Tru­curi ra­pi­de pen­tru di­mi­ne­ţi com­pli­ca­te

Îngri­ji­re în timp re­cord, ma­chiaj în câte­va mi­nu­te și un chip plă­cut. Toa­te sunt po­si­bi­le da­că știi să aplici pla­nul de cri­ză.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cum te îngri­jești di­mi­nea­ţa es­te im­por­tant, pen­tru că ace­as­tă îngri­ji­re joa­că un rol ma­jor în fe­lul în ca­re ara­tă și se sim­te pi­e­lea pe tot par­cur­sul zi­lei. Cu si­gu­ran­ţă exis­tă mo­men­te în ca­re nu ai timp să faci to­tul ca la car­te, însă în ma­jo­ri­ta­tea tim­pu­lui tre­bu­ie să res­pec­ţi un ri­tual co­rect pen­tru a men­ţi­ne to­nu­sul pi­e­lii. Du­pă o noap­te de in­som­nie sau pro­ble­me din­tre ce­le mai di­ver­se, ador­mi spre di­mi­nea­ţă, cu greu și te tre­zești la fel de greu. To­tul se întâmplă con­tra­cro­no­me­tru, dar fru­mu­se­ţea nu tre­bu­ie să ai­bă de su­fe­rit sau să ţi se ci­te­as­că pe chip noap­tea al­bă. Sunt câte­va stra­te­gii la ca­re po­ţi ape­la pen­tru a fa­ce fa­ţă unor ast­fel de si­tua­ţii. Pu­nându-le în apli­ca­re, pi­e­lea ta va fi stră­lu­ci­toa­re între­a­ga zi.

Gim­nas­ti­că în pat

Chiar da­că ce­a­sul îţi in­di­că un timp ex­trem de scurt până la ieși­rea pe ușă, re­zer­vă-ţi un mi­nut pen­tru gim­nas­ti­că. 30 de se­cun­de întin­de-te în pat, ca și cum ci­ne­va te-ar tra­ge de mâini și pi­ci­oa­re. Aces­te mișcări sti­mu­le­a­ză punc­te­le ener­ge­ti­ce si­tua­te de-a lun­gul co­loa­nei și cir­cu­la­ţia la ni­ve­lul gam­be­lor. Toa­tă mus­cu­la­tu­ra se tre­zește și pi­e­lea ca­pă­tă pu­ţin to­nus. Es­te pri­mul pas pen­tru fru­mu­se­ţe și sta­re de bi­ne. Pa­sul doi es­te ca du­pă ce te dai jos din pat să stai 30 de se­cun­de într-o po­zi­ţie in­ver­sa­tă, res­pec­tiv cu tăl­pi­le și pal­me­le pe po­dea și fun­dul în sus. Ace­as­tă po­zi­ţie se spu­ne că sti­mu­le­a­ză men­ţi­ne­rea

ti­ne­re­ţii. In­ten­si­fi­că cir­cu­la­ţia lim­fa­ti­că la ni­ve­lul fe­ţei, iar ce­ar­că­ne­le și pun­gi­le se di­mi­nue­a­ză și sunt mai ușor de es­tom­pat.

E tim­pul pen­tru o mas­că

E mult spus mas­că, e un ma­saj ra­pid cu pul­pa unui fruct, ca­re poa­te ţi­ne lo­cul unei măști și unui scrub. E bi­ne să ai me­reu în fri­gi­der un fruct. O fe­lie de pi­er­si­că, măr sau por­to­ca­lă te aju­tă să dai te­nu­lui vi­ta­mi­ne, dar și să-l ex­fo­li­e­zi în timp re­cord. Ma­se­a­ză pe fa­ţă nu­mai un mi­nut sau chiar mai pu­ţin, apoi clă­tește.

Spa­lă-te cu apă re­ce!

Nu, nu pe tot cor­pul, ci nu­mai pe fa­ţă. Deși tem­pe­ra­tu­ra ide­a­lă pen­tru pi­e­le es­te cea mo­de­ra­tă, cal­dă, nici re­ce nici fi­er­bin­te, în ast­fel de si­tua­ţii ai ne­voie de un șoc ca­re să învi­o­re­ze ra­pid pi­e­lea. Es­te ca o ca­fea ta­re pen­tru te­nul tău!

