca­bil. Cu toa­te astea la ti­ne aca­să nu e far­ma­cie, nici spi­tal, ca să tre­bu­ias­că să păs­tre­zi un me­diu aproa­pe ste­ril, cu ori­ce efort. Si­gur că e in­di­cat să șter­gi pra­ful, să spe­li des len­je­ri­i­le de pat, hai­ne­le, per­de­le­le, să as­piri co­voa­re­le, căci sunt me­dii pri­el­ni­ce pen­tru mi­croor­ga­nis­me de tot fe­lul, ca­re pot pro­vo­ca aler­gii și nu nu­mai. To­tuși, da­că dai

toa­tă zi­ua bu­nă zi­ua obi­ec­te­le din jur cu spirt, fo­lo­sești tu­buri între­gi de spray-uri de mo­bi­lă, ge­a­muri, de­zin­fec­tan­ţi pen­tru toa­le­tă, sub­stan­ţe pen­tru cu­ră­ţat mu­ce­gai­ul, că­zi­le și alte su­pra­fe­ţe, nu ne­gli­ja fap­tul că toa­te ema­nă va­pori cu efect iri­tant, ca­re îţi po­ţi sen­si­bi­li­za pi­e­lea, ochii și sis­te­mul res­pi­ra­tor mai mult de­cât ar fa­ce-o înșiși aler­ge­nii din praf și mur­dă­rie, mai ales da­că ai o pre­dis­po­zi­ţie de a dez­vol­ta aler­gii. Nea­pă­rat ae­ri­sește bi­ne încă­pe­ri­le du­pă ce fo­lo­sești ast­fel de sub­stan­ţe și înce­ar­că să le înlo­cu­i­ești cu va­rian­te­le lor na­tu­ra­le (pe ba­ză de oţet, bi­car­bo­nat etc.).

Te spe­li cu să­pun an­ti­bac­te­rian?

E foar­te bi­ne să faci asta da­că ci­ne­va din ca­să es­te ră­cit sau are o boa­lă con­ta­gi­oa­să, ast­fel pre­vii răs­pândi­rea mi­cro­bi­lor. Dar da­că fo­lo­sești întot­de­au­na doar acest tip de să­pun, dis­tru­gi în timp ba­ri­e­ra na­tu­ra­lă de pro­tec­ţie a pi­e­lii. Mă­nuși­le din la­tex cu ca­re vrei să te pro­te­je­zi în tim­pul ac­ti­vi­tă­ţi­lor cas­ni­ce nu sunt nici ele ne­vi­no­va­te, cau­zând iri­ta­ţii mul­to­ra du­pă pur­tări frec­ven­te.

Exfo­li­e­re cu mă­su­ră

Vrei să ai te­nul cu­rat, im­pe­ca­bil, fă­ră punc­te ne­gre sau pori astu­pa­ţi. Pen­tru asta, ex­fo­lian­te­le și go­ma­jul func­ţi­o­nea­ză ex­ce­lent. Cu con­di­ţia să le aplici o da­tă sau de do­uă ori pe săp­tă­mână, în ni­ci­un caz zil­nic! Da­că le fo­lo­sești prea des, ele sen­si­bi­li­ze­a­ză te­nul, cresc pro­duc­ţia de se­bum, în loc să o re­gle­ze și te po­ţi tre­zi sau cu mai mul­te coșuri sau, din con­tră, cu pi­e­lea foar­te us­ca­tă, des­cua­ma­tă.

Car­nea nu se spa­lă

Mul­te gos­po­di­ne spa­lă cu apă bu­că­ţi­le de car­ne înain­te de a o gă­ti, dar se pa­re că nu e cea mai bu­nă idee. Car­nea cru­dă poa­te con­ţi­ne di­ver­se bac­te­rii pen­tru ca­re apa es­te un me­diu pri­el­nic, deci nu faci de­cât să le aju­ţi să se răs­pânde­as­că, in­clu­siv în chi­u­ve­ta din bu­că­tă­rie sau pe bu­fet, prin stro­pi de apă mi­nus­cu­li. Gă­ti­rea căr­nii es­te su­fi­ci­en­tă pen­tru a uci­de toa­te mi­croor­ga­nis­me­le pe­ri­cu­loa­se din ea.

Igi­e­na in­ti­mă

Pen­tru că vor să fie ex­trem de cu­ra­te în zo­na in­ti­mă, mul­te fe­mei fac dușuri va­gi­na­le sau fo­lo­sesc lo­cal fe­lu­ri­te odo­ri­zan­te. Nu e bi­ne de­loc. Va­gi­nul are pro­pri­ul sis­tem na­tu­ral de cu­ră­ţa­re, iar dușu­ri­le in­ter­ne, cât și par­fu­mu­ri­le pot de­ze­chi­li­bra flo­ra va­gi­na­lă, pro­du­când can­di­da și alte in­fec­ţii. Spa­lă-te doar cu apă și un să­pun blând, di­mi­nea­ţa și se­a­ra!

Cu­ră­ţa­rea ure­chi­lor

Ime­diat du­pă duș sau baie, cu­re­ţi te­mei­nic ure­chi­le cu be­ţi­gașe spe­cia­le? Ei bi­ne, și ure­chi­le au pro­pri­ul sis­tem de au­to­cu­ră­ţa­re, iar tu ar tre­bui să in­ter­vii doar în ex­te­ri­or, cu un șer­vet sau pro­sop umed, căl­duţ. Be­ţișoa­re­le iri­tă ure­chea și împing ce­a­ra în in­te­ri­or, în loc să o eli­mi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.