De la gastrită la cancer. Bo­li de sto­mac per­fi­de

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Fi­e­ca­re din­tre noi se con­frun­tă cu mici tul­bu­rări di­ges­ti­ve, pre­cum ba­lo­nări, ar­suri gas­tri­ce, du­reri sto­ma­ca­le, de exem­plu du­pă o ma­să co­pi­oa­să ori da­că am mâncat ali­men­te ca­re nu ne-au pi­cat bi­ne. Ase­me­nea ne­plă­ceri sunt lip­si­te de gra­vi­ta­te și dis­par în câte­va ore sau zi­le. Ce se întâmplă, însă, da­că dis­con­for­tul și du­re­ri­le apar re­gu­lat, sunt pu­ter­ni­ce sau per­sis­tă cu săp­tă­mâni­le? Mul­ţi su­por­tă cu stoi­cism sau se tra­te­a­ză cu me­di­ca­men­te lua­te, du­pă ure­che, de la far­ma­cie. Da­că pro­ce­de­zi la fel și simp­to­me­le re­vin cu încă­pă­ţâna­re, nu mai amâna vi­zi­ta la gas­tro­en­te­ro­log, căci poa­te fi vor­ba de o afec­ţi­u­ne se­ri­oa­să, ca­re nu tre­ce cu le­a­curi ad­mi­nis­tra­te la întâmpla­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.