Dieta ca­re pre­vi­ne in­fla­ma­ţia

Ali­men­te­le pe ca­re ale­gem să le mâncăm zil­nic ne pot aju­ta sau, dim­po­tri­vă, pot pro­vo­ca in­fla­ma­ţii, ne­plă­ceri și com­pli­ca­ţii. În con­ti­nua­re de­mas­căm vi­no­va­ţii și învă­ţăm cum să ne pro­te­jăm!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

In­fla­ma­ţia es­te o re­ac­ţie per­fect nor­ma­lă a cor­pu­lui în ur­ma con­tac­tu­lui cu un fac­tor per­ce­put drept agre­siv. Une­ori, es­te uti­lă. De exem­plu, în ca­zul în ca­re ne înţe­a­pă o in­sec­tă, roșe­a­ţa și um­flă­tu­ra lo­ca­lă sunt mo­dul or­ga­nis­mu­lui de a se apă­ra. Problemele apar în ca­zul in­fla­ma­ţi­ei cro­ni­ce, ca­re per­sis­tă timp înde­lun­gat. Nu e vor­ba nu­mai de in­fla­ma­ţi­i­le vi­zi­bi­le, de scur­tă du­ra­tă, pre­cum vână­tăi­le pielii în caz de lo­vi­turi, fe­bra în caz de ră­ce­li sau cram­pe­le și ba­lo­na­rea în caz de in­to­le­ran­ţe di­ges­ti­ve, ci de un răs­puns con­ti­nuu, com­plex al or­ga­nis­mu­lui, de ca­re nu sun­tem co­nști­en­ţi și ca­re con­stă într-o sta­re de per­ma­nen­tă in­fla­ma­re a ce­lu­le­lor. Du­pă cum es­te de aștep­tat, nu e de­loc be­ne­fi­că, dim­po­tri­vă, are tot fe­lul de efec­te ne­fas­te: crește co­les­te­ro­lul, gli­ce­mia, deci ris­cul de dia­bet, atac de cord sau ac­ci­dent vas­cu­lar, chiar can­cer. Și are le­gă­tu­ră, în ma­re par­te, cu ce­ea ce mâncăm. În vre­me ce une­le ali­men­te fa­vo­ri­ze­a­ză in­fla­ma­ţia din or­ga­nism, alte­le o ţin sub con­trol.

Me­ni­ul tău an­ti­in­fla­ma­tor

Da­că mă­nânci zil­nic aces­te ali­men­te, nu doar că îţi vei re­du­ce sim­ţi­tor ris­cul de bo­li, ci vei ară­ta mai bi­ne și te vei sim­ţi în for­mă, plin de ener­gie.

Fruc­te, le­gu­me, ce­re­a­le - le­gu­me­le cu frun­ze ver­zi (var­za, broc­co­li, spa­na­cul) sunt prin­tre ali­men­te­le cu pu­ter­ni­ce efec­te antiinflam­atoare, dar nu nu­mai ele, ci toa­te fructele și le­gu­me­le, din ca­re e bi­ne să mă­nânci mă­car 500 g zil­nic. Fi­bre­le pe ca­re le con­ţin aju­tă sis­te­mul imu­ni­tar să ţi­nă in­fla­ma­ţia sub con­trol. Foar­te be­ne­fi­ce sunt și ce­re­a­le­le in­te­gra­le, cu con­di­ţia să nu fii in­to­le­rant la glu­ten.

Ome­ga-3 – so­mo­nul, to­nul, ulei­ul de măs­li­ne con­ţin ome­ga-3, un ex­ce­lent an­ti­in­fla­ma­tor.

Tot ce con­ţi­ne vi­ta­mi­na C – un ni­vel scă­zut de vi­ta­mi­na C afec­te­a­ză imu­ni­ta­tea și crește ris­cul in­fla­ma­ţi­ei.

Ce­ai ver­de – prin­tre mul­te­le be­ne­fi­cii pe ca­re ni le ofe­ră ce­ai­ul ver­de se nu­mă­ră și con­ţi­nu­tul cres­cut de an­ti­o­xi­dan­ţi cu efect an­ti­in­fla­ma­tor.

Con­di­men­te – în spe­cial tur­me­ri­cul, scor­ţișoa­ra, us­tu­roi­ul și ghim­bi­rul au rol pro­tec­tor pen­tru ce­lu­le. Fo­lo­sește-le cât mai des la gă­tit!

Ca­pul rău­tă­ţi­lor

Foar­te gus­toa­se și, prin ur­ma­re, ten­tan­te, dar pe­ri­cu­loa­se, mai ales con­su­ma­te zil­nic și în can­ti­tă­ţi mari,

toa­te ca­te­go­ri­i­le de ali­men­te de mai jos pot de­cla­nșa sau între­ţi­ne in­fla­ma­ţia în or­ga­nism.

→ ZAHĂRUL

Es­te, cu si­gu­ran­ţă, cel din­tâi din ban­ca acu­za­ţi­lor când vi­ne vor­ba de in­fla­ma­ţie. Se pa­re că de­ter­mi­nă în or­ga­nism re­ac­ţii ne­do­ri­te.

→ CARBOHIDRA­ŢII RAFINAŢI

Sunt, se spu­ne, chiar mai pe­ri­cu­loși de­cât gră­si­mi­le când vi­ne vor­ba de co­les­te­ro­lul mă­rit și de gli­ce­mia da­tă pes­te cap.

→ GRĂ­SI­MI­LE TRANS

Car­nea roșie, me­ze­lu­ri­le și toa­te pro­du­se­le ca­re con­ţin gră­si­mi hi­dro­gen­ta­te au efect in­fla­ma­tor asu­pra ţe­su­tu­ri­lor.

→ ALCOOLUL

Mul­te din­tre efec­te­le ne­fas­te ale al­coo­lu­lui sunt di­rect le­ga­te de in­fla­ma­ţia pe ca­re o pro­du­ce asu­pra ce­lu­le­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.