ENDOS­CO­PIA, o in­ves­ti­ga­ţie ne­ce­sa­ră

Sunt si­tua­ţii în ca­re endos­co­pia, deși es­te o in­ves­ti­ga­ţie ne­plă­cu­tă, evi­ta­tă de mul­ţi, es­te ne­ce­sa­ră pen­tru de­pis­ta­rea cau­zei simp­to­me­lor di­ges­ti­ve su­pă­ră­toa­re.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Gas­tros­co­pia, adi­că endos­co­pia su­pe­ri­oa­ră, es­te o pro­ce­du­ră me­di­ca­lă prin ca­re me­di­cul poa­te exa­mi­na cu pre­ci­zie su­pra­fa­ţa mu­coa­sei eso­fa­gu­lui, sto­ma­cu­lui și du­o­de­nu­lui.

Cum se re­a­li­ze­a­ză

Cu aju­to­rul unui en­dos­cop, un tub sub­ţi­re și fle­xi­bil, cu un dia­me­tru de câţi­va mi­li­me­tri, pre­vă­zut la ca­păt cu o mi­ni­ca­me­ră vi­deo cu o sur­să de lu­mi­nă și un mic ca­nal ce per­mi­te in­tro­du­ce­rea unei mici pen­se­te cu ca­re se pot pre­le­va pro­be de ţe­sut în ve­de­rea bi­op­si­ei. Ima­gi­ni­le înre­gis­tra­te de ca­me­ră pot fi vi­zua­li­za­te pe un ecran și in­ter­pre­ta­te. Pro­ce­du­ra în si­ne nu es­te du­re­roa­să, dar se pro­du­ce o sen­za­ţie greu su­por­ta­bi­lă pen­tru unii, în mo­men­tul in­tro­du­ce­rii en­dos­co­pu­lui în fa­rin­ge. Pen­tru a di­mi­nua dis­con­for­tul, me­di­cul poa­te anes­te­zia mu­coa­sa fa­rin­ge­lui cu un spray spe­cial.

Când es­te re­co­man­da­tă

Gas­tros­co­pia per­mi­te vi­zua­li­za­rea di­rec­tă a mu­coa­sei eso­fa­gu­lui, sto­ma­cu­lui,

BI­NE DE ȘTI­UT!

În une­le cli­nici, endos­co­pia su­pe­ri­oa­ră es­te gra­tu­i­tă pen­tru per­soa­ne­le asi­gu­ra­te și poa­te fi efec­tua­tă în ba­za bi­le­tu­lui de tri­mi­te­re de la me­di­cul spe­cia­list. Per­soa­ne­le neasi­gu­ra­te pot be­ne­fi­cia de ace­as­tă in­ves­ti­ga­ţie la ce­re­re, con­tra cost (pre­ţul di­fe­ră de la cli­ni­că la cli­ni­că și va­ria­ză între 200 și 450 lei).

du­o­de­nu­lui. Cu aju­to­rul ei pot fi iden­ti­fi­ca­te mo­di­fi­că­ri­le de tip in­fla­ma­tor și ul­ce­ra­ti­ve (eso­fa­gi­tă, gastrită, ul­cer), sânge­ră­ri­le di­ges­ti­ve (ul­cer, an­gi­o­dis­pla­zii), le­zi­u­ni­le pre­can­ce­roa­se ori can­ce­roa­se, po­li­pii etc. Inves­ti­ga­ţia es­te re­co­man­da­tă pen­tru a se de­pis­ta cau­za unor simp­to­me pre­cum ar­suri gas­tri­ce, du­reri in­ten­se sau frec­ven­te de sto­mac, înso­ţi­te even­tual de ba­lo­na­re, di­fi­cul­tă­ţi la înghi­ţi­re, gre­ţuri, văr­să­turi, scă­de­re în greu­ta­te și poa­te diag­nos­ti­ca in­fec­ţia cu H. py­lori. În tim­pul gas­tros­co­pi­ei, pot fi efec­tua­te și une­le in­ter­ven­ţii pa­lia­ti­ve sau cu­ra­ti­ve, de pil­dă înde­păr­ta­rea unor po­li­pi, tra­ta­rea va­ri­ce­lor eso­fa­gi­e­ne, di­la­ta­rea en­dos­co­pi­că a eso­fa­gu­lui, elec­tro­coa­gu­la­rea le­zi­u­ni­lor he­mo­ra­gi­ce, înde­păr­ta­rea unor even­tua­li cor­pi străini.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.