Căl­câi­e­le cră­pa­te stri­că ima­gi­nea

Sanatatea de Azi - - SCISORI -

A venit se­zo­nul când toa­tă lu­mea tre­ce la pa­puci și san­da­le, așa că niște căl­câie cră­pa­te pot stri­ca ra­pid ima­gi­nea unei fe­mei, ori­cât de îngri­ji­tă și fru­moa­să ar fi. Pen­tru a evi­ta ast­fel de ne­plă­ceri, eu ur­mez un sfat pe ca­re-l știu de la bu­ni­ca. În tim­pul băii fo­lo­sesc pia­tra pon­ce sau o pi­lă pen­tru căl­câie pen­tru a înde­păr­ta pi­e­lea moar­tă, apoi fac o mas­că din ze­a­mă de lă­mâie și va­se­li­nă cos­me­ti­că, pe ca­re o gă­sesc la ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te. Se apli­că pas­ta pe pi­ci­oa­re și se ma­se­a­ză până in­tră în pi­e­le. Me­to­da es­te foar­te efi­ci­en­tă, mai ales da­că se fo­lo­sește câte­va zi­le la rând, se­a­ra, înain­te de cul­ca­re. (Ce­ra­se­la Ion, Târgu Căr­bu­nești)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.