Ho­ros­co­pul să­nă­tă­ţii

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

pești

19 FE­BRUA­RIE - 20 MARTIE În acest in­ter­val be­ne­fi­ci­e­zi de o sta­re de să­nă­ta­te bu­nă și ener­gie, dar ar fi bi­ne să nu le iro­sești în ac­ti­vi­tă­ţi so­cia­le, mai ales la Lu­na Pli­nă din 2 martie. Înce­pând din 9 martie, Ju­pi­ter îţi va tes­ta re­zis­ten­ţa și te vei con­vin­ge că e mai bi­ne să re­nun­ţi la une­le obi­cei­uri in­ci­tan­te, dar nu prea să­nă­toa­se: me­di­ca­men­te în ex­ces, ca­fea, al­cool, tu­tun, nop­ţi pi­er­du­te...

Ber­bec

21 MARTIE - 20 APRI­LIE Sta­rea su­fle­te­as­că își va pu­ne am­pren­ta asu­pra stă­rii ta­le de să­nă­ta­te, în tot acest in­ter­val. Da­că în ul­ti­me­le 6 luni ai ne­gli­jat une­le simp­to­me di­fu­ze, ele pot să re­a­pa­ră în pre­aj­ma Lu­nii Pli­ne din 2 martie. Te­a­ma și ne­si­gu­ran­ţa vor de­ter­mi­na iri­ta­re, in­som­nii, tul­bu­rări de tran­zit. Din 6 martie e bi­ne să înce­pi cu­ră­ţe­nia: eli­mi­nă ali­men­te­le gre­le și re­nun­ţă la vi­cii!

Taur

21 APRI­LIE - 21 MAI Pe 26 fe­brua­rie evi­tă gra­ba și nea­ten­ţia pen­tru a înlă­tu­ra ris­cul unor vă­tă­mări neaștep­ta­te ale pi­ci­oa­re­lor, în spe­cial ale glez­ne­lor. Din 7 martie, o pro­ble­mă la ni­ve­lul ca­pu­lui (sto­ma­to­lo­gi­că, der­ma­to­lo­gi­că, ORL) ca­re nu a fost tra­ta­tă co­res­pun­ză­tor se poa­te cro­ni­ci­za, iar tra­ta­men­tul ar pu­tea fi mai cos­ti­si­tor de­cât ai cre­zut. Ia mă­suri!

Ge­meni

22 MAI - 21 IUNIE Deși ești pro­te­jat de

Ju­pi­ter, Lu­na Pli­nă din 2 martie adu­ce și un as­pect stre­sant între

Mer­cur și Mar­te; în con­se­cin­ţă, te po­ţi răni sau lo­vi din nea­ten­ţie în tim­pul pro­gra­mu­lui de lu­cru sau într-o de­pla­sa­re le­ga­tă de ser­vi­ciu. Înce­ar­că să te odih­nești cât mai mult - sta­rea de obo­se­a­lă va fi cea ca­re va in­du­ce stări de ver­tij și con­fu­zie, cu efec­te­le men­ţi­o­na­te.

Rac

22 IUNIE - 22 IULIE La Lu­na Pli­nă din 2 martie îţi va fi mult mai bi­ne da­că te vei pu­ne la adă­post; de­pla­să­ri­le (ex­cur­si­i­le de ori­ce tip), mer­sul pe bi­ci­cle­tă sau pa­ti­na­jul in­clud de ace­as­tă da­tă un risc la ca­re e mai bi­ne să nu te ex­pui. Nici ex­ce­se­le ali­men­ta­re nu sunt de do­rit, așa că pro­te­je­a­ză-ţi fi­ca­tul și pi­ci­oa­re­le cum știi tu mai bi­ne: prin­tr-o di­e­tă cum­pă­ta­tă și plim­bări ba­na­le.

Fe­ci­oa­ră

23 AUGUST - 21 SEPTEMBRIE Cau­tă să preîntâmpi­ni con­se­cin­ţe­le unor ne­plă­ceri ivi­te prin septembrie – Lu­na Pli­nă va re­ac­tua­li­za o sen­si­bi­li­ta­te pe ca­re ai că­pă­tat-o atunci. Da­că ai avut în tre­cut că­deri de cal­ciu, es­te bi­ne să înce­pi să iei su­pli­men­te în pe­ri­oa­de­le de Lu­nă cres­că­toa­re: din 20 fe­brua­rie sau din 18 martie. Da­că aștep­ţi un co­pi­laș, fii de­o­se­bit de pru­den­tă cu să­nă­ta­tea.

