Ade­vă­rul des­pre cup­to­rul cu mi­cro­un­de

Mul­ţi îl fo­lo­sesc zil­nic, unii au au­zit că ar fi pe­ri­cu­los pen­tru să­nă­ta­te și îl evi­tă, în vre­me ce alţii nici nu își ima­gi­nea­ză cum ar da un ast­fel de apa­rat în bu­că­tă­ria lor.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cup­to­rul cu mi­cro­un­de es­te o in­ven­ţie de ca­re ne pu­tem lip­si, dar ca­re ne sim­pli­fi­că via­ţa, la ne­voie. Asta e o cer­ti­tu­di­ne pe ca­re nu o pu­tem con­tes­ta. Isto­ria in­ven­tă­rii sa­le ne du­ce de­par­te în timp, prin anii 1920, când au avut loc pri­me­le ex­pe­ri­men­te în ca­re un­de­le ra­dio de înal­tă frec­ven­ţă au fost fo­lo­si­te pen­tru pri­ma oa­ră pen­tru a încăl­zi di­ver­se sub­stan­ţe. Bu­năoa­ră, prin­ci­pi­ul de func­ţi­o­na­re a aces­tui apa­rat de uz cas­nic es­te ur­mă­to­rul: ali­men­te­le și li­chi­de­le pla­sa­te în in­te­ri­o­rul său sunt încăl­zi­te și pre­pa­ra­te prin ac­ţi­u­nea ra­dia­ţi­i­lor elec­tro­mag­ne­ti­ce, ca­re de­ter­mi­nă mo­le­cu­le­le po­la­re din in­te­ri­o­rul lor să se ro­te­as­că și să pro­du­că ener­gie ter­mi­că.

Fal­sa is­te­rie a efec­te­lor ne­ga­ti­ve

Ava­la­nșa de in­for­ma­ţii teh­ni­ce ca­re ames­te­că ra­dia­ţi­i­le elec­tro­mag­ne­ti­ce cu ce­le so­la­re, ga­ma sau op­ti­ce, într-un tal­meș-bal­meș de ne­des­lușit i-a de­ter­mi­nat pe mul­ţi no­vi­ce să pu­nă la îndoia­lă fap­tul că fo­lo­si­rea cup­to­ru­lui cu mi­cro­un­de ar fi ino­fen­si­vă pen­tru să­nă­ta­te. De-aici și până la a stârni o ade­vă­ra­tă pa­ni­că prin­tre oa­meni nu a mai fost ni­ci­un pas. La o sim­plă cău­ta­re pe in­ter­net, pu­tem des­co­peri o mul­ţi­me de in­for­ma­ţii ca­re mai de ca­re mai ha­lu­ci­nan­te des­pre cât es­te de pe­ri­cu­los bi­e­tul

cup­tor. O mul­ţi­me de așa-zi­se stu­dii vor­besc des­pre fap­tul că dis­tru­ge va­loa­rea nu­tri­ti­vă a mâncă­rii sau, mai mult, că ar avea efec­te can­ce­ri­ge­ne asu­pra ce­lor ca­re con­su­mă hra­na pre­pa­ra­tă ast­fel. Cert es­te fap­tul că Orga­ni­za­ţia Mon­dia­lă a Să­nă­tă­ţii nu a con­si­de­rat toa­te aces­te cer­ce­tări ca fi­ind con­clu­den­te și nu a de­cis că fo­lo­si­rea apa­ra­tu­lui ar fi dău­nă­toa­re.

ADE­VĂ­RAT SAU FALS?

E bi­ne să știm ca­re sunt po­vești­le ade­vă­ra­te sau fal­se ca­re se învârt în ju­rul aces­tei cu­tii cu bu­toa­ne, ca să o fo­lo­sim în cu­noștin­ţă de cau­ză.

