Ba­lo­nul gas­tric, so­lu­ţie mo­der­nă împo­tri­va obe­zi­tă­ţii

Sanatatea de Azi - - SUMAR - In­ter­viu cu dr. Ma­rian To­mes­cu

Di­fe­rit de ine­lul gas­tric, aces­ta es­te un pro­ce­deu re­la­tiv nou, ca­re nu im­pli­că ni­cio in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă, fi­ind însă la fel de efi­ci­ent în lup­ta cu sur­plu­sul de ki­lo­gra­me. Te aju­tă să-ţi schim­bi com­por­ta­men­tul ali­men­tar cu unul să­nă­tos, pe ca­re, da­că îl păs­tre­zi pe ter­men lung, vei ob­ţi­ne re­zul­ta­te re­mar­ca­bi­le. Mai mul­te ne-a ex­pli­cat dr. Ma­rian To­mes­cu, me­dic pri­mar chi­rur­gie ge­ne­ra­lă, Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar de Urgen­ţă Bu­cu­rești (drma­rian­to­mes­cu.ro). Cui îi es­te re­co­man­dat ba­lo­nul gas­tric?

Ba­lo­nul in­tra­gas­tric es­te in­di­cat pen­tru per­soa­ne­le su­pra­pon­de­ra­le ca­re au un in­di­ce de ma­să cor­po­ra­lă (IMC) între 27 și 40. Acest in­di­ce se cal­cu­le­a­ză foar­te ușor, prin împăr­ţi­rea ma­sei cor­po­ra­le ex­pri­ma­te în ki­lo­gra­me de do­uă ori la înăl­ţi­mea ex­pri­ma­tă în me­tri. De exem­plu, un om ca­re are o înăl­ţi­me de 1,70 m și o greu­ta­te de 100 kg, are BMI = 100 : 1,70 : 1,70 = 34,60. Es­te vor­ba de per­soa­ne su­pra­pon­de­ra­le sau cu obe­zi­ta­te de gra­dul I și II, ca­re nu au reușit să slă­be­as­că prin re­gim ali­men­tar și exer­ci­ţiu fi­zic, dar nu au in­di­ca­ţie de tra­ta­ment chi­rur­gi­cal. De ase­me­nea, poa­te fi in­di­cat în obe­zi­tă­ţi­le mor­bi­de, înain­tea in­ter­ven­ţi­ei chi­rur­gi­ca­le, pen­tru a re­du­ce ris­cul chi­rur­gi­cal, de­oa­re­ce per­mi­te con­tro­lul mai bun al unor pa­to­lo­gii le­ga­te de obe­zi­ta­te: dia­bet za­ha­rat, car­di­o­pa­tii etc.

Ca­re sunt avan­ta­je­le ba­lo­nu­lui com­pa­ra­tiv cu ine­lul gas­tric?

Prin­ci­pa­lul avan­taj al ba­lo­nu­lui in­tra­gas­tric es­te ace­la că es­te un pro­ce­deu non-in­va­ziv. Me­to­da nu im­pli­că ni­ci­un fel de tăi­e­tu­ră la ni­ve­lul cor­pu­lui sau al sto­ma­cu­lui. Ba­lo­nul es­te in­tro­dus cu ușu­rin­ţă în sto­mac prin gu­ră și eso­fag și es­te ul­te­ri­or um­flat cu ser fi­zi­o­lo­gic. Între­a­ga pro­ce­du­ră se des­fășoa­ră sub con­trol en­dos­co­pic și sub anal­go­se­da­re sau anes­te­zie ge­ne­ra­lă cu in­tu­ba­ţie, da­că es­te ne­ce­sar. Un alt avan­taj es­te că ba­lo­nul

gas­tric es­te un pro­ce­deu tem­po­rar. El es­te ex­tras du­pa 6 luni, tot sub con­trol en­dos­co­pic. Es­te gândit să aju­te un pa­ci­ent obez nu doar să sca­dă în greu­ta­te, ci și să adop­te o se­rie de mo­di­fi­cări com­por­ta­men­ta­le, ca­re îi vor fi uti­le pe ter­men lung.

Cum „func­ţi­o­nea­ză“, pe înţe­le­sul nos­tru, al tu­tu­ror ?

Ba­lo­nul in­tra­gas­tric du­ce la scă­de­re pon­de­ra­lă prin­tr-un efect foar­te sim­plu. Sto­ma­cul are un vo­lum de 1000 – 1500 ml, din ca­re 600-700 ml sunt ocu­pa­ţi de ba­lon în mo­men­tul în ca­re aces­ta es­te um­flat. Din acest mo­tiv, sen­za­ţia de sa­ţi­e­ta­te apa­re mult mai re­pe­de și pa­ci­en­tul mă­nâncă mai pu­ţin. Pi­er­de­rea pon­de­ra­lă aștep­ta­tă în in­ter­va­lul de 6 luni es­te de 15 - 25 kg. La reuși­ta me­to­dei, con­cu­ră însă în mod esen­ţial și schim­ba­rea sti­lu­lui de viaţă al pa­ci­en­tu­lui, prin mo­di­fi­ca­rea pe ter­men lung a di­e­tei și abor­da­rea unui pro­gram de exer­ci­ţii fi­zi­ce, ele­men­te com­pa­ti­bi­le în ce­le din ur­mă cu un mod de viaţă să­nă­tos.

Cum ara­tă me­ni­ul unei per­soa­ne ca­re are acest ba­lon gas­tric în sto­mac? Ce can­ti­ta­te de ali­men­te poa­te cu­prin­de o ma­să obișnu­i­tă?

La mon­ta­rea ba­lo­nu­lui in­tra­gas­tric, pa­ci­en­tul va pri­mi re­co­man­dări cla­re, scri­se, pri­vind ali­men­ta­ţia și pro­gra­mul de exer­ci­ţii fi­zi­ce. Aces­ta va tre­bui să ur­me­ze ini­ţial o di­e­tă li­chi­dă, apoi cu ali­men­te pa­sa­te și moi. Ul­te­ri­or, va re­ve­ni la o ali­men­ta­ţie apro­pia­tă de nor­mal, dar cu res­pec­ta­rea unor re­gu­li de di­e­tă, ca­re con­di­ţi­o­nea­ză reuși­ta tra­ta­men­tu­lui pe ter­men lung. Ace­as­ta înse­am­nă că ace­le­ași re­gu­li vor tre­bui res­pec­ta­te și du­pă ex­tra­ge­rea ba­lo­nu­lui din sto­mac. Im­por­tant es­te fap­tul că pa­ci­en­tul ca­re are ba­lo­nul în sto­mac va pu­tea să mă­nânce la fi­e­ca­re ma­să o can­ti­ta­te de ali­men­te ega­lă cu 1/3 - 1/2 din can­ti­ta­tea pe ca­re o pu­tea mânca înain­te de in­tro­du­ce­rea ba­lo­nu­lui.

Li­chi­de se pot con­su­ma fă­ră res­tric­ţii?

Can­ti­ta­tea de li­chi­de re­co­man­da­tă es­te cea com­pa­ti­bi­lă cu un stil de viaţă să­nă­tos, adi­că cel pu­ţin 2 li­tri, dar ide­al pes­te 3 li­tri zil­nic. Im­por­tant es­te și fap­tul ca aces­te li­chi­de să fie con­su­ma­te nu în tim­pul me­sei, ci între me­se.

Ce se întâmplă da­că, având ba­lo­nul gas­tric, mă­nânci mai mult de­cât ai voie?

Ex­ce­sul de ali­men­te nu înca­pe în sto­mac și apar în mod fi­resc gre­a­ţa și văr­să­tu­ri­le.

Ce se întâmplă cu ba­lo­nul gas­tric du­pă ce­le 6 luni?

Înde­păr­ta­rea ba­lo­nu­lui din sto­mac tre­bu­ie fă­cu­tă obli­ga­to­riu mai de­vre­me de 6 luni, de­oa­re­ce du­pă acest in­ter­val exis­tă ris­cul ca ba­lo­nul să fie de­gra­dat de su­cul gas­tric, ce­ea ce poa­te con­du­ce la spar­ge­rea și evi­dent la de­zum­fla­rea aces­tu­ia. Du­pa ex­tra­ge­rea pri­mu­lui ba­lon, poa­te fi mon­tat un nou ba­lon pen­tru încă 6 luni. Se re­co­man­dă însă ca du­pă ex­tra­ge­rea pri­mu­lui ba­lon să se aștep­te o lu­nă până la mon­ta­rea ce­lui de-al doi­lea.

Ori­ci­ne poa­te fo­lo­si acest ba­lon, exis­tă con­train­di­ca­ţii?

Ba­lo­nul gas­tric es­te o pro­ce­du­ră si­gu­ră, fi­ind înso­ţi­tă foar­te rar de com­pli­ca­ţii, ca­re pot fi re­zol­va­te re­la­tiv ușor, prin tra­ta­ment me­di­ca­men­tos. Cea mai ma­re par­te a pa­ci­en­ţi­lor su­por­tă ba­lo­nul fă­ră pro­ble­me de­o­se­bi­te, doar în mod ex­cep­ţi­o­nal fi­ind ne­ce­sa­ră ex­tra­ge­rea pre­co­ce a aces­tu­ia. Pa­ci­en­tul tre­bu­ie să ră­mână însă în le­gă­tu­ră cu echi­pa ca­re se ocu­pă de pro­ce­du­ră, pen­tru a sem­na­la even­tua­le­le com­pli­ca­ţii ca­re, da­că apar, tre­bu­ie tra­ta­te.

Ba­lo­nul gas­tric

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.