Aju­tor pen­tru echi­li­brul emo­ţi­o­nal

Sanatatea de Azi - - STL DE VIATA -

Stă­ri­le ne­ga­ti­ve sunt un răs­puns nor­mal la si­tua­ţii de viaţă gre­le și du­re­roa­se. Însă atunci când aces­tea pre­do­mi­nă și ne împi­e­di­că să du­cem la bun sfârșit ac­ti­vi­tă­ţi oda­tă con­si­de­ra­te ușoa­re, es­te po­si­bil să ne con­frun­tăm cu un de­ze­chi­li­bru emo­ţi­o­nal.

Pen­tru a-ţi ve­ni în aju­tor, a fost cre­at De­press For­te, un su­pli­ment na­tu­ral din 5 plan­te, ca­re te aju­tă să îţi re­ca­pe­ţi cal­mul și echi­li­brul emo­ţi­o­nal. Efec­te­le con­ju­ga­te ale ce­lor 5 ex­trac­te te pot aju­ta să fii din nou bi­ne dis­pus, să te odih­nești mai bi­ne și să treci pes­te pe­ri­oa­de­le so­li­ci­tan­te emo­ţi­o­nal.

Cau­tă De­press For­te în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te, far­ma­cii sau află mai mul­te pe www.rot­ta­na­tu­ra.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.