Sem­ne de GASTRITĂ

Une­ori ace­as­tă boa­lă es­te si­len­ţi­oa­să, alte­ori își anun­ţă pre­zen­ţa prin sen­za­ţie de ar­suri la sto­mac, re­gur­gi­ta­ţii aci­de, de ca­re po­ţi scă­pa cu tra­ta­men­tul po­tri­vit.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Gas­tri­ta es­te o tul­bu­ra­re a di­ges­ti­ei ca­re se ma­ni­fes­tă prin in­fla­ma­rea mu­coa­sei sto­ma­cu­lui. Gas­tri­ta poa­te fi acu­tă sau cro­ni­că, si­tua­ţie în ca­re se poa­te vin­de­ca sub tra­ta­ment sau poa­te evo­lua în ci­u­da tra­ta­men­tu­lui.

Ca­re sunt cau­ze­le

Gas­tri­ta es­te pro­vo­ca­tă în 70-90% din­tre ca­zuri de bac­te­ria He­li­co­bac­ter py­lori, dar boa­la poa­te avea și alte cau­ze: in­fec­ţii vi­ra­le, aler­gi­ce sau bac­te­ri­e­ne, tra­ta­ment pre­lun­git cu une­le me­di­ca­men­te (an­ti­in­fla­ma­toa­re nes­te­roi­di­e­ne, an­ti­in­fec­ţi­oa­se, an­ti­mi­co­ti­ce etc.), con­sum ex­ce­siv de al­cool sau ca­fea, fu­mat, obi­cei­uri ali­men­ta­re ne­să­nă­toa­se (mânca­tul re­pe­de, con­su­mul frec­vent de mâncă­ruri foar­te gra­se). Gas­tri­ta poa­te fi și de ori­gi­ne au­toi­mu­nă. Să nu ui­tăm că nu de pu­ţi­ne ori vi­no­vat de apa­ri­ţia gas­tri­tei acu­te sau cro­ni­ce es­te ma­re­le nos­tru dușman din um­bră, stre­sul. Per­soa­ne­le în vârstă pre­zin­tă un risc mai ri­di­cat să dez­vol­te gastrită, de­oa­re­ce o da­tă cu vârsta se fra­gi­li­ze­a­ză mu­coa­sa gas­tri­că. În plus, in­fec­ţi­i­le cu H. py­lori sunt mai frec­ven­te la se­ni­ori.

Simp­to­me co­mu­ne

Pe­re­ţii sto­ma­cu­lui se­cre­tă nu mai pu­ţin de trei li­tri de suc gas­tric pe zi, ne­ce­sar pro­ce­su­lui de di­ges­tie. În mod nor­mal, acest li­chid acid nu ata­că sto­ma­cul, de­oa­re­ce na­tu­ra a pre­vă­zut și o pro­tec­ţie: mu­coa­sa sto­ma­cu­lui, ca­re joa­că ro­lul de ba­ri­e­ră. Fă­ră pro­tec­ţie, însă, pe­re­te­le sto­ma­cu­lui es­te ata­cat și le­zat de di­fe­ri­te­le sub­stan­ţe pro­du­se de or­ga­nism pen­tru di­ge­ra­rea ali­men­te­lor. Așa apar pro­ble­me­le: sen­za­ţie de ar­su­ră în par­tea su­pe­ri­oa­ră a ab­do­me­nu­lui ce poa­te sur­ve­ni în tim­pul me­sei ori ime­diat du­pă, mai ales da­că se con­su­mă vin alb, bău­turi al­coo­li­za­te, mâncă­ruri con­di­men­ta­te, aci­de sau dul­ci­uri, du­reri de sto­mac, ba­lo­na­re, scă­de­rea ape­ti­tu­lui, sen­za­ţie de sto­mac plin, gre­a­ţă, văr­să­turi ca­re pot con­ţi­ne ur­me de sânge. De re­ţi­nut că gas­tri­ta cro­ni­că poa­te evo­lua mult timp fă­ră simp­to­me. Da­că se întâmplă să exis­te și o he­mo­ra­gie foar­te mi­că, dar re­gu­la­tă, poa­te apă­rea ane­mia, si­tua­ţie în ca­re per­soa­na în cau­ză es­te pa­li­dă, obo­sește re­pe­de, se sim­te slă­bi­tă și poa­te re­sim­ţi di­fi­cul­ta­te la res­pi­ra­ţie.

Diag­nos­tic

De­oa­re­ce simp­to­me­le sunt si­mi­la­re dis­pep­si­ei non-ul­ce­roa­se, diag­nos­ti­cul gas­tri­tei se fa­ce prin en­dos­co­pie, ca­re îi per­mi­te me­di­cu­lui să de­tec­te­ze și eva­lue­ze in­fla­ma­ţia mu­coa­sei. În tim­pul exa­mi­nă­rii se pot pre­le­va și pro­be de mu­coa­să pen­tru bi­op­sie pen­tru evi­den­ţi­e­rea bac­te­ri­ei H. py­lori.

Tra­ta­ment pe mai mul­te pla­nuri

În ca­zul gas­tri­tei acu­te, ca­re du­re­a­ză în ge­ne­ral 2-5 zi­le, me­di­cul re­co­man­dă o di­e­tă li­chi­dă pen­tru 1-2 zi­le (su­pe-cre­mă), ca­re îi per­mi­te sto­ma­cu­lui să se odih­neas­că. Ali­men­ta­ţia nor­ma­lă se va re­lua trep­tat, cu trei me­se prin­ci­pa­le pe zi, ex­clu­zând însă ali­men­te­le ca­re pot pro­vo­ca aci­di­ta­te gas­tri­că. De­si­gur, până la dis­pa­ri­ţia to­ta­lă a simp­to­me­lor se vor evi­ta al­coo­lul, tu­tu­nul, as­pi­ri­na și alte an­ti­in­fla­ma­toa­re nes­te­roi­di­e­ne. Pen­tru ame­li­o­ra­rea simp­to­me­lor poa­te fi ne­voie de pre­pa­ra­te an­tia­ci­de și un pan­sa­ment gas­tric. Gas­tri­ta cro­ni­că, ce are la ori­gi­ne in­fec­ţia cu H. py­lori, va fi tra­ta­tă cu

an­ti­bi­o­ti­ce (de pil­dă, amo­xi­ci­li­nă și cla­ri­tro­mi­ci­nă), pre­cum și cu me­di­ca­men­te ca­re vi­ze­a­ză di­mi­nua­rea sau neu­tra­li­za­rea aci­zi­lor gas­trici și ci­ca­tri­za­rea le­zi­u­ni­lor mu­coa­sei. Ca și în for­ma acu­tă, și în gas­tri­ta cro­ni­că se re­co­man­dă evi­ta­rea fu­ma­tu­lui, a al­coo­lu­lui și an­ti­in­fla­ma­toa­re­lor nes­te­roi­di­e­ne.

ATEN­ŢIE! Ne­tra­ta­tă, gas­tri­ta cro­ni­că poa­te evo­lua spre ul­cer și crește ris­cul apa­ri­ţi­ei can­ce­ru­lui de sto­mac.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.