Res­pec­tă rit­mul or­ga­nis­mu­lui!

Con­form învă­ţa­ţi­lor chi­ne­zi, or­ga­ne­le au un anu­mit ritm de func­ţi­o­na­re. Da­că ora­rul lor nu co­res­pun­de cu al tău, ar tre­bui să faci mici schim­bări ca să nu-ţi tul­buri rit­mul in­te­ri­or.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Te sim­ţi me­reu obo­sit, ești iras­ci­bil fă­ră mo­tiv, te îngrași, te îmbol­nă­vești? Cau­za poa­te fi pro­gra­mul tău zil­nic, în de­za­cord to­tal cu ne­voi­le or­ga­nis­mu­lui. Aici in­ter­vi­ne cro­no­bi­o­lo­gia, ca­re ne in­di­că mo­men­te­le ce­le mai po­tri­vi­te din zi pen­tru anu­mi­te ac­ti­vi­tă­ţi. Da­că ţi­nem cont de acest as­pect, fi­e­ca­re or­gan în par­te va func­ţi­o­na la cea mai bu­nă ca­pa­ci­ta­te, iar noi ne vom îmbol­nă­vi mai rar. Ia­tă ce să faci și la ce oră!

ORA 6

Or­ga­nis­mul de­vi­ne ac­tiv și se pre­gă­tește pen­tru o no­uă zi, chiar da­că încă dor­mi. Da­că ești de­ja tre­az, e im­por­tant să nu fu­me­zi, căci ni­co­ti­na e mult mai no­ci­vă acum. La fel și alcoolul.

ORA 7

E ora ide­a­lă pen­tru tre­zi­re. Înce­pe-ţi zi­ua bând un pa­har cu apă sim­plă sau cu lă­mâie, o ca­fea, ia mi­cul de­jun. Nu es­te însă in­di­cat să faci efort, fi­in­dcă ini­ma e de­ja sub pre- si­u­ne. Amână spor­tul pen­tru mai târziu!

ORA 8

Ce­le mai con­clu­den­te ana­li­ze de sânge sunt fă­cu­te în ju­rul orei 8. Da­că nu ai mâncat încă, e bi­ne să o faci. Cea mai con­sis­ten­tă ma­să a zi­lei ar tre­bui să fie di­mi­nea­ţa, când or­ga­nis­mul are ne­voie de ener­gie pen­tru o no­uă zi și ar­de ca­lo­ri­i­le mai ușor.

ORA 9

Tra­ta­men­te­le ad­mi­nis­tra­te acum sunt mai bi­ne asi­mi­la­te și mai efi­ci­en­te. Sun­tem mai cu­ra­joși și mai pu­ţin sen­si­bi­li la du­re­re. Tot acum e bi­ne să-ţi iei su­pli­men­te­le de vi­ta­mi­ne.

ORA 10

Ia­tă ora la ca­re ești ga­ta să-ţi înce­pi în for­ţă ac­ti­vi­tă­ţi­le! Sar­ci­ni­le im­por­tan­te de pe or­di­nea de zi, ce­le ca­re im­pli­că efort in­te­lec­tual și con­cen­tra­re, e bi­ne să le re­zol­vi acum. Re­ţii cu ușu­rin­ţă in­for­ma­ţi­i­le și te or­ga­ni­ze­zi bi­ne.

ORA 11

Cel mai pro­ba­bil, ţi se fa­ce foa­me. Chiar da­că nu sim­ţi asta foar­te preg­nant, or­ga­nis­mul are ne­voie de un su­pli­ment de vi­te­ză. Ia o gus­ta­re: un iaurt, un fruct, câte­va se­min­ţe.

ORA 12

Da­că mun­cești încă de di­mi­nea­ţă, e obli­ga­to­riu să iei o pau­ză și să-ţi lim­pe­zești min­tea. Gându­ri­le ta­le încep să zboa­re că­tre ur­mă­toa­rea ma­să. Nu ui­ta să bei apă!

ORA 13

E bi­ne să mă­nânci de prânz. Ori­câtă tre­a­bă ai avea, nu sări pes­te ace­as­tă

ma­să. În lip­sa ei vei fi mai lent, iras­ci­bil și-ţi vei pri­va or­ga­nis­mul de nu­tri­en­ţii ne­ce­sari bu­nei func­ţi­o­nări. O sa­la­tă es­te ide­a­lă și ușor de pre­pa­rat, chiar da­că ești la ser­vi­ciu.

ORA 14

Du­pă ma­să, cor­pul tău are ne­voie de un mo­ment de re­la­xa­re. O plim­ba­re de un sfert de oră es­te bi­ne-veni­tă și ne­ce­sa­ră.

ORA 15

Hră­nit și ae­ri­sit, e mo­men­tul să pui la punct ul­ti­me­le lu­cruri so­li­ci­tan­te. Cu toa­te aces­tea, pen­tru mul­ţi es­te un timp mort, în ca­re simt ne­voia să se odih­neas­că și să nu fa­că ni­mic altce­va.

ORA 16

Fi­zic stai foar­te bi­ne, nu și emo­ţi­o­nal, căci nu mai ai ni­cio tra­ge­re de ini­mă pen­tru mun­că. Tre­bu­ie să te mo­bi­li­ze­zi cu aju­to­rul unui ce­ai sau cu o gus­ta­re! Da­că mai vrei să bei o ca­fea, acum es­te mo­men­tul, nu mai târziu.

ORA 17

Ia­răși or­ga­nis­mul es­te în pri­ză. E mo­men­tul să dai te­le­foa­ne, să tri­mi­ţi mai­luri, să-ţi pui lu­cru­ri­le ne­ter­mi­na­te în or­di­ne, să vor­bești cu șe­ful sau cu su­bal­ter­nii.

ORA 18

Da­că ţi-ai ter­mi­nat pro­gra­mul de mun­că, e mo­men­tul ide­al să faci sport. O oră de aler­ga­re, mers pe bi­ci­cle­tă sau ae­ro­bic la sa­lă te men­ţin în for­mă.

ORA 19

Indi­fe­rent că ai fă­cut sau nu efort fi­zic, ai ne­voie de încă o ma­să. De pre­fe­rat, ușoa­ră, dar des­tul de hră­ni­toa­re încât să nu mai sim­ţi ne­voia să mă­nânci altce­va până a do­ua zi.

ORA 20

E mo­men­tul să te li­niștești. Fă o baie sau un duș, pe­tre­ce timp cu fa­mi­lia, ci­tește câte­va pa­gini din­tr-o car­te, gândește-te ce vei pur­ta la ser­vi­ciu a do­ua zi.

ORA 21

Me­ta­bo­lis­mul de­vi­ne mai lent, de ace­ea te îngrași mai ușor da­că mă­nânci la ora asta. Scad și tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui, și ten­si­u­nea ar­te­ria­lă. Or­ga­nis­mul își ce­re drep­tul la re­la­xa­re.

ORA 22

Pu­ţi­nă in­ti­mi­ta­te cu par­te­ne­rul es­te tot ce ai ne­voie pen­tru un sfârșit de zi per­fect. Chiar da­că nu e vor­ba de sex, câte­va îmbră­ţișări tan­dre sau sim­plul fapt că sta­ţi la te­le­vi­zor unul lângă altul au da­rul de a vă crește ni­ve­lul de apro­pi­e­re și încre­de­re.

ORA 23

Ar fi foar­te bi­ne să dor­mi la ace­as­tă oră, când or­ga­ne­le se odih­nesc cel mai bi­ne. Or­ga­nis­mul e de­ja pre­gă­tit pen­tru somn și cu cât amâni mo­men­tul, cu atât îţi vi­tre­gești ini­ma (și nu nu­mai pe ea) de pe­ri­oa­da op­ti­mă de re­fa­ce­re și re­ge­ne­ra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.