So­lu­ţia sim­plă și na­tu­ra­lă

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

În problemele pros­ta­tei, fo­lo­sește Pros­ta­den, un com­plex na­tu­ral ca­re con­ţi­ne ce­le mai in­di­ca­te ex­trac­te și in­gre­di­en­te pen­tru să­nă­ta­tea aces­teia: Pal­mi­er-pitic, Se­min­ţe de Do­vle­ac, Li­co­pen (din roșii), Urzi­că și Zinc.

Fo­lo­sește Pros­ta­den pen­tru a: men­ţi­ne vo­lu­mul nor­mal al pros­ta­tei ● men­ţi­ne frec­ven­ţa uri­nă­ri­lor (in­clu­siv noc­tur­ne) în pa­ra­me­tri nor­ma­li ● men­ţi­ne să­nă­ta­tea trac­tu­lui uro-ge­ni­tal ● împi­e­di­ca me­ca­nis­me­le ca­re duc la crește­rea în vo­lum a pros­ta­tei ● con­tri­bui la men­ţi­ne­rea func­ţi­ei se­xua­le nor­ma­le ● con­tri­bui la men­ţi­ne­rea con­cen­tra­ţi­i­lor nor­ma­le de tes­tos­te­ron ● con­tri­bui la men­ţi­ne­rea fer­ti­li­tă­ţii și re­pro­du­ce­rii nor­ma­le.

Cau­tă Pros­ta­den în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te, far­ma­cii sau află mai mul­te pe www.rot­ta­na­tu­ra.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.