Ca­re sunt op­ţi­u­ni­le te­ra­peu­ti­ce în can­ce­rul de sto­mac?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL - Dr. Da­ni­e­la Va­si­le me­dic pri­mar on­co­lo­gie me­di­ca­lă

Ca tra­ta­ment, chi­rur­gia ră­mâne mo­da­li­ta­tea cu­ra­ti­vă pen­tru can­ce­rul gas­tric lo­ca­li­zat (pen­tru o sta­dia­li­za­re ar tre­bui exa­mi­na­ţi his­to­pa­to­lo­gic mi­ni­mum 15 gan­gli­oni). Pen­tru ca­zu­ri­le lo­cal avan­sa­te sau me­tas­ta­za­te se fo­lo­sește chi­mi­o­te­ra­pia, chi­mi­o­ra­di­o­te­ra­pia, te­ra­pia per­so­na­li­za­tă și cea tar­ge­ta­tă. Sche­ma se sta­bi­lește în func­ţie de sta­diu, sta­rea bol­na­vu­lui, co­mor­bi­di­tă­ţi, fac­tori de risc, pre­fe­rin­ţa pa­ci­en­tu­lui, con­form pro­to­coa­le­lor eu­ro­pe­ne în vi­goa­re. În ge­ne­ral, chi­mi­o­te­ra­pia fo­lo­sește com­bi­na­ţii pe ba­ză de să­ruri de pla­ti­nă, în spe­cial pen­tru ca­zu­ri­le lo­cal avan­sa­te, po­ten­ţial re­ze­ca­bi­le. Te­ra­pia tar­ge­ta­tă și me­di­ci­na per­so­na­li­za­tă se sta­bi­lește în func­ţie de sub­ti­pul de cancer gas­tric: cu vi­rus Epstei­nBarr, cu MSI (mi­cro­sa­te­lit cu in­sta­bi­li­ta­te ma­re), ge­nom sta­bil cu in­sta­bi­li­ta­te cro­mo­zo­mia­lă, mo­di­fi­cări HEr, EGFR, FGRF2 MET. Imu­no­te­ra­pia cu pem­bro­li­zu­mab și ni­vo­lu­mab es­te încă în stu­diu, dar se pa­re că es­te be­ne­fi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.