Pri­mă­va­ră roz

În acest ano­timp, una din­tre cu­lo­ri­le de top es­te ro­zul. Ema­nă pros­pe­ţi­me și adu­ce acea dră­gă­lășe­nie ra­fi­na­tă chi­pu­lui.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ro­zul es­te una din­tre cu­lo­ri­le ver­sa­ti­le și cu o lun­gă is­to­rie în ma­chiaj. Ea a fost pri­ma cu­loa­re a unui fard, a ce­lui de obraz, pen­tru că îmbu­jo­ra­rea obra­ji­lor es­te aso­cia­tă cu să­nă­ta­tea și sta­rea de bi­ne, dar și cu fe­mi­ni­ta­tea. Apoi a ajuns pe bu­ze, pen­tru a le su­bli­nia de­li­cat și a le pu­ne în va­loa­re, ca mai târziu un­ghi­i­le să împru­mu­te ace­as­tă nuan­ţă de­li­ca­tă și ju­căușă. Ochii sunt cei din ur­mă ca­re o poar­tă. În ace­as­tă pri­mă­va­ră, ro­zul es­te pre­zent pe bu­ze, obra­ji, un­ghii, ochi, ba chiar și pe păr, sub for­mă de șu­vi­ţe. Iar nuan­ţe­le la mo­dă sunt de la ce­le mai des­chi­se la ce­le in­ten­se, de fu­chsia.

Ochi tran­da­fi­rii

O um­bră de roz și ochii noștri ca­pă­tă lu­mi­no­zi­ta­te și pros­pe­ţi­me, însă acum îl po­ţi pur­ta ca o pa­tă de cu­loa­re pe toa­tă ple­oa­pa mo­bi­lă sau sub for­mă de con­tur. Se po­tri­vește per­fect tu­tu­ror cu­lo­ri­lor de ochi și adu­ce ma­chia­ju­lui roz o no­tă so­fis­ti­ca­tă. Da­că ale­gi nuan­ţe pas­te­la­te, ro­zul poa­te in­tra în ca­te­go­ria far­du­ri­lor nu­de, însă da­că ale­gi cu­lori pu­ter­ni­ce, vor da ma­chia­ju­lui un plus de sen­zua­li­ta­te.

Bu­ze fruc­ta­te

De la ro­zuri dia­fa­ne la ce­le mai in­ten­se, ca­re te duc cu gândul la flo­ri­le din mij­lo­cul ve­rii, toa­te nuan­ţe­le se re­gă­sesc în ten­din­ţe­le aces­tei pri­mă­veri, însă ma­ke-up ar­tiștii ne re­co­man­dă să ale­gem nuan­ţe­le de ruj în func­ţie de cu­loa­rea te­nu­lui.

Te­nu­lui des­chis i se po­tri­vesc nuan­ţe­le de roz des­chis și ce­le de roz in­tens.

Da­că ai te­nul de cu­loa­re me­die, nuan­ţe­le de roz-so­mon și roz-tran­da­fi­riu îţi vor ve­ni per­fect. Pen­tru te­nu­ri­le închi­se sunt ide­a­le nuan­ţe­le de roz-bej, ci­clam și roz-mov.

Obra­ji îmbu­jo­ra­ţi

Cu­loa­rea bu­jo­ri­lor es­te cea ca­re de­fi­nește cel mai bi­ne obra­jii în acest se­zon. Po­ţi fo­lo­si nuan­ţe de roz da­că te­nul tău are un sub­ton re­ce, dar da­că se înca­dre­a­ză în re­gis­trul cald, atunci po­ţi ale­ge o altă cu­loa­re în top: pi­er­si­ca.

Un­ghii si­de­fii

E din nou la mo­dă si­de­ful, dar și scli­pi­ci­ul. Mul­te din­tre nuan­ţe­le de un­ghii vor pur­ta acum aces­te mici ac­cen­te ca­re aduc stră­lu­ci­re. Ro­zuri de­li­ca­te, pră­fu­i­te sau dim­po­tri­vă lu­ci­oa­se și pu­ter­ni­ce îţi vor su­bli­nia un­ghi­i­le și le vor adu­ce un plus de fe­mi­ni­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.