To­nul: con­tro­ver­sat, dar bun

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

Da­că unii „spe­ri­oși“se fe­resc de con­su­mul de ton din cau­za con­ţi­nu­tu­lui aces­tu­ia de mer­cur, ei bi­ne, afla­ţi că to­nul con­ţi­ne și se­le­niu, ca­re con­tra­ca­re­a­ză con­ţi­nu­tul de mer­cur, ris­cu­ri­le fi­ind ast­fel eli­mi­na­te. Chef Li­viu Ba­lint, am­ba­sa­do­rul Po­drav­ka Ro­mânia, es­te un fan al to­nu­lui și a pre­gă­tit o re­ţe­tă sim­plă, nu­mai bu­nă de pus în prac­ti­că, cu Eva Ton în suc pro­priu, pen­tru zi­le­le în ca­re vrei să-i sur­prin­zi pe cei dra­gi fă­ră să pe­treci mai mult de 10 mi­nu­te în bu­că­tă­rie. Ai ne­voie de o ba­ghe­tă sim­plă sau cu se­min­ţe, o con­ser­vă de ton în suc pro­priu, câţi­va că­ţei de us­tu­roi, ru­co­la, roșii cher­ry și o lă­mâie. Taie ba­ghe­ta fe­lii și așa­ză-le pe o foaie de copt, într-o ta­vă. Stro­pește to­tul cu ulei de măs­li­ne și pu­ţi­nă sa­re de ma­re. La­să fe­li­i­le la cup­tor, cât să se ru­me­neas­că ușor, iar du­pă ce s-au ră­cit ni­ţel, fre­a­că-le bi­ne cu us­tu­roi. Adau­gă uni­form pe fi­e­ca­re brus­che­tă bu­că­ţi­le de ton, iar, la fi­nal, de­co­re­a­ză mi­nu­nă­ţi­i­le cu ver­de­a­ţă, fe­lii de roșii și câte­va fe­li­u­ţe de lă­mâie!

Știai că to­nul es­te cel mai con­su­mat peş­te la ni­vel mon­dial? Oa­me­nii de ști­i­nță con­fir­mă apa­riția to­nu­lui încă de acum 45 de mi­li­oa­ne de ani. Ca hra­nă, es­te fo­lo­sit de 2000 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.