Pre­pa­ra­te și bo­li vin­de­ca­te

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Es­te bo­ga­tă în vi­ta­mi­na C și be­ta­ca­ro­ten, po­ta­siu, cal­ciu, so­diu și sa­li­ci­la­ţi, cal­me­a­ză tul­bu­ră­ri­le di­ges­ti­ve, com­ba­te con­sti­pa­ţia, dar și afecţiunil­e res­pi­ra­to­rii, ba chiar te li­niștește atunci când te sim­ţi agi­ta­tă. Se fo­lo­sește, în afa­ra ulei­u­lui des­pre ca­re am vor­bit până acum, ca de­coct, in­fu­zie, vin to­nic.

De­coct împo­tri­va in­fec­ţi­i­lor res­pi­ra­to­rii

Ră­dă­ci­na de ciuboţica-cucului are pro­pri­e­tă­ţi emo­li­en­te, ex­pec­to­ran­te, flu­i­di­fian­te ale se­cre­ţi­i­lor bron­hi­ce, su­do­ri­fi­ce, di­u­re­ti­ce. De ace­ea, se re­co­man­dă, sub for­mă de de­coct, în in­fec­ţii res­pi­ra­to­rii, pneu­mo­nii, bro­nși­te, la cal­ma­rea tu­sei și fa­ci­li­ta­rea ex­pec­to­ra­ţi­ei. De­coc­tul se pre­pa­ră din­tr-o lin­gu­ri­ţă cu ră­dă­cini us­ca­te și mă­ci­na­te la 200 ml de apă; fi­er­bi cinci mi­nu­te, in­fu­ze­zi ze­ce; bei trei ce­ai­uri pe zi, între me­se, sau câte o lin­gu­ră la 1-2 ore. Un bun re­me­diu pen­tru bo­li­le de plă­mâni es­te și si­ro­pul de ciuboţica-cucului. Aces­ta se pre­pa­ră ast­fel: ames­teci ră­dă­ci­nă de plan­tă us­ca­tă și mă­run­ţi­tă cu mi­e­re, în păr­ţi ega­le, și lași timp de o lu­nă la ma­ce­rat. Se ad­mi­nis­tre­a­ză în do­ze mici, câte o lin­gu­ri­ţă pe zi, are mi­ros de­o­se­bit și efect te­ra­peu­tic pen­tru or­ga­nism.

✹ În plus, tra­te­a­ză bo­li ale ve­zi­cii uri­na­re: pui 30-40 g flori și frun­ze la 1 li­tru de apă, fi­er­bi ze­ce mi­nu­te, apoi bei trei ce­ai­uri pe zi, cu efec­te di­u­re­ti­ce în afec­ţi­uni re­na­le (li­tia­ză) și ale ve­zi­cii uri­na­re.

În mul­te păr­ţi ale ţă­rii, fru­moa­se­le flori erau fo­lo­si­te ca scut împo­tri­va far­me­ce­lor, fi­ind pur­ta­te la gât ca amu­le­te, în să­cu­le­ţi aro­mi­tori.

In­fu­zie fă­ră du­re­re

Pre­pari o in­fu­zie din do­uă lin­gu­ri­ţe cu frun­ze și flori la 250 ml de apă clo­co­ti­tă; lași aco­pe­rit ze­ce mi­nu­te, stre­cori și bei 2-3 ce­ai­uri căl­du­ţe pe zi. Pu­ne ne­vral­gi­i­le pe fu­gă, alun­gă mi­gre­ne­le (în acest caz, es­te ne­ce­sa­ră o cu­ră de 2-3 săp­tă­mâni) și du­re­ri­le de cap cau­za­te de stres. În plus, in­fu­zia de ciuboţica-cucului es­te și to­nic ner­vos.

✹ În plus, poa­te fi fo­lo­si­tă și în tra­ta­men­tul co­pi­i­lor pes­te 6 ani, cu do­za la ju­mă­ta­te.

Vin to­nic de ini­mă

Un re­me­diu ex­ce­lent în tra­ta­rea afec­ţi­u­ni­lor car­dia­ce es­te vi­nul to­nic, dar ca­re are efect re­la­xant. Se pre­pa­ră sim­plu: um­pli un re­ci­pi­ent din sti­clă cu floa­re de ciuboţica-cucului, pes­te ca­re torni doi li­tri de vin alb na­tu­ral, cât să aco­pe­re flo­ri­le; pui un ca­pac și lași la loc înso­rit do­uă săp­tă­mâni. Stre­cori și iei în fi­e­ca­re zi câte trei lin­guri.

✹ În plus, es­te re­vi­go­rant și bun pen­tru întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.