Ane­mia îmi dă­dea bă­tăi de cap

Sanatatea de Azi - - SCISORI -

Din cau­za unei men­strua­ţii abun­den­te, că­reia nu am reușit să îi dau de cap sub ni­cio for­mă, mă con­frunt cu o ane­mie ne­plă­cu­tă. Din ace­as­tă cau­ză sunt veșnic obo­si­tă și fă­ră ener­gie. Cum su­pli­men­te­le de fi­er nu sunt de ajuns pen­tru a re­gla ace­as­tă pro­ble­mă, am încer­cat o cu­ră cu suc de sfe­clă roșie. Am ci­tit de mul­te ori des­pre ca­li­tă­ţi­le aces­tei le­gu­me și am de­cis să o con­sum în fi­e­ca­re zi. Bu­năoa­ră, di­mi­nea­ţa fac un suc ge­ne­ros din­tr-o sfe­clă și do­uă me­re. Du­pă pri­ma lu­nă de cu­ră, am re­pe­tat ana­li­ze­le și, sur­pri­ză! Ni­ve­lul de he­mo­glo­bi­nă a cres­cut pes­te cel mi­nim ac­cep­tat, ce­ea ce m-a de­ter­mi­nat să reiau cu­ra du­pă do­uă săp­tă­mâni de pau­ză.

(Co­ri­na Gu­ră­roșie, Ca­ra­cal)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.