Gă­tește ca un Chef!

Sanatatea de Azi - - STIRI DIETA -

No­ua co­lec­ţie Chef Foa by Kau­fland cu­prin­de 8 cu­ţi­te și 4 ac­ce­so­rii ca­re pot fi ori­cui de aju­tor în bu­că­tă­rie, atunci când pre­gă­tește re­ţe­te­le pre­fe­ra­te. Li­nia de cu­ţi­te es­te for­ma­tă din: cu­ţit de pâi­ne, cu­ţi­tul bu­că­ta­ru­lui, San­to­ku, do­uă cu­ţi­te de le­gu­me, un cu­ţit uni­ver­sal, cu­ţit pen­tru fe­liat și un sa­târ. Ca­li­ta­tea su­pe­ri­oa­ră a cu­ţi­te­lor es­te con­fe­ri­tă de oţe­lul ino­xi­da­bil, ca­re le asi­gu­ră un tăiș as­cu­ţit, su­pra­fa­ţă an­ti­pe­te, ușu­rin­ţă la as­cu­ţi­re, re­zis­ten­ţă și du­ra­bi­li­ta­te. La­ma es­te ide­a­lă pen­tru toa­te ac­ti­vi­tă­ţi­le din bu­că­tă­rie, iar mâne­rul er­go­no­mic per­mi­te un con­trol per­fect la uti­li­za­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.