Ui­mi­toa­rea droj­die

Dos­pește pâi­nea, fa­ce de­ser­tu­ri­le pu­foa­se, dar es­te sur­prin­ză­toa­re și atunci când o fo­lo­sim în tra­ta­men­te­le de înfru­mu­se­ţa­re.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Con­ţi­ne 16 ami­noa­ci­zi, 14 mi­ne­ra­le și 17 vi­ta­mi­ne și are o for­mă ce­lu­la­ră si­mi­la­ră cu ace­ea a pielii, ce­ea ce o fa­ce o so­lu­ţie ex­ce­len­tă pen­tru îngri­ji­rea aces­teia. În plus, ac­ţi­o­nea­ză ca un bun an­ti­o­xi­dant, ce întă­rește struc­tu­ra epi­der­mei și con­tri­bu­ie la pro­du­ce­rea ce­lu­le­lor să­nă­toa­se. Es­te și o im­por­tan­tă sur­să de be­ta­glu­can, o po­li­za­ha­ri­dă cu efec­te antiinflam­atoare, ca­pa­bi­lă să re­du­că roșe­a­ţa și alte iri­ta­ţii.

Pu­ri­fi­că te­nul gras

Droj­dia es­te o ex­ce­len­tă mas­că pu­ri­fi­ca­toa­re pen­tru te­nul se­bo­reic. Pur și sim­plu, droj­dia proas­pă­tă (cât o nu­că) se di­lue­a­ză cu pu­ţi­nă apă cal­dă, până se ob­ţi­ne o pas­tă ca­re se întin­de pe fa­ţă pen­tru 20 de mi­nu­te, du­pă ca­re se înde­păr­te­a­ză cu apă cal­dă. Gră­si­mea es­te înlă­tu­ra­tă, po­rii cu­ră­ţa­ţi și pi­e­lea de­vi­ne mai lu­mi­noa­să. Însă droj­dia are și pro­pri­e­tă­ţi an­ti­bac­te­ri­e­ne, ce­ea ce o re­co­man­dă și când ai ac­nee. Ace­as­tă mas­că usu­că ac­ne­ea și re­du­ce in­fla­ma­ţia.

Oprește că­de­rea pă­ru­lui

Prin­tre mul­te alte vi­ta­mi­ne, con­ţi­ne și vi­ta­mi­na B8, ca­re men­ţi­ne pă­rul să­nă­tos. Se pre­pa­ră o mas­că din droj­die di­lua­tă, o pas­tă ce­va mai moa­le și se apli­că pe pă­rul umed, de la ră­dă­ci­nă până la vârfuri. Se ma­se­a­ză scal­pul și se la­să să ac­ţi­o­ne­ze 30 de mi­nu­te, apoi se clă­tește. Se re­co­man­dă acest tra­ta­ment de 1-2 ori pe săp­tă­mână, timp de do­uă luni, pen­tru re­du­ce­rea că­de­rii pă­ru­lui și for­ti­fi­ca­rea lui.

Întă­rește un­ghi­i­le fra­gi­le

Atunci când un­ghi­i­le se rup ușor sau se ex­fo­lia­ză, ai ne­voie de B-uri, cal­ciu, fi­er, iod, mag­ne­ziu, adi­că de tot ce-ţi poa­te oferi droj­dia. Însă de da­ta asta droj­dia tre­bu­ie bău­tă pen­tru a avea un efect ra­pid. Di­zol­vă într-un pa­har cu apă do­uă gra­me de droj­die și bea înain­te cu ju­mă­ta­te de oră de fi­e­ca­re ma­să prin­ci­pa­lă a zi­lei.

Droj­dia poa­te fi fo­lo­si­tă în lo­cul pas­tei de di­nți, pen­tru a eli­mi­na tar­trul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.