Știri Să­nă­ta­te

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

S-a des­chis la Con­stan­ţa pri­mul cen­tru de re­col­ta­re din re­ţe­aua Sy­ne­vo Ro­mânia de­di­cat ex­clu­siv co­pi­i­lor și fe­mei­lor însăr­ci­na­te, a pa­tra uni­ta­te de acest tip lan­sa­tă la ni­vel in­ter­na­ţi­o­nal de Sy­ne­vo. Cen­trul a fost con­ce­put pen­tru a oferi co­pi­i­lor un me­diu ca­re să le in­spi­re încre­de­re, fi­ind ame­na­jat cu pi­e­se de mo­bi­li­er de­di­ca­te și in­te­gra­te într-un con­cept de po­ves­te, pen­tru o ex­pe­ri­en­ţă cât mai pu­ţin stre­san­tă cu pu­tin­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.