Ele­men­te de sus­ţi­ne­re

Apli­că un spray cu apă ter­ma­lă. Vei adu­ce pi­e­lii ele­men­te ca­re o vor di­na­mi­za și lu­mi­na. De ase­me­nea, es­te o mo­da­li­ta­te de a cal­ma pi­e­lea și de a o tre­zi.

Hi­dra­ta­re pu­ter­ni­că

Apli­că un ser hi­dra­tant. Aces­ta es­te un pro­dus ca­re men­ţi­ne pi­e­lea tână­ră, îi asi­gu­ră ca­ti­fe­la­re, dar și un efect de lif­ting și sti­mu­le­a­ză re­ge­ne­ra­rea. Mai mult, in­tră ra­pid în pi­e­le, adânc, hi­dra­te­a­ză pro­fund și nu la­să te­nul gras. Sunt câte­va as­pec­te ca­re te aju­tă să-ţi îngri­jești pi­e­lea foar­te bi­ne, într-un timp scurt. Într-o ast­fel de si­tua­ţie gră­bi­tă, po­ţi să re­nun­ţi la cre­mă și să treci ra­pid la ma­chiaj.

Un pic de ma­saj

Mi­ci­le ges­turi de ma­saj vor învi­o­ra ra­pid te­nul. Deși pa­re timp pi­er­dut, în vre­me ce-ţi bei ca­fe­aua, po­ţi să-ţi ta­po­te­zi cu de­ge­te­le o par­te a fe­ţei, apoi pe ce­a­lal­tă. Ai ne­voie de doar câte­va se­cun­de, dar ca­re se vor do­ve­di de ma­re aju­tor.

Bea mul­tă apă!

Aces­ta es­te alt se­cret al pi­e­lii fru­moa­se și al îngri­ji­rii ra­pi­de. Apa con­su­ma­tă di­mi­nea­ţa are mul­te be­ne­fi­cii, aju­tă in­clu­siv sis­te­mul di­ges­tiv pen­tru a men­ţi­ne pi­e­lea hi­dra­ta­tă și a adu­ce ener­gie cor­pu­lui. Bea 1-2 pa­ha­re de apă mari. Da­că nu ai timp să iei mi­cul de­jun, apa îţi va ţi­ne și de foa­me o vre­me.

Ma­chia­jul cu ca­re nu dai greș

Da­că ai timp să fo­lo­sești doar un pro­dus de ma­chiaj, ale­ge unul bron­zant. Bron­zul es­te cheia. Aju­tă pi­e­lea să ca­pe­te stră­lu­ci­re. Un gel sau o pu­dră bron­zan­tă es­te ce­ea ce-ţi tre­bu­ie pen­tru un ast­fel de ma­chiaj ui­mi­tor. Po­ţi apli­ca bron­zul doar pe obra­ji, frun­te și nas sau pe toa­tă fa­ţa cu o pen­su­lă groa­să, pen­tru pu­dră, într-un strat sub­ţi­re. Ace­as­tă pu­dră es­te ide­a­lă și pen­tru ma­chia­jul ple­oa­pe­lor, în 2-3 stra­turi. Într-o cli­pă va adu­ce lu­mi­no­zi­ta­te ochi­lor.

Dă ca­ti­fe­la­re bu­ze­lor!

Un gloss te va scoa­te din im­pas. Se apli­că într-o cli­pă, nu are ne­voie de mul­tă pre­ci­zie în apli­ca­re și adu­ce bu­ze­lor hi­dra­ta­re, lu­ciu și un as­pect sen­zual.

Coa­fu­ră din­tr-o mișca­re

Coa­da de cal es­te cea mai la înde­mână și poa­te as­cun­de chiar și un păr ca­re tre­bu­ia spă­lat. Înfășoa­ră coa­da în ju­rul elas­ti­cu­lui și prin­deo cu o agra­fă. Un coc ele­gant și ca­re nu va tră­da ni­ci­cum lip­sa ta de timp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.