Un ochi plânge, altul râde

Tulburarea bipolară es­te una din­tre ce­le mai gra­ve afec­ţi­uni psi­hi­ce, ca­re mar­che­a­ză vi­e­ţi­le tot mai mul­tor per­soa­ne și ale fa­mi­li­i­lor aces­to­ra.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Te­ma per­so­na­li­tă­ţii dua­le a fost ex­ploa­ta­tă de-a lun­gul vre­mii de scri­i­tori sau re­gi­zori, cel mai ce­le­bru caz fi­ind cel al au­to­ru­lui sco­ţian Ro­bert Lo­u­is Ste­ven­son, ca­re la 1886 scria nu­ve­la „Stra­ni­ul caz al doc­to­ru­lui Je­kyll și al dom­nu­lui Hy­de“. Intri­gat de ide­ea per­so­na­li­tă­ţii mul­ti­ple și de mo­dul cum răul și bi­ne­le pot să ca­rac­te­ri­ze­ze o sin­gu­ră per­soa­nă în si­tua­ţii di­fe­ri­te, Ste­ven­son a cre­at ace­as­tă ope­ră li­te­ra­ră, al că­rui ti­tlu pres­cur­tat „Je­kyll și Hy­de“des­crie un in­di­vid cu com­por­ta­ment și per­so­na­li­ta­te schim­bă­toa­re.

Un chin greu de îndu­rat

Re­venind în zi­le­le noas­tre, aces­tei de­du­blări i s-a gă­sit și o de­nu­mi­re ști­in­ţi­fi­că: tul­bu­ra­re bipolară. În ul­ti­ma vre­me, tot mai mul­te ce­le­bri­tă­ţi, spor­ti­vi sau ac­tori fai­moși re­cu­nosc fap­tul că se lup­tă de mul­tă vre­me cu ace­as­tă afec­ţi­u­ne ca­re a pus stă­pâni­re pe psi­hi­cul lor, afec­tându-le via­ţa per­so­na­lă și pro­fe­si­o­na­lă. Ges­tul lor nu es­te doar un prim pas că­tre pro­pria vin­de­ca­re, prin ac­cep­ta­rea si­tua­ţi­ei, ci un sem­nal de alar­mă tras pen­tru to­ţi cei ca­re ig­no­ră simp­to­me­le. Deși boa­la se poa­te ţi­ne în frâu cu aju­tor spe­cia­li­zat, cei mai mul­ţi bol­na­vi nu se adre­se­a­ză

me­di­cu­lui spe­cia­list, fapt ce du­ce la înrău­tă­ţi­rea simp­to­me­lor.

Sem­ne­le ca­re dau de gândit

Du­pă cum îi spu­ne și nu­me­le, în ca­zul tul­bu­ră­rii bi­po­la­re, avem de-a fa­ce cu schim­bări bruște de com­por­ta­ment și sta­re. O per­soa­nă afec­ta­tă de de­pre­sie ma­nia­ca­lă, așa cum i se spu­nea până nu de mult, va tre­ce de la ma­ni­fes­tări ex­tre­me ma­nia­ca­le, agre­si­vi­ta­te, hi­pe­rac­ti­vi­ta­te, la ma­ni­fes­tări de­pre­si­ve, cu lip­sa pof­tei de viaţă, in­som­nie ori ape­tit ali­men­tar scă­zut. Ce­le mai se­ri­oa­se simp­to­me ca­re tre­bu­ie ur­mă­ri­te și de­pis­ta­te sunt ur­mă­toa­re­le:

În fa­za ma­nia­ca­lă:

✹ ex­ces de ener­gie, hi­pe­rac­ti­vi­ta­te;

✹ eu­fo­rie;

✹ ne­voia de a fa­ce lu­cruri ne­bu­nești, in­ves­ti­ţii pă­gu­boa­se;

✹ agre­si­vi­ta­te, iri­ta­bi­li­ta­te;

✹ tul­bu­rări de somn, cu pe­ri­oa­de foar­te scur­te de odih­nă, com­ple­ta­te însă de un ni­vel al ener­gi­ei foar­te ri­di­cat;

✹ op­ti­mism exa­ge­rat;

✹ ex­ce­se se­xua­le;

✹ di­fi­cul­tă­ţi de con­cen­tra­re.

În fa­za de­pre­si­vă:

✹ tris­te­ţe;

✹ obo­se­a­lă, ni­vel scă­zut al ener­gi­ei;

✹ tul­bu­rări ale ape­ti­tu­lui;

✹ pro­ble­me de con­cen­ta­ra­re și me­mo­rie;

✹ lip­sa ape­ti­tu­lui se­xual;

✹ iri­ta­bi­li­ta­te;

✹ in­som­nie;

✹ gânduri si­nu­ci­gașe.

Tulburarea bipolară es­te ere­di­ta­ră, însă nu toți cei ex­puși o moște­nesc. Se pa­re că unii din­tre noi sunt pre­dis­puși la pre­lua­rea aces­tor ge­ne, iar anu­mi­te stu­dii vor­besc des­pre tul­bu­rări ale fun­cți­ei ti­roi­di­e­ne sau ale ni­ve­lu­lui de cor­ti­zol la cei ca­re su­fe­ră de ace­as­tă afe­cți­u­ne.

Tra­ta­men­tul, la înde­mâna ori­cui

Pri­mul pas pen­tru in­sti­tu­i­rea unei sche­me de tra­ta­ment es­te vi­zi­ta la me­di­cul de fa­mi­lie. Pe ba­za anam­ne­zei, aces­ta vă va da o tri­mi­te­re că­tre me­di­cul psi­hia­tru, sin­gu­rul în mă­su­ră să fa­că o ana­li­ză pro­fe­si­o­nis­tă a si­tua­ţi­ei și să pu­nă un diag­nos­tic si­gur. Un bol­nav, dar și mem­brii fa­mi­li­ei sa­le tre­bu­ie să știe că boa­la nu va tre­ce de la si­ne. Chiar da­că în Ro­mânia nu avem edu­ca­ţia ne­ce­sa­ră pen­tru a re­cu­noaște și asu­ma o afec­ţi­u­ne psi­hia­tri­că, es­te o urgen­ţă vi­zi­ta la me­dic încă de la apa­ri­ţia pri­me­lor sem­ne. Amâna­rea tra­ta­men­tu­lui va du­ce la înrău­tă­ţi­rea si­tua­ţi­ei. Ves­tea mai pu­ţin bu­nă es­te că tulburarea bipolară es­te o afec­ţi­u­ne cro­ni­că, tra­ta­men­tul ei fi­ind de lun­gă du­ra­tă. Es­te obli­ga­to­rie ur­ma­rea aces­tu­ia chiar și atunci când pa­ci­en­tul se sim­te bi­ne.

MA­RE ATEN­ŢIE! În ca­zul epi­soa­de­lor mix­te, ma­nia­ca­le și de­pre­si­ve, tre­ce­rea brus­că, ca într-un rol­ler­coas­ter, de la hi­pe­rac­ti­vi­ta­te pof­tei la lip­sa de viaţă, de la un ni­vel ri­di­cat de ener­gie, la unul foar­te scă­zut, poa­te crește alar­mant ris­cul de...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.