Apa încăl­zi­tă în acest mod poa­te „ex­plo­da“ADE­VĂ­RAT

Exis­ta chiar o emi­si­u­ne pe Dis­co­ve­ry ca­re se ocu­pa de de­mon­ta­rea sau de­mon­stra­rea unor mi­turi. Într-unul din­tre epi­soa­de l-au pre­zen­tat chiar pe aces­ta, iar con­clu­zia a fost că apa su­praîncăl­zi­tă într-un re­ci­pi­ent de ce­ra­mi­că sau sti­clă poa­te „ex­plo­da“. De fapt, te­o­ria e ur­mă­toa­rea: prin su­praîncăl­zi­re, bu­le­le de aer ca­re se for­me­a­ză în mod nor­mal în tim­pul fi­er­be­rii duc la ră­ci­rea li­chi­du­lui. În cup­to­rul cu mi­cro­un­de aces­tea nu se mai for­me­a­ză, așa că apa ca­re tre­ce pes­te punc­tul de fi­er­be­re va ieși cu pu­te­re din re­ci­pi­ent atunci când aces­ta va fi mișcat, pre­si­u­nea acu­mu­la­tă eli­be­rându-se vi­o­lent. Pen­tru a evi­ta ast­fel de ac­ci­den­te, e bi­ne să nu se de­pășe­as­că punc­tul de fi­er­be­re sau să se pu­nă o lin­gu­ră de lemn în re­ci­pi­ent în acest timp.

Me­ta­le­le de­vin pe­ri­cu­loa­se în cup­tor FALS

Spre de­o­se­bi­re de plas­tic, ce­ra­mi­că sau sti­clă, ca­re la­să un­de­le să tre­a­că prin ele, me­ta­lul le res­pin­ge. Ce­ea ce înse­am­nă că nu se va încăl­zi în in­te­ri­o­rul cup­to­ru­lui cu mi­cro­un­de, bu­năoa­ră nici nu se va tran­sfor­ma într-o bom­bă sau bi­lă de foc. To­tuși, păr­ţi mici și sub­ţiri de me­tal, așa cum es­te fo­lia de alu­mi­niu, li­ni­i­le cu ca­re sunt or­na­te anu­mi­te far­fu­rii ori ta­câmuri mai mici pot pro­vo­ca scântei, de­oa­re­ce vor ac­ţi­o­na ca o an­te­nă, un­de­le ar­cu­in­du-se dea­su­pra lor.

Mânca­rea pre­pa­ra­tă așa poa­te fi pe­ri­cu­loa­să – PARŢIAL ADE­VĂ­RAT

Ali­men­te­le încăl­zi­te în cup­to­rul cu mi­cro­un­de sunt ino­fen­si­ve. Nu și car­nea cru­dă gă­ti­tă ast­fel, dar nu din cau­za mi­cro­un­de­lor, ci din cau­za bac­te­ri­i­lor. Apa­ra­tul nu coa­ce uni­form, ca un cup­tor cla­sic, ast­fel că pot ră­mâne zo­ne de car­ne ne­gă­ti­tă. Știm cu to­ţii că ace­as­ta es­te bo­ga­tă în bac­te­rii ca­re pot de­ve­ni pe­ri­cu­loa­se, așa că tre­bu­ie evi­tat gă­ti­tul la cup­to­rul cu mi­cro­un­de, de pre­fe­rat fi­ind ca el să fie fo­lo­sit pen­tru încăl­zit sau dez­ghe­ţat.

Apa­ra­tul ra­dia­ză – FALS

Ace­as­ta es­te una din­tre ce­le mai mari spai­me ale oa­me­ni­lor, anu­me că sunt ra­dia­ţi de pre­zen­ţa cup­to­ru­lui în ca­sa lor. E bi­ne să știm că cer­ce­tă­ri­le în ace­as­tă pri­vin­ţă și re­zul­ta­te­le lor pot fi des­tul de gre­oaie, toc­mai pen­tru că nu pu­tem su­pu­ne oa­meni să­nă­toși unor ra­dia­ţii con­ti­nue veni­te de la com­pu­ter, te­le­vi­zor, te­le­foa­ne mo­bi­le sau chiar avi­oa­ne. Bu­năoa­ră, nu știm cât de dău­nă­toa­re sunt și cât de mult tre­bu­ie să stăm în pre­aj­ma lor pen­tru a avea cu ade­vă­rat de su­fe­rit. Ce știm cu cer­ti­tu­di­ne es­te că încăr­că­tu­ri­le mari ra­di­oac­ti­ve sunt cu ade­vă­rat pe­ri­cu­loa­se, însă nici un ast­fel de apa­rat nu es­te un uriaș emi­ţă­tor de ra­dia­ţii.

Știai? Anu­mi­te ti­puri de ulei, așa cum es­te și cel de măs­li­ne, nu se pot încăl­zi în cup­to­rul cu mi­cro­un­de, pen­tru că mo­le­cu­le­lor sa­le le lip­sește po­la­ri­ta­tea ca­re se gă­sește în ce­le de apă și ca­re du­ce la pro­du­ce­rea de ener­gie ter­mi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.