„Spu­ne DA!“

Sanatatea de Azi - - DIETĂ -

O ana­li­ză re­a­li­za­tă de Da­no­ni­no a scos la ive­a­lă fap­tul că, în me­die, un co­pil au­de cam de 100 de ori pe zi cu­vântul „nu“. De ace­ea, con­ti­nuă și în 2018, pen­tru al trei­lea an con­se­cu­tiv, cam­pa­nia „Spu­ne DA!“, ca­re încu­ra­je­a­ză pă­rin­ţii să sus­ţi­nă au­to­no­mia co­pi­i­lor, ară­tând că idei­le ce­lor mici pot adu­ce o mul­ţi­me de schim­bări în bi­ne, atunci când sunt pu­se în prac­ti­că. Anul aces­ta, pen­tru a oferi pă­rin­ţi­lor ar­gu­men­te și exem­ple ca­re să îi in­spi­re, Da­no­ni­no pre­zin­tă po­vești­le unor co­pii ca­re au re­a­li­zat lu­cruri cu­ra­joa­se, da­to­ri­tă sus­ţi­ne­rii pă­rin­ţi­lor lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.