Lu­cruri de ști­ut des­pre pi­e­le

Știai că pi­e­lea e cel mai ma­re or­gan al nos­tru? Ea are o su­pra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 1,8 m² și cântă­rește în jur de 9 kg, ce­ea ce re­pre­zin­tă 16% din greu­ta­tea cor­pu­lui.

Sanatatea de Azi - - SU­MAR -

Pro­ble­me­le pi­e­lii, sub lu­pă pe tim­pul ve­rii

Acest înve­liș neîntre­rupt și elas­tic ne pro­te­je­a­ză de căl­du­ră, de ra­ze­le pu­ter­ni­ce ale soa­re­lui, de le­zi­uni și sub­stan­ţe iri­tan­te, eli­mi­nă to­xi­ne­le, par­ti­ci­pă la re­gla­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­pu­lui și ac­ţi­o­nea­ză ca un scut împo­tri­va in­fec­ţi­i­lor cau­za­te de bac­te­rii, vi­ru­suri, ci­u­perci. Însă pi­e­lea nu e o sim­plă ba­ri­e­ră de pro­tec­ţie, ci înde­pli­nește și func­ţia de or­gan de simţ: gra­ţie re­cep­to­ri­lor sen­zo­ria­li ne dăm se­a­ma da­că afa­ră e cald sau re­ce, sim­ţim du­re­rea, pre­si­u­nea, plă­ce­rea, vi­bra­ţi­i­le, mâncă­ri­mi­le, gâdi­lă­tu­ri­le, da­că o su­pra­fa­ţă es­te ca­ti­fe­la­tă ori as­pră... Es­te ui­mi­tor cât de mul­tă in­for­ma­ţie pri­mim din me­di­ul încon­ju­ră­tor prin in­ter­me­di­ul pi­e­lii! Ca­te­go­ric, fă­ră sim­ţul tac­til ne-am des­cur­ca foar­te greu în lu­me.

Pu­ţi­nă ana­to­mie

Pi­e­lea are o struc­tu­ră com­ple­xă, fi­ind com­pu­să din trei stra­turi.

✹ Epi­der­ma. Es­te pri­mul strat, cel pe ca­re îl pu­tem ve­dea, com­pus din ce­lu­le ca­re se­cre­tă che­ra­ti­nă, ce îi con­fe­ră pi­e­lii ro­bus­te­ţe și elas­ti­ci­ta­te. Gro­si­mea ei va­ria­ză în di­fe­ri­te re­gi­uni ale cor­pu­lui: cea mai sub­ţi­re es­te pe ple­oa­pe (0,05 mm) și cea mai groa­să în pal­me și tăl­pi (1,5 mm). Epi­der­ma joa­că un rol esen­ţial în pro­te­ja­rea pi­e­lii împo­tri­va ra­ze­lor so­la­re, gra­ţie me­la­ni­nei, pig­men­tul da­to­ri­tă că­ru­ia ne bron­zăm. Tot în acest strat gă­sim ter­mi­na­ţii ner­voa­se ce re­cep­te­a­ză du­re­rea și tem­pe­ra­tu­ra. Epi­der­ma se re­ge­ne­re­a­ză con­stant, la fi­e­ca­re 2-4 săp­tă­mâni.

✹ Der­ma se află sub epi­der­mă. Es­te un strat mai gros, al­că­tu­it din fi­bre de elas­ti­nă și co­la­gen. Der­ma con­ţi­ne fo­li­cu­li pi­loși, glan­de su­do­ri­pa­re, glan­de se­ba­cee, va­se de sânge ca­re hră­nesc ce­lu­le­le, ce­lu­le imu­ni­ta­re ce lup­tă cu mi­cro­bii ca­re reușesc să pă­trun­dă prin epi­der­mă, ter­mi­na­ţii

ner­voa­se sen­si­bi­le la du­re­re și di­fe­ri­ţi re­cep­tori sen­zo­ria­li ce re­ac­ţi­o­nea­ză la pre­si­u­ne și tem­pe­ra­tu­ră. Cu vârsta, pro­du­ce­rea co­la­ge­nu­lui sca­de, ce­ea ce de­ter­mi­nă apa­ri­ţia ri­du­ri­lor. ✹ Hi­po­der­ma. Es­te stra­tul cel mai pro­fund al pi­e­lii, for­mat în prin­ci­pal din ţe­sut gras (ţe­sut adi­pos), ca­re le­a­gă der­ma de ţe­su­tu­ri­le, mușchii și oa­se­le de de­de­subt. Și aici exis­tă va­se de sânge și ce­lu­le al­be ca­re lup­tă cu in­fec­ţi­i­le. Când mâncăm prea mult, o par­te din ex­ce­sul de gră­si­me se de­pu­ne aici. Acest de­po­zit de gră­si­me pro­te­je­a­ză or­ga­ne­le vi­ta­le, con­ser­vă căl­du­ra și, la ne­voie, poa­te fi fo­lo­sit ca sur­să de ener­gie.

Ci­tește des­pre ce­le mai frec­ven­te și pe­ri­cu­loa­se afec­ţi­uni ale pi­e­lii, în spe­cial pe timp de va­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.