Ale­ar­gă într-un pei­saj de vis!

Sanatatea de Azi - - CALENDARUL LUNII -

DHL Car­pat­hian Ma­rat­hon re­vi­ne, în acest an, cu cea de-a IX-a edi­ţie, ca­re va avea loc pe 16 iu­nie într-o lo­ca­ţie no­uă (Chei­le Gră­diștei – Fun­da­ta), cu tra­see spec­ta­cu­loa­se, re­a­li­za­te în ini­ma uneia din­tre ul­ti­me­le re­gi­uni săl­ba­ti­ce din Eu­ro­pa, mun­ţii Car­pa­ţi. Înscri­e­ri­le se pot fa­ce pe pa­gi­na ofi­cia­lă: www.ma­ra­ton­dhl.ro. Toa­te fon­du­ri­le strânse din ta­xe­le de par­ti­ci­pa­re vor fi do­na­te, pen­tru al pa­tru­lea an con­se­cu­tiv, Co­mi­te­tu­lui Na­ţi­o­nal Pa­ra­lim­pic. „Îi mul­ţu­mim echi­pei DHL Car­pat­hian Ma­rat­hon pen­tru par­te­ne­riat, pen­tru sus­ţi­ne­rea ne­con­di­ţi­o­na­tă și pen­tru între­a­ga încre­de­re pe ca­re ne-o acor­dă no­uă și spor­ti­vi­lor noștri!“, a de­cla­rat Sal­ly Wood-La­mont, preșe­din­te­le Co­mi­te­tu­lui Na­ţi­o­nal Pa­ra­lim­pic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.