Scor­pi­on

23 OC­TOM­BRIE - 21 NOIEMBRIE Ești pro­te­jat de Ju­pi­ter, dar până la un punct: pe 26 fe­brua­rie o ac­ti­vi­ta­te fă­cu­tă de plă­ce­re poa­te du­ce la mici ac­ci­den­tări ne­pre­vă­zu­te. Lu­na Pli­nă din 2 martie poa­te pro­vo­ca hi­per­ten­si­u­ne sau mi­gre­ne pe fon­dul unor dis­cu­ţii am­bi­gue, iar Lu­na No­uă din 17 martie atra­ge aten­ţia asu­pra ne­plă­ce­ri­lor apă­ru­te în ca­drul de­pla­să­ri­lor că­tre și de la ser­vi­ciu.

Ca­pri­corn

21 DECEMBRIE - 19 IANUARIE Stă­ri­le de ner­vo­zi­ta­te și ten­din­ţe­le că­tre ce­ar­tă te vor pândi când nici nu te aștep­ţi. Es­te vre­mea au­to­dis­ci­pli­nei pen­tru ti­ne și, vrând-ne­vrând, o vei de­prin­de. Evi­tă ae­rul umed și dru­mu­ri­le inu­ti­le până la mij­lo­cul lui martie. Din 17 ești mai ex­pu­să ră­ni­ri­lor cau­za­te de mici ac­ci­den­te în gos­po­dă­rie, că­deri sau ar­suri. Fii pru­den­tă și nu te gră­bi!

Leu

23 IULIE - 22 AUGUST Pot re­ve­ni în aten­ţia ta su­fe­rin­ţe as­cun­se de na­tu­ră lim­fa­ti­că sau pul­mo­na­ră, în pre­aj­ma da­tei de 2 martie. Cu un re­gim de viaţă foar­te or­do­nat și mul­tă răb­da­re, vei înde­păr­ta aces­te ne­plă­ceri, așa încât Lu­na No­uă din 17 martie să te gă­se­as­că pre­gă­tit pen­tru adop­ta­rea unui alt re­gim de viaţă, mult mai dis­ci­pli­nat. Pro­te­je­a­ză-ţi spa­te­le și ochii!

Ba­lan­ţă

22 SEPTEMBRIE - 22 OC­TOM­BRIE Lu­na Pli­nă din 2 martie s-ar pu­tea să te su­pe­re mai mult de­cât ai cre­zut. O se­rie de îngri­jo­rări ţi­nu­te as­cun­se se pot tran­sfor­ma în tul­bu­rări de so­ma­ti­za­re: du­reri de pi­ci­oa­re, ar­ti­cu­la­ţia ge­nun­chi­u­lui sau șol­du­lui. Lu­na No­uă din 17 martie poa­te pro­vo­ca su­bit ten­si­u­ne in­trao­cu­la­ră, iri­ta­ţii și erup­ţii la ni­ve­lul fe­ţei, une­le având ori­gi­ne ge­ne­ti­că.

Să­ge­tă­tor

22 NOIEMBRIE - 20 DECEMBRIE Mai mult de­cât toa­te ce­le­lal­te zo­dii, tu be­ne­fi­ci­e­zi de pro­tec­ţie în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, în spe­cial la Lu­na Pli­nă din 2 martie. Ai însă gri­jă cum îţi do­ze­zi efor­tul în ac­ti­vi­tă­ţi­le de ru­ti­nă. Da­că exa­ge­re­zi acum, efec­te­le se vor ve­dea înce­pând din 9 martie și vor ţi­ne toa­tă va­ra. Lu­na No­uă din 17 îţi va re­a­du­ce che­ful de dis­trac­ţie: păs­tre­a­ză obli­ga­to­riu li­mi­te­le!

Văr­să­tor

20 IANUARIE - 18 FE­BRUA­RIE O se­rie de afec­ţi­uni di­ges­ti­ve - da­că sunt și moște­ni­te - îţi pot da pro­gra­mul pes­te cap, mai ales în pre­aj­ma da­tei de 2 martie. Înce­pând din 17 martie va tre­bui să fii mai pru­den­tă ca ni­ci­o­da­tă, în toa­te pri­vin­ţe­le: me­ta­bo­lis­mul cal­ci­u­lui, ar­ti­cu­la­ţi­i­le, co­loa­na, gam­be­le și ca­pul, în an­sam­blu, sunt su­pu­se unei mari pre­si­uni și ris­curi. Re­la­xe­a­ză-te și dor­mi cât mai mult!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.