CONSULTAŢI­I fă­ră pla­tă

ÎMPREU­NĂ PEN­TRU SĂ­NĂ­TA­TEA TA!

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Ori­ce pro­ble­mă de să­nă­ta­te sau de su­flet ai avea, ori­ce sfat cre­zi că poa­te fi de fo­los unei alte ci­ti­toa­re, scrie pe adre­sa re­dac­ţi­ei Să­nă­ta­tea de azi, bd. De­ce­bal nr. 25-29, sec­tor 3, Bu­cu­rești, sau la adre­sa de e-mail sa­na­ta­te­a­de­a­[email protected]­na­ta­te­a­de­a­zi.ro. Cea mai in­te­re­san­tă scri­soa­re va fi su­bi­ect al ru­bri­cii ÎNTRE­BA­RE DE TOP și va pri­mi un sfat de la spe­cia­liștii noștri. Să­nă­ta­tea de azi nu răs­pun­de pen­tru ve­ri­di­ci­ta­tea și efi­ci­en­ţa tra­ta­men­te­lor tri­mi­se de ci­ti­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.