Ro­lul me­di­cu­lui de fa­mi­lie, im­por­tant

Neu­ro­lo­gii sus­ţin că 80% din­tre ac­ci­den­te­le vas­cu­la­re ce­re­bra­le pot fi pre­veni­te acor­dând aten­ţie ma­xi­mă fac­to­ri­lor de risc. În acest sens, te poa­te ghi­da me­di­cul de fa­mi­lie.

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Cu doar câte­va zeci de ani în ur­mă, cu accidentul vascular cerebral se con­frun­tau mai ales vârst­ni­cii. Mai nou, din pă­ca­te, vârsta la ca­re apar ast­fel de pro­ble­me a scă­zut dra­ma­tic. Ia­tă un mo­tiv se­ri­os pen­tru a-ţi fa­ce con­tro­lul anual sau ori de câte ori sim­ţi că ce­va nu e toc­mai în re­gu­lă cu să­nă­ta­tea ta, la me­di­cul de fa­mi­lie, in­di­fe­rent de vârstă. vâsco­zi­tă­ţii sânge­lui, trom­bo­ze­le, trom­bo­fle­bi­te­le, obe­zi­ta­tea, an­ti­con­cep­ţi­o­na­le­le ora­le, ni­ve­lul san­gu­in cres­cut al co­les­te­ro­lu­lui și al tri­gli­ce­ri­de­lor, con­su­mul exa­ge­rat de al­cool și ca­fea, se­den­ta­ris­mul, ali­men­ta­ţia bo­ga­tă în pro­tei­ne ani­ma­le și gră­si­mi, tu­tu­nul.

Si­gur, nu po­ţi da tim­pul îna­poi, pen­tru a-ţi in­fluen­ţa vârsta, și nici nu po­ţi schim­ba is­to­ri­cul fa­mi­li­ei ta­le, po­ţi însă ţi­ne sub con­trol cei­lal­ţi fac­tori de risc. În acest scop, im­pli­ca­rea me­di­cu­lui are un rol ex­trem de im­por­tant. În pri­mul rând, el te poa­te îndru­ma că­tre in­ves­ti­ga­ţi­i­le ca­re să scoa­tă la ive­a­lă da­că te înca­dre­zi sau nu în ca­te­go­ria de risc. În al doi­lea rând, te poa­te învă­ţa ce ai de fă­cut pen­tru con­tro­lul ten­si­u­nii ar­te­ria­le și păs­tra­rea co­les­te­ro­lu­lui în li­mi­te nor­ma­le, pre­venind un ast­fel de epi­sod ne­fe­ri­cit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.