Când ten­si­u­nea o ia raz­na

Ori­ci­ne ar tre­bui să-și cu­noas­că va­lo­ri­le ten­si­u­nii ar­te­ria­le, iar da­că es­te hi­per­ten­siv sau hi­po­ten­siv, să re­cu­noas­că in­di­ci­i­le că aces­tea au cres­cut sau scă­zut prea mult.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

sfa­turi la mi­nut

Va­loa­rea op­ti­mă a ten­si­u­nii ar­te­ria­le es­te de 120/80 mmHg. Da­că tre­ce de 140/90 Hg es­te con­si­de­ra­tă hi­per­ten­si­u­ne, iar când co­boa­ră sub 90/60, hi­po­ten­si­u­ne. Știi că va­lo­ri­le prea ri­di­ca­te pun via­ţa în pe­ri­col, im­pu­nându-se mă­suri ime­dia­te. Dar nici când sunt prea mici nu-i bi­ne, chiar da­că o ase­me­nea si­tua­ţie e mai pu­ţin gra­vă, de ne­plă­ceri ne­fi­ind scu­ti­ţi nici hi­po­ten­si­vii. În ca­te­go­ria ori­că­ro­ra, hi­per­ten­si­vi sau hi­po­ten­si­vi, te-ai si­tua, e bi­ne să știi ce mă­suri să iei când din cau­za crește­rii sau scă­de­rii ten­si­u­nii ar­te­ria­le nu te sim­ţi prea bi­ne.

Când ten­si­u­nea crește ne­per­mis

Es­te si­tua­ţia cea mai pe­ri­cu­loa­să. În pri­mul rând, tre­bu­ie să te așe­zi ime­diat, pen­tru a nu te de­ze­chi­li­bra. Ca să te li­niștești, înce­ar­că să res­piri pro­fund, nu su­per­fi­cial, cum pro­ba­bil obișnu­i­ești. La un in­spir-ex­pir co­rec­te, pro­fun­de, mișca­rea de ri­di­ca­re a dia­frag­mei ac­ţi­o­nea­ză pre­cum o pom­pă ce ma­se­a­ză nu doar or­ga­ne­le in­ter­ne din ca­vi­ta­tea ab­do­mi­na­lă, ci și ini­ma. Apoi, tre­bu­ie ad­mi­nis­tra­te me­di­ca­men­te­le re­co­man­da­te de me­dic în ca­zul unui pu­seu de ten­si­u­ne, pre­cum ni­fe­di­pi­na. Da­că nu le ai la ti­ne, in­tră într-o far­ma­cie sau su­nă la 112. Ca să pre­vii o ast­fel de cri­ză, nu între­ru­pe ni­ci­o­da­tă din pro­prie ini­ţia­ti­vă tra­ta­men­tul an­ti­hi­per­ten­siv!

Când a scă­zut prea mult

Da­că se întâmplă ast­fel, înse­am­nă că flu­xul san­gu­in la ni­vel ce­re­bral e di­mi­nuat și apar ame­ţe­a­la, sen­za­ţia de leșin, tran­spi­ra­ţii, tul­bu­rări de echi­li­bru. Cum te aju­ţi?

→ Da­că es­te po­si­bil, întin­de-te, ţi­nând pi­ci­oa­re­le ușor ri­di­ca­te; ma­sa­jul în tăl­pi poa­te fi de aju­tor.

→ Bea un ce­ai ta­re sau o ca­fea, vei sim­ţi cum te re­vi­go­re­a­ză.

→ Mă­nâncă ce­va să­rat, pen­tru a crește un pic va­loa­rea ten­si­u­nii. Ca să pre­vii aces­te ne­plă­ceri, nu te ri­di­ca brusc din pat sau de pe scaun, pe­tre­ce mai mult timp în aer li­ber și fă mișca­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.