sfa­turi la mi­nut

Pa­ra­do­xal, me­di­ca­men­te­le ca­re, la ne­voie, ne îmbu­nă­tă­ţesc sta­rea de să­nă­ta­te, lua­te, in­ten­ţi­o­nat sau ac­ci­den­tal, într-o can­ti­ta­te prea ma­re, ne pot fa­ce mult rău.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Into­xi­ca­ţia cu me­di­ca­men­te

Toa­te me­di­ca­men­te­le lua­te în do­ze mari pot pro­vo­ca in­to­xi­ca­ţii: som­ni­fe­re, anal­ge­zi­ce, an­ti­de­pre­si­ve, tran­chi­li­zan­te, an­ti­pi­re­ti­ce, antiinflam­atoare, fi­er me­di­ca­men­tos și alte­le. „Ce­le mai frec­ven­te in­to­xi­ca­ţii me­di­ca­men­toa­se se re­a­li­ze­a­ză cu ben­zo­dia­ze­pi­ne (Dia­ze­pam, Mi­da­zo­lam), anal­ge­zi­ce (Pa­ra­ce­ta­mol), an­ti­de­pre­si­ve și une­ori pro­ki­ne­ti­ce (me­di­ca­men­te fo­lo­si­te în boa­la de re­flux gas­tro­e­so­fa­gian – Me­to­clo­pra­mid)“, spu­ne dr. Andrei Lun­gu, gas­tro­en­te­ro­log, Me­di­co­ver.

Indi­cii îngri­jo­ră­toa­re

Sem­ne­le cli­ni­ce ca­re pot apă­rea va­ria­ză în func­ţie de pre­pa­ra­tul me­di­ca­men­tos ad­mi­nis­trat. În aproa­pe toa­te ca­zu­ri­le însă, se ma­ni­fes­tă prin ne­plă­ceri di­ges­ti­ve (gre­ţuri, văr­să­turi, du­reri ab­do­mi­na­le, dia­ree), sem­ne de afec­ta­re a sis­te­mu­lui ner­vos (agi­ta­ţie, ame­ţe­a­lă, ne­li­niște, som­no­len­ţă, greu­ta­te în res­pi­ra­ţie, până la alte­ra­rea stă­rii de co­nști­en­ţă și co­mă).

Tim­pul de in­ter­ven­ţie, cru­cial

Ori­ce in­to­xi­ca­ţie im­pu­ne aju­tor me­di­cal de ur­gen­ţă. Urmă­ri­le unei in­to­xi­ca­ţii me­di­ca­men­toa­se de­pind de ti­pul de me­di­ca­ment in­ge­rat, de can­ti­ta­te, de vârsta per­soa­nei în cau­ză și de sta­rea ei de să­nă­ta­te, de un even­tual con­sum de al­cool, aces­ta pu­tând ac­cen­tua ac­ţi­u­nea res­pec­ti­vu­lui pre­pa­rat me­di­ca­men­tos. Până la so­si­rea am­bu­lan­ţei es­te im­por­tant să aflăm cu ce me­di­ca­ment s-a in­to­xi­cat per­soa­na și ce re­ac­ţii ad­ver­se sunt men­ţi­o­na­te pe pros­pect. Foar­te im­por­tan­te, ex­pli­că dr. Andrei Lun­gu, sunt și „scă­de­rea ab­sor­bţi­ei to­xi­cu­lui prin pro­vo­ca­rea văr­să­tu­ri­lor, ad­mi­nis­tra­rea de la­xa­ti­ve sau crește­rea eli­mi­nă­rii to­xi­cu­lui prin di­u­re­za for­ţa­tă (in­ges­tia unor can­ti­tă­ţi mari de apă)“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.