Re­gu­li pen­tru pă­rul vop­sit

Ai ob­ţi­nut o cu­loa­re fru­moa­să și vi­se­zi să o păs­tre­zi la fel de in­ten­să pe mă­su­ră ce tre­ce tim­pul? Nu es­te im­po­si­bil, da­că ţii cont de câte­va lu­cruri sim­ple.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În mod nor­mal, cu­loa­rea tin­de să se es­tom­pe­ze, să se tran­sfor­me spă­la­re du­pă spă­la­re și pă­rul tău ca­pă­tă alte nuan­ţe. Une­le pot fi fru­moa­se, însă de ce­le mai mul­te ori efec­tul nu es­te cel pe ca­re ţi-l do­rești. Es­te nor­mal să se întâmple așa, da­că te gândești că la fi­e­ca­re șam­po­na­re cu­ti­cu­le­le se des­chid și cu­loa­rea se eli­mi­nă. Es­te un pro­ces nor­mal pe ca­re nu ai cum să-l oprești, însă po­ţi să-i re­duci efec­tul. Ia­tă cinci se­cre­te ca­re te vor aju­ta să ai gri­jă de pă­rul tău și de cu­loa­re în ace­e­ași mă­su­ră!

Fo­lo­sește șam­pon spe­cial!

Aces­te șam­poa­ne au un pH acid, pre­cum cel al fi­re­lor de păr, ce­ea ce va du­ce la închi­de­rea mai ra­pi­dă a cu­ti­cu­le­lor și la si­gi­la­rea pig­men­ţi­lor în in­te­ri­or. Sunt ide­a­le mai ales în zo­ne­le un­de apa e cal­ca­roa­să, pen­tru că ace­as­ta du­ce la des­hi­dra­ta­rea mai ra­pi­dă a pă­ru­lui și la scur­ge­rea cu­lo­rii.

Hi­dra­te­a­ză in­tens!

În săp­tă­mâna ime­diat ur­mă­toa­re vop­si­rii, apli­că o mas­că du­pă fi­e­ca­re șam­po­na­re și la­să să ac­ţi­o­ne­ze cel pu­ţin 15 mi­nu­te. Mas­ca are ro­lul de a hi­dra­ta in­tens fi­bra ca­pi­la­ră, men­ţi­nându-i cu­ti­cu­le­le închi­se, dar și de a pro­te­ja pă­rul de ac­ţi­u­nea ra­di­ca­li­lor li­beri ca­re duc la us­ca­re și pi­er­de­rea lu­ci­u­lui.

Evi­tă apa­ra­te­le de coa­fat!

Pla­ca, on­du­la­to­rul sau chiar pe­ria de coa­fat, prin efec­tul lor de căl­du­ră, mo­di­fi­că stra­tul hi­dro­li­pi­dic ca­re înve­lește fi­rul de păr, slă­bește che­ra­ti­na și ac­ce­le­re­a­ză eli­mi­na­rea pig­men­ţi­lor de vop­sea. Pro­ba­bil că n-ai să po­ţi re­nun­ţa la ele, însă te sfă­tu­im să le fo­lo­sești cât mai rar, nu­mai o da­tă pe săp­tă­mână.

Adop­tă so­lu­ţi­i­le de re­pig­men­ta­re!

Între vop­siri po­ţi ape­la la șam­poa­ne­le de re­pig­men­ta­re, ca­re vor reînvia stră­lu­ci­rea și in­ten­si­ta­tea cu­lo­rii. Spe­cia­liștii ne re­co­man­dă să le fo­lo­sim o da­tă la ze­ce zi­le, nu mai des, pen­tru a nu mo­di­fi­ca cu­loa­rea ini­ţia­lă. Însă po­ţi fo­lo­si și so­lu­ţii na­tu­ra­le, mușe­ţe­lul pen­tru pă­rul blond, ro­dia pen­tru pă­rul roșcat, in­fu­zia din frun­ze de nuc pen­tru cel șa­ten